MF-student


Studentpolitisk ansvarlig


   Del på Facebook


Kristian Myhre
Studentpolitisk ansvarlig:
Kristian Myhre
kristian.myhre@stud.mf.no
482 48 625


 

 

Hva er studentpolitikk?

Som student er man en del av et helt eget samfunn innenfor det samfunnet man allerede lever i, i Norge og verden ellers.  Studentpolitikk er rammen rundt det å være en deltager ved dette samfunnet, på samme måte som «vanlig» politikk er rammen rundt samfunnet du lever i ellers. Ved å være en del av studentsamfunnet har man rettigheter, men også plikter. For å sikre at studenter ivaretas på en god måte har vi et studentdemokrati, men for at det skal fungere er det er det viktig at alle medlemmene forstår hvordan studentsamfunnet henger sammen og fungerer. 

Studentpolitikk er ikke bare det som skjer ved ditt studiested, men også det å være student utenfor institusjonen. Det innebærer bomuligheter, økonomi, fritiden, karrieremuligheter etter studiene, helse og alt annet som kan påvirke deg som student i hverdagen.

Hvorfor engasjere seg?

Det kan være mange årsaker til at man velger å engasjere seg i studentpolitikken. Motivasjonen kan komme av et brennende ønske om å gjøre sine medstudenters stemmer hørt, en uutholdelig situasjon på skolen, eller et skjevt regelverk. Det kan også være en måte å skaffe seg kontakter, kompetanse og erfaring på. Alle studenter har deltagerrett i studentpolitikken fordi det er dem det gjelder! Ved å engasjere seg kan man påvirke og få gjennomslag for sine ønsker

Studentdemokratiet på MF

Alle studiesteder har litt forskjellige måter å utarbeide et studentdemokrati på. Her på MF er det øverste organet Allmøtet, som avholdes 1 gang pr. semester.  Her har alle MF-studenter tale-, stemme- og forslagsrett. På Allmøtet behandler man budsjett, årsmelding, årsplan og regnskap. Videre kan ”Reglementet for studentorganer ved Det teologiske Menighetsfakultet” endres på, valg av representanter til studentorganer skjer og saker som berører studentene behandles. Studentrådet er det organet som er det øverst styrende studentinstansen i det daglige. Studentrådet velges av og blant MFs studenter. SR er bindeleddet mellom administrasjon, studentene og eksterne studentorganisasjoner, og møtes jevnlig i løpet av et semester. På MF består SR av leder, faglig leder, studentpolitisk ansvarlig, miljøutvalgsleder, teologimedlem, religion- og samfunnsmedlem og religion- og pedagogikkmedlem. Studentene blir gjennom Studentrådet representert i alle bestemmende organer på MF, som forstanderskap, styre, studieutvalg, læringsmiljøutvalg, avdelingsråd og sentral klagenemnd, i tillegg til en rekke ad hoc-utvalg.

Samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO)

Allmøtet på MF er, sammen med studentdemokratiene på de fleste høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter i Norge, medlem i Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er vår felles organisasjon som jobber politisk på vegne av alle medlemslagene opp mot politikere og interesseorganisasjoner, og i tillegg jobber med støtte og utvikling av studentdemokrati lokalt. NSO består av en rekke organer, og mange av de kan du som MF-student stille til valg til hvert år, blant annet faglige komiteer og organisatoriske komiteer. Studentpolitisk ansvarlig Kristian Myhre sitter i landsstyret til NSO 2013-2014, og kan kontaktes om man har spørsmål om NSO, eller man kan ta kontakt med NSO direkte på nso@student.no. NSOs nettsider er http://student.no/.

Økonomisk støtte

Alle universiteter og høyskoler som mottar offentlig støtte må være tilknyttet en studentsamskipnad, som tar for seg studentenes velferdsbehov på lærestedet. MF er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og alle MF-studenter må betale semesteravgift slik at man kan benytte seg av tilbudene som SiO tilbyr sine medlemmer. Tilbudene består blant annet av studentboliger, helse- og rådgivningstjeneste, idrettsanlegg, bokhandelen Akademika, studentbarnehager og kantiner/kafeer. Les mer om SiO på http://sio.no/.

Studentvelferd

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon for ca. 40 000 studenter tilknyttet SiO. VT jobber i hovedsak for å bedre studentenes velferdstilbud i studietide lokalt og nasjonalt, og velger hvert år blant annet et arbeidsutvalg og representanter til Hovedstyret i SiO. I 2013 er studentpolitisk ansvarlig representant i Velferdstinget.  Les mer om VT på http://www.studentvelferd.no/.

Kontakt studentpolitisk ansvarlig

Lurer du mer på hvordan man kan engasjere seg i studentpolitikk, spørsmål om rettigheter man har som student, problemstillinger med det å være student på MF og i Oslo og andre ting, er det bare å ta kontakt med studentpolitisk ansvarlig ved å bruke kontaktinformasjonen øverst på siden. I tillegg er han ofte å finne på Studentrådets kontor på rom 481.

 > Skriv ut denne siden