Studietilbud


Masterprogram:
Diakoni

Nytt studieprogram fra høsten 2014 - et samarbeid mellom Diakonhjemmet Høgskole (DH) og Det teologiske menighetsfakultet (MF)! Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet?

   Del på Facebook

Mastergraden i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosial- eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon. Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni.

Dette søkes oppnådd gjennom undervisning i følgende emner:

  • Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag
  • Innføring i diakonivitenskap
  • Sjelesorg
  • Metode
  • Diakonalt arbeid
  • Etikk og verdier
  • Ledelse i kirke og samfunn
  • Diakonia in a global context 
  • Et valgfritt fordypningsemne på 10 studiepoeng med relevans for forståelsen av diakonal praksis

Læring i praksis
Gjennom studietiden er det 2 praksisperioder; en 3–ukers praksis i menighet og en 4-ukers fordypningspraksis i institusjon, organisasjon eller i internasjonale misjons- og bistandsprosjekt. Praksis har betydning også i teoretiske emner, og kvalifikasjoner som omhandler forståelse av praksisfeltet, praktiske øvelser, samarbeidsevne og tverrfaglighet vektlegges.

Jobbmuligheter
Etter fullført masterløp, er du kvalifisert for og kan arbeide som diakon i Den norske kirke. Også andre kirkesamfunn har diakonstillinger. Diakonikompetansen svarer på behov for kvalitativ omsorg og ledelse innenfor organisasjoner og institusjoner både innenfor kirkelandskapet og i samfunnet for øvrig; nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på PhD-nivå.

Grunnlag og studieløp
Masterstudiet i diakoni bygger på en bachelorgrad innen helse-/sosialfag eller et pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. Er du diakon uten mastergrad, vil du få innpasning for deler av tidligere utdanning. Du vil gjennom studiet få del i nyere forskning på diakoni og bidra til ny verdifull kunnskap gjennom erfaringer fra feltet og eget forskningsarbeid.

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Søknadsskjema finnes på institusjonenes hjemmesider. Heltidsstudenter søker til MF via SøknadsWeb – mens deltidsstudenter søker til DHs Søknadsweb.

Organisering
Studiets omfang er 120 studiepoeng. Det kan tas på heltid over 2 år eller deltid over 4 år.

Masterstudiet i diakoni er fra høsten 2014 et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom Diakonhjemmet Høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet. Du har studentrettigheter ved begge institusjoner i studietiden. Undervisningen vil bli fordelt mellom de to institusjonene som vist i skjemaet nedenfor.


STUDIELØP

4.sem Masteroppgave (30stp)

3.sem

Ledelse i kirke og samfunn

(10 stp - MF)

 

Diaconia in a global context 5stp

Feltarbeid/praksis 
5 stp

DH

 

Valgemne

(10 stp - fra DH, MF eller annen studieinst.)

2.sem

Metode

(10 stp DH - hvorav 5stp i spesifikk diakonvitenskapelig metode) 

Etikk og verdier
 (10 stp - MF)

Diakonalt arbeid med menighetspraksis

(10 stp - DH)

1.sem

Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag
(10 stp - MF)

Innføring i diakonivitenskap (inkluderer
deler av vitenskapsteorien) (10 stp - DH)

Sjelesorg med øvelser 
(10 stp - MF) 

  10sp
10sp
10sp

 

 

 
> Skriv ut denne siden