Studietilbud


Masterprogram:
Kirkelig undervisning (kateket)

Å gi barn og unge kristendomskunnskap gjennom Fortellinger, opplevelseR, ritualer og lek er en viktig oppgave for kateketen.

   Del på Facebook

Trosopplæring bidrar til å bygge menigheter. Kateketen er menighetens undervisningsleder. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har skapt stort behov for kvalifiserte menighetspedagoger og kateketer.

 

Masterstudiet i kirkelig undervisning er et femårig program som inkluderer praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og kandidatene oppnår en dobbeltkvalifisering for arbeid i både kirke og skole.

 

Det femårige programmet som kvalifiserer for kateketyrket integrerer bachelor i Ungdom, kultur og tro studieretning menighetspedagogikk  (man må ha en C for å komme direkte inn på master) og masterpåbygging i kirkelig undervisning med PPU. Masterstudiet kvalifiserer til kateket. Kandidatene som avslutter etter tre år med Ungdom, kultur og tro-bachelor, er kvalifiserte menighetspedagoger.

 

For arbeid i skolen er det en fordel at studentene tar et annet skolefag ved siden av Kristendom /RLE i bachelorgraden. MF tilbyr årsstudium i samfunnsfag, men aktuelle fag er både norsk, matematikk, språkfag og praktisk-estetiske

fag.

 

Kateketen har ansvar for å

  • ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne
  • tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring innen den kristne tro
  • drive ledertrening
  • koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater
  • bidra til å skape gode arenaer i menigheten for trosmessig og menneskelig vekst

 

De fleste kateketer er med på å bestemme profilen på sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet.


E: skole@mf.no

 

Varighet

5 år / 300 studiepoeng

 

Søknadsfrist

Samordnet opptak 15. april (5-årig)

1. juni (2 1/2-årig)

 

Opptakskrav

5-årig: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Masterstudiet: Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C, kan søke opptak på masterstudiet inkludert PP U med varighet 2 1/2

år/ 150 studiepoeng. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.

 

 

Studieløpet

Bachelorstudiet omfatter kristendomskunnskap/teologi, ex. phil, oppvekst, ungdomskultur og livsstil og praktisk teologiske fag som forkynnelse og gudstjenesteliv, ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis. Masterstudiet omfatter teologisk fordypning, pedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning i både kirke og skole og praktisk-teologiske fag som menighetspedagogikk, kirkebygget og teologi og ledelse i kirken. Forskningsmetode og masteravhandling inngår. Avhandlingen gir studentene en reell mulighet til å fordype seg i et interesseområde.

Studenter med bachelorgrad fra andre studiesteder og studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke opptak direkte til masterstudiet. Kravet for opptak er minimum 80 studiepoeng kristendomskunnskap/RLE og minimum snittkarakter C. Studenter uten pedagogikk i bachelorgraden får et 2 ½-årig masterstudium som inkluderer PPU. 

 

For detaljer, se programkatalogen.> Skriv ut denne siden