Forskningsetikk

I MFs Strategiske plan for 2010 - 2013 heter det blant annet at "Forskningen ved MF skal tilfredsstille vitenskapelige kvalitets- og redelighetskrav, og den akademiske frihet skal sikres" (pkt 2.2).

Det teologiske Menighetsfakultet har sluttet seg til de normer for forskningsfrihet som er nedfelt i retningslinjene til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og i  og i Europakommisjonens The European Charter for Researchers

Lenker:

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (2006): 
http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer/06

The European Charter for Researchers: The Code of Conduct for Recruitment of Researchers (2005): 
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf