MFs forskning

Forskningsutvalgets oppgaver:

 1. Bistå rektor og institusjonens styringsorganer i strategisk planlegging av forskningen og forskerrekrutteringssituasjonen ved MF.
   
 2. Arbeide med strategiske forskningstiltak og ordninger for stimuleringsmidler til faggruppene og lærerne.
   
 3. Oppnevne sakkyndige komiteer ved tilsetting av stipendiater og postdoktorer, og på grunnlag av uttalelse fra sakkyndig komité avgi uttalelse med en samlet rangering av søkerne.
   
 4. Legge til rette for nasjonalt og internasjonalt forsker- og forskningssamarbeid.
   
 5. Ha overordnet ansvar for at de forskningsetiske retningslinjer følges, og at kvalitetssikringen ved institusjonen er tilfredsstillende.
   
 6. Ha oppmerksomheten rettet mot faglig og pedagogisk tilrettelegging av institusjonens ph.d.-programmer.
   
 7. Foreta opptak i ph.d.-programmene.
   
 8. Utarbeide forslag til programplaner på ph.d.-nivå, samt vedta mindre endringer i disse.
   
 9. Fatte vedtak i saker om fritak og innpasning i ph.d.-programmene.

Forskningsutvalgets sammensetning:

Forskningsutvalget oppnevnes av rektor og består av leder (normalt forskningsdekan), nestleder, minst tre fast ansatte lærere med én vararepresentant, og en stipendiat. Funksjonsperioden er to år. 
Bibliotekssjef møter som observatør. Ph.d.-koordinator er sekretær for utvalget.

For høsten 2016 består forskningsutvalget av:

Leder: forskningsdekan Jan-Olav Henriksen
Nestleder: rektor Vidar L. Haanes
professor Geir Afdal 
professor Kristin Bliksrud Aavitsland
professor Karl Olav Sandnes
postdoktor Iselin Frydenlund
stipendiat Matthew Monger
vararepr.: professor Lars Johan Danbolt
observatør: biblioteksjef Elna Strandheim
observatør: rådgiver Bjørn Lyngroth
sekretær: ph.d.-koordinator Nils Aksel Røsæg
vara stipendiat: Nils Hallvard Korsvoll