I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5710: Mellom tekst og preken: Hermeneutiske og homiletiske perspektiver

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. juni 2018

Generell informasjon

Prekenen er en sentral del av prestens arbeid, ikke minst i protestantisk og luthersk tradisjon. Menighetsprestene bruker mye av sin tid på å forberede og holde prekener, andakter og andre former for forkynnelse. Prekenarbeidet utgjør et prisme for hermeneutiske, retoriske og teologiske problemstillinger.
 
Prestens forkynnelse er et håndverk som krever stor ferdighet, samtidig som presten som teolog må ha språk for de teologiske utfordringene som reiser seg i det komplekse samspillet mellom bibeltekstene, egne forutsetninger, samtidens problemer, tilhørernes situasjon, den retoriske utforming osv.
I emnet får studentene en unik mulighet til å se disse temaene i sammenheng. Emnet kombinerer konkret arbeid med egne og andres prekener, med undervisning og felles refleksjon om sentrale teologiske spørsmål.
 
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL2110, TEOL2210 og TEOL2510, eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering
Emnet inneholder:
 • Innføringskurs i prekenbeskrivelse.
 • Gruppebasert arbeid med beskrivelse av den holdte preken og av prekenmanus/transkribert preken.
 • Forelesninger om retoriske og hermeneutiske temaer historisk og aktuelt.
 • Tverrfaglige seminarer om hermeneutiske og teologiske temaer som aktualiseres i kristen gudstjenestepreken.

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Obligatorisk oppmøte (minimum 75 %) i all undervisning.
 • Holde preken over oppgitt tekst, og innen angitt frist legge frem prekenmanuskript eller transkribert preken i gruppe.
 • Levere skriftlig beskrivelse av de andre prekenene i gruppa, etter nærmere angitt mal.
 • Levere forslag til problemstilling, disposisjon og litteratur for faglig oppgave.
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell faglig oppgave (4000-4500 ord) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Emnet gir kunnskap og ferdigheter som er av stor viktighet i arbeidet med kristen forkynnelse, samtidig som det gir generell kompetanse som er nyttig i de fleste pastorale oppgaver, inklusive sjelesorg og ledelse.
 
Emnet gir øvelse i prekenarbeid som et sentralt ferdighets- og kunnskapsfelt i pastoral praksis. I et strukturert gruppearbeid øver studentene hermeneutiske og retoriske ferdigheter, og lærer seg å analysere prekener og å gi muntlige tilbakemeldinger. I tverrfaglige forelesninger og seminarer lærer studentene om retoriske og hermeneutiske problemstillinger i historisk og aktuelt perspektiv, og øver seg i å reflektere faglig over problemstillinger som melder seg i arbeidet mellom tekst og tale.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • Ferdighet i å holde, og få tilbakemelding, på en preken.
 • God ferdighet i å analysere prekener i retorisk/språklig og teologisk perspektiv.
 • God kunnskap om retoriske og hermeneutiske problemstillinger i prekenarbeidet, historisk og aktuelt.
 • God evne til å reflektere tverrfaglig over sentrale teologiske temaer som aktualiseres i samspillet mellom tekstarbeid og forkynnelsessituasjon.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • (2016). Utvalgte artikler fra debatten om fortapelse i VL/Dagen oktober 2016. (Se Fronter)
 • Allison, D. C. (2005). Resurrecting Jesus: The earliest Christian tradition and its interpreters (s. 56-100). New York: T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Augustinus, A. De doctrina christiana = On Christian Doctrine, Book. 4. (Se Fronter) Hentet 2016-11-21 fra faculty.georgetown.edu www.ccel.org
 • Bultmann, R. (1953). The task of Demythologizing the New Testament and Mythology. I H. W. Bartsch (Red.), Kerygma and myth: A theological debate (s. 1-44). New York: Harper & Row. (Se Fronter)
 • Craddock, F. B. (2001). As one without authority (4th utg., s. 95-112). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Edwards, O. C. (2004). A history of preaching (s. 27-48, 100-121). Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ford, D. & Higton, M. (Red.) (2002). Section B: Jesus the Saviour. I Jesus (s. 33-59). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Fretheim, T. E. (2013). Violence and the God of the Old Testament. I M. Zehnder & H. Hagelia (Red.), Encountering violence in the Bible (s. 108-127). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hays, R. (2003). Reading Scripture in Light of the Resurrection. I E. F. Davis & R. B. Hays (Red.), The art of reading Scripture (s. 216-238). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. & Sandnes, K. O. (2016). Jesus as healer: A gospel for the body (s. 25-60, 187-220, 221-247). Grand Rapids, Mich: William B. Eerdmans Publishing Company. Bibliotek
 • Hilkert, M. C. (1997). Naming grace: Preaching and the sacramental imagination (s. 71-88). New York: Continuum. Bibliotek (Kompendium)
 • Jakobsen, R. N. & Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelse: Forstå - formidle - forbedre - forkynne (s. 15-110). Oslo: Høyskoleforlaget. Bibliotek
 • Kjeldsen, J. (2015). Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori (5. oppl. ie. ny utg., s. 15-50, 53-68, 115-150, 170-228, 297-332). Oslo: Spartacus, Scandinavian Academic Press. Bibliotek
 • Luther, M. (2016). Om første Mosebok. I P. K. Aschim & T. Rasmussen (Red.), Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 481-487). Stavanger: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Luther, M. (2016). En preken om det å forberede seg på å dø. I P. K. Aschim & T. Rasmussen (Red.), Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 225-237). Stavanger: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Luther, M. (2016). En preken om dåpens hellige ærverdige sakrament. I P. K. Aschim & T. Rasmussen (Red.), Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 97-107). Stavanger: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • McClure, J. S. (2001). Other-wise preaching: A postmodern ethic for homiletics (s. 13-26). St. Louis, Mo: Chalice Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nielsen, K. (2013). The Violent God of the Old Testament: Reading Strategies and Responsibility. I M. Zehnder & H. Hagelia (Red.), Encountering violence in the Bible (s. 207-215). Sheffield: Sheffield Phoenix Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Nørager Pedersen, A. F. (1980). Prædikenens idéhistorie (s. 117-149). København: Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Westphal, M. (2009). Whose community? which interpretation?: Philosophical hermeneutics for the church (s. 27-86, 101-156). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek
 • Wingren, G. (1960). Predikan: En principiell studie (2. uppl. utg., s. 1-19). Lund: Gleerup. (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift