I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5580: Ledelse i kirken og verdibaserte organisasjoner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Kyrkjeleg undervisning
2-årige masterprogrammer - Diakoni
2-årige masterprogrammer - Diakoni
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Emnet gir studentene teoretiske perspektiver på kirkelige profesjoners bidrag til samhandling og ledelse. Emnet er informert av nyere teori som vektlegger ledelse som komplekst, fortolkende samspill som bidrar til læringsprosesser omkring en virksomhets identitet og retning. Emnet gir kunnskap om ledelse i lokalmenighet og i verdibaserte institusjoner, og vektlegger særlig teori om ledelse av frivillige, ledelse i/av team, forebygging av konflikt og strategisk ledelse. Spørsmål om kirkens identitet og vigslet tjeneste belyses. Emnet gir også noe øvelse i samspill i team og i å bli kjent med seg selv i en lederrolle.
 
Emnet gir studentene hjelp til å tolke, og bidra til ledelse i, en større sosial/organisatorisk sammenheng. Det etableres et teoretisk rammeverk som særlig vektlegger analyse av eget mandat og egen lederrolle, utvikling av fellesskap og forståelse av identitet og endring. Emnet disponeres i tre runder, der første og siste sentreres rundt gruppearbeid med case, og andre runde har en overnattingstur som sitt tyngdepunkt.
 
Arbeidsform og organisering: Emnet består av forelesninger, seminarundervisning, casebasert gruppearbeid og en overnattingstur (egenandel).

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengreduksjon opp mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten bestå/få godkjent:
 • Fremmøte i obligatorisk undervisning, gruppearbeid og overnattingstur, minimum 75 %.
 • To refleksjonsnotat (1500-2000 ord, se emneark) , levert til hver runde med gruppearbeid.
 • Medforfatterskap på faglig rapport (2000-2500 ord, se emneark) fra den ene av to runder med gruppearbeid. Rapporten baseres på refleksjonsnotatene.
 • Notat som presenterer utdrag av litteraturen (2500-3000 ord, se emneark), og deltagelse i gruppeseminar der notatene legges frem og diskuteres.
 • Evaluering av emnet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5580 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om ledelse i menighet og verdibaserte organisasjoner, med vekt på samspill mellom profesjoner og ledelse av frivillige 
 • God kunnskap om teamteori og ledelse i/av team 
 • Kunnskap om kjønn og ledelse 
 • Kunnskap om strategisk ledelse
 • Kunnskap om maktteori, konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av læringsprosesser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle i team
 • forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori 
 • bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, diakonivitenskap og utdanningsvitenskap) 
 • analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Alvesson, M. & Spicer, A. (2011). Theories of leadership. I M. Alvesson & A. Spicer (Red.), Metaphors we lead by: Understanding leadership in the real world (s. 8-30). Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge. Bibliotek (ebook)/0203840127 (ebook)/9780415568449 (cloth alk. paper)/0415568447 (cloth alk. paper)/9780415568456 (limp alk. paper)/0415568455 (limp alk. paper) (Kompendium)
 • Andersen, E. & Lindhardt, M. (2010). Ledelse af tro: Folkekirken som virksomhed og netværk. København: Gyldendal. Bibliotek
 • Askeland, H. & Stråbø, J. (2012). Kirkevergens lederrolle i praksis ; refleksjoner over en lederhverdag. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), s. 35-43. Bibliotek (Kompendium).
 • Busch, T. (2012). Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforl. Bibliotek
 • Dietrich, S. (2015). Folkekirken som sanctorum communio: Innspill til nytenkning i lys av Bohnhoeffers teologi og Barmenerklæringen. I S. [. a. Dietrich (Red.), Folkekirke nå (s. 48-59). Verbum Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Flaata, S. H. (2012). På hvilken måte er du som diakon leder i menigheten, og hvilke form for ledelse har du selv behov for? ; om ledelsesutfordringer i lokalmenigheter i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), s. 44-46. Bibliotek (Kompendium).
 • Fretheim, K. (Red.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (s. 1-56, 121-131). Oslo: IKO-forl. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (s. 61-148). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek
 • Hill, L. A. (2004). New manager development for the 21st century. Academy of management executive, 18(3). Bibliotek (Kompendium).
 • Hougsnæs, M. H. (2012). Med kirken som ledelseskontekst. Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 29(2). Bibliotek (Kompendium).
 • Klevberg, O. (2012). På hvilken måte er du som kateket leder i menigheten, og hvilke form for ledelse har du selv behov for? ; om ledelsesutfordringer i lokalmenigheter i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), s. 47-49. Bibliotek (Kompendium).
 • Ladkin, D. (2010). Rethinking leadership: A new look at old leadership questions. Cheltenham: Elgar. Bibliotek
 • Mintzberg, H. (2015). Å jobbe som leder: Myter og fakta. I Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (4. utg., s. 39-56). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Morvik, A. S. (2012). Kan soknepresten være daglig leder i menigheten?. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), s. 25-34. Bibliotek (Kompendium).
 • Norbakken, B. (2012). På hvilken måte er du som kantor leder i menigheten, og hvilke form for ledelse har du selv behov for? ; om ledelsesutfordringer i lokalmenigheter i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi, 29(2), s. 50-52. Bibliotek (Kompendium).
 • Palmer, P. J. (2000). Let your life speak: Listening for the voice of vocation (Kap.: Leading from within). San Francisco, Calif.: Jossey-Bass. Bibliotek (Kompendium)
 • Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2(1), s. 27-36. Bibliotek. Hentet 2014-05-28 fra sjop.no
 • Sløk, C. (2008). Ledelse i folkekirken: Betingelser for selvledelse i den danske folkekirken. I C. Sløk & K. Villadsen (Red.), Velfærdsledelse: Ledelse og styring i den selvstyrende velfærdsstat (s. 98-126). København: Hans Reitzel. Bibliotek (Kompendium)
 • Stoltenberg, S. (2011). Når fellesskapet belastes: Om medarbeiderkonflikter i menighet og forsamling (s. 35-41, 45-53, 131-146). [Oslo]: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. utg., s. 5-37, 351-383, 401-418). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift