I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5510: Sjelesorg med institusjonspraksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Idun Strøm Sefland (Idun.S.Sefland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi- høyere grad.
TEOL5510 gir en innføring i det sentrale praktisk-teologiske emneområdet sjelesorg samt praksis på institusjon.
Emnet består av to delemner: A. Sjelesorg (3 sp), B. Institusjonspraksis (7 sp).


Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med PT203-04V Sjelesorg og ungdomsdiakoni, reduseres dette emnet med 5 sp
Med PT503-04V Sjelesorg med institusjons, reduseres dette emnet med 10 sp
Med PT509-04V Institusjonspraksis (overgang), reduseres dette emnet med 5 sp
Med PT510-04V Sjelesorg og diakoni, reduseres dette emnet med 5 sp
Med DIA511-04V Sjelesorg..., reduseres dette emnet med 2 sp
Med PT573-07H Sjelesorg med institusjonspraksis, reduseres dette emnet med 10 sp


Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til seminarundervisningen, øvelser og praksis:

 • ha godkjent oppmøte i undervisning og seminar (minimum 75 prosent frammøte)
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å kunne gjennomføre praksisperioden.
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert innlevert og godkjent evalueringsrapport.
 • forberede case fra praksis til gruppesamling etter mal i emneark
 • delta i gruppesamlinger etter praksis med fokus på praksiserfaringer
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat (1000-1500 ord) som anvender teori fra pensum (delemne A) i møte med en konkret sjelesørgerisk problematikk fra praksis etter mal i emneark
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Informasjon om praksis som studiekrav
Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått», må praksisperioden helt eller delvis tas om igjen. Det gis normalt én ny mulighet til dette, jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvingende fravær. Fraværet må meldes til MF umiddelbart. Nærmere beskrivelse av praksisopplegg finnes i informasjonshefte for praksisperioden. Studenter som i lære og livsførsel setter seg utover de rammer som gjelder for vigslet tjeneste, kan nektes å gjennomføre praksis.
 
Arbeidsform og organisering:
Delemne A: undervisning i seminarform, øvelser og grupper.
Delemne B: samlinger som forbereder praksis og tematiserer erfaring etter praksis.
Nærmere informasjon om ordning for institusjonspraksis finnes i emnearket og i eget praksishefte (se Fronter). Praksis er både observerende og deltagende. Det er krav om innbetaling av egenandel for opphold/overnatting i forbindelse med øvingsdagene.


Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".


Mål

DELEMNE A. SJELESORG (3 SP)
Dette delemnet sikter mot å gi en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgs egenart. Det fokuseres på sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse i rammen av kirkens diakoni. Med bakgrunn i momenter fra sjelesorgens faghistorie gis en innføring i sentrale posisjoner til forståelse av sjelesorgens kontekstuelle forankring. Det legges vekt på sjelesorgens faglige og konkrete kontekst; sjelesorg på et bestemt sted i en bestemt sammenheng. To forhold har særlig betydning: For det første forståelsen av den sjelesørgeriske samtalens egenart, og dernest sjelesorgens fortolkning og bruk av innsikter fra andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi og religionssosiologi. Sjelesørgerens forutsetninger vil bli tematisert, og i forlengelsen av dette belyses sjelesørgeriske emner med særlig relevans for institusjonstjenesten.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • grundig kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse og kirkelige forankring
 • kunnskap om den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer
 • kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer knyttet til møte med kriser, eksistensiell tematikk, sykdom og lidelse
 • kunnskap om sjelesorg "på plass" - sjelesorg på et bestemt sted i en bestemt kontekst
 • kunnskap om institusjonssjelesorg
 • evne til refleksjon over egne forutsetninger, herunder kroppsspråk og stemmebruk, med tanke på sjelesørgerisk arbeid
 • evne til å føre en sjelesørgerisk samtale

DELEMNE B. INSTITUSJONSPRAKSIS (7 SP)
Veiledet institusjonspraksis varer i 4 uker og finner sted på sykehus, i fengsel, på sykehjem, i Forsvaret eller annen institusjon. Det legges vekt på studentens møte med mennesker i sykdom og krise, møte med prestetjenesten i et tverrfaglig team på en institusjon og studentens egen vekst og modningsprosess mot prestetjeneste. Institusjonspraksis inneholder både observasjon og deltakelse.
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • evne til samhandling med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • kjennskap til prestetjeneste i rammen av en institusjon
 • evne til å møte mennesker i en sjelesørgerisk samtale
 • evne til å forkynne og være liturg i en institusjonskontekst
 • evne til observasjon og refleksjon over teologiske og kirkelige utfordringer i møte med konfident og ansatte
 • evne til å reflektere omkring egen pastoral praksis, identitet og tro
 • evne til å bruke egen erfaring som basis for videre læring


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 17-32). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (s. 15-149). Oslo: Verbum. Bibliotek

LITTERATUR

 • Cooper-White, P. (2012). Suffering. I B. J. Miller-McLemore (Red.), The Wiley-Blackwell companion to practical theology (s. 23-31). Malden, MA: Wiley-Blackwell. Bibliotek (Kompendium)


> PDF-versjon for utskrift