I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5420: Etikk og religionsfilosofi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Forkunnskapskrav tilsvarende:EX1010 EX1020 K-RLE1110 K-RLE1120 K2010 K2020

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2017-11-20 20. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. des. 2017
Muntlig dag 12017-12-06 6. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017
Varighet:30 minutter
Muntlig dag 22017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017
Varighet:30 minutter

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad, og Master i teologi, studieretning systematisk teologi. Studiet av religionsfilosofi legger vekt på spørsmål knyttet til gudstro, ateisme, religion og religionskritikk. Studiet av etikk omfatter grunnlagsspørsmål i teologisk etikk, områdeetiske emner og kildetekster.
 
Studiet av faget systematisk teologi på profesjonsstudiet i teologi, høyere grad, består av to emner (TEOL5410 og TEOL5420). De tradisjonelle disipliner i systematisk teologi er fordelt mellom de to emner. Disse er formelt sett er helt selvstendige. Emnene utrykker ulike arbeidsformer og tilnærmingsmåter, men det er mange saklige og faglige forbindelseslinjer mellom dem.
 
Studiet av både etikk og religionsfilosofi har normativt preg. Det sikter på den ene side mot å gi en helhetlig innsikt i sentrale emner relatert til menneskelig livsførsel og til filosofisk velbegrunnet tenkning om religiøse spørsmål, belyst fra både allmenne og kristne synsvinkler. Studiet sikter mot at ulike innsikter drøftes med tanke på gyldighet og sannhet. Drøftingene relaterer seg til så vel til kirkens tradisjon og normgrunnlag som til kulturkontekst og relevant erfaring. De innebærer også arbeid med kristendommens egenart i forhold til andre religioner og aktuelle religiøse bevegelser, og med ulike innvendinger mot kristen tro og tenkning. Samlet sett forutsetter emnet (som for TEOL5410)  at det arbeides inngående med både innhold, forutsetninger, metoder og argumentasjonsformer i systematisk teologi.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering i emnet må studenten:
 
 • levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2800-4000 ord) og muntlig prøve som eksamensform. Individuell skriftlig oppgave er over selvvalgt tema, mens muntlig prøve tar utgangspunkt i hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og muntlig (50 %).
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

Delemne A: Etikk (6 stp)
KUNNSKAP 
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike måter Bibelen kan brukes på innen teologisk etikk.
 • kunnskap om ulike forståelser av Guds åpenbaring
 • kunnskap om kildetekster både fra den teologiske etikks historie og fra nyere tid.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte ulike forståelser av Guds åpenbaring.
 • drøfte ulike måter å bruke Bibelen på innenfor teologisk etikk.
 • drøfte hvordan man kan begrunne standpunkter i teologisk etikk.
 • reflektere selvstendig over utvalgte, områdeetiske emner: samliv og familie, liv og død, økonomi, arbeid, økologi og politikk.
 • reflektere kritisk over hovedtankene i ulike kildetekster.
   
Delemne B: Religionsfilosofi (4 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale religionsfilosofiske tema.
 • kunnskap om særtrekk ved post-moderne, asiatisk og feministisk religionsfilosofi.
 
FERDIGHETER
Studente kan:
 • drøfte gudsbilder, ulike forståelser av forholdet mellom tro og fornuft, religionskritikk, teodicéproblemet, sannhetsspørsmålet, samt ulike forståelser av forholdet mellom teologi og naturvitenskap på en kritisk og selvstendig måte.
 • bruke religionsfilosofiske begreper og verktøy til å analysere en religionsfilosofisk problemstilling.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Asheim, I. (1994). Mer enn normer: Grunnlagsetikk (s. 51-58, 64-68, 79-83, 155-173). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Bispemøtet . Samlivsutvalget, . (2013). Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv: Utredning fra et utvalg oppnevnt av Bispemøtet i Den norske kirke (s. 40-44). Oslo: Bispemøtet, Den Norske kirke. Bibliotek. Hentet fra kirken.no
 • Gill, R. (Red.) (2012). The Cambridge companion to Christian ethics (2. utg., s. 3-15, 28-86, 103-130, 162-191, 205-303). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Grenz, S. J. (1997). The moral quest: Foundations of Christian ethics (s. 44-58). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Hays, R. B. (1997). The moral vision of the New Testament: Community, cross, new creation (s. 187-214, 291-310). Edinburgh: T & T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Henriksen, J.-O. (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi. Teologisk tidsskrift, 2(4), s. 379-395. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Wells, S. (Red.) (2010). Christian ethics: An introductory reader (s. 97-322). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Bibliotek
 • Østnor, L. (2007). Etisk tenkning: Hvordan drøfte og grunngi i teologisk etikk (s. 167-190). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Copan, P. & Meister, C. (Red.) (2008). Philosophy of religion: Classic and contemporary issues (s. 51-80, 156-169, 229-273). Malden, Mass.: Blackwell. Bibliotek
 • Murray, M. J. & Rea, M. C. (2008). An introduction to the philosophy of religion. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift