I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5115: Salmene og troens liv

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Karl William Weyde (Karl.W.Weyde@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste d

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi, høyere grad. TEOL5115 består av et studium på masternivå av Det gamle testamente med vekt på utvalgte tekstgrupper og gammeltestamentlig teologi.
Forkunnskaper: TEOL1110, TEOL1120 og TEOL2110 eller tilsvarende.
 
Arbeidsform og organisering:
TEOL5115s arbeidsform er forelesninger/seminar, arbeid med essay og andre egne studier.

Studiepoengreduksjon

 • Emnet har 5 studiepoengs reduksjon mot emnet TEOL5120.

Studiekrav

 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5115 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Salmenes bok er en samling tekster og bønner som gir oss innblikk i mange ulike uttrykk for tro og teologi i det gamle Israel. Tekstene gir ord til feiring og lovsang, klage, lidelse, skyld og død, og gir råd for hvordan man kan leve et liv i velsignelse. Salmenes mangfoldige uttrykk har dannet et språk som mennesker har overtatt og tatt i bruk som en del av sitt eget trosuttrykk og som hjelp til livstolkning både i den jødiske og kristne
tradisjon. Salmenes bok har blitt kirkens mest benyttede bønnebok. Delemnet vil vektlegge kjennetegn ved ulike typer salmer, salmenes teologi, og drøfting av hvordan salmene kan bidra til orientering i troen og i livet.
 
MÅL
Studenten skal (etter fullført emne) ha:
 • god kunnskap om Salmenes bok; tilblivelse, innhold
 • kjennskap til nyere eksegese av Salmenes bok, herunder modeller for å relatere Salmene til troens liv
 • ferdigheter i å eksegere følgende salmer på grunnlag av den hebraiske teksten i BHS: 1, 77, 84, 88, 99 103, 128.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Allen, L. C. (2002). Psalms 101-50, revised (Rev. utg.). Nashville, Tenn.: Thomas Nelson. Bibliotek
 • Brueggemann, W. (1995). The Psalms and the life of faith (s. 3-132, 189-213, 258-267). Minneapolis, MN: Fortress Press. Bibliotek
 • Craigie, P. C. & Tate, M. E. (2004). Psalms 1-50 (2. utg.). Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publishers. Bibliotek
 • Day, J. (1990). Psalms (s. 123-141). Sheffield: Publ. by JSOT Press for the Society for Old Testament Study. Bibliotek (Kompendium)
 • Fløysvik, I. (1997). When God becomes my enemy: The theology of the Complaint Psalms (s. 135-176). St. Louis, Mo.: Concordia Publ. House. Bibliotek (Kompendium)
 • Hossfeld, F.-L. & Zenger, E. (2005). Psalms (Vol. 2). Minneapolis: Fortress Press. Bibliotek
 • Mays, J. L. (1994). The Lord reigns: A theological handbook to the Psalms. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox. Bibliotek
 • Mays, J. L. (2006). Preaching and teaching the Psalms (s. 51-67). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Tate, M. E. (1990). Psalms 51-100. Waco, Tex.: Word Books. Bibliotek
 • Whybray, N. (1996). Reading the Psalms as a book (s. 15-35). Sheffield: JSOT Press. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Zenger, E. (1994). New approaches to the study of the Psalms. Proceedings of the Irish Biblical Association, 17, 37-45, (optional until 54). (Kompendium).

> PDF-versjon for utskrift