I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2740: Kulturanalyse: Teologi og populærkultur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. juni 2018

Generell informasjon

En viktig motivasjon for emnet handler om forstå populærkultur og se hvordan populærkultur kan møte teologiske spørsmål, særlig i barne- og ungdomsarbeid. Dypest sett handler det om å møte kulturuttrykk i mennesker hverdag og prøve forstå hva disse utrykkene i møte en teologisk diskusjon. Selve begrepet populærkultur vil bli diskutert og analysert i løpet av undervisningen. Begreper som «modernitet» og «postmodernitet» vil også bli behandlet.
I dette emnet blir populærkultur forstått som et spekter av hverdagskultur utrykt gjennom ulike massemedier, underholdning, musikk og litteratur. TEOL2740 har som mål å utvikle å tolke denne hverdagskulturen med tanke på samspillet mellom teologi, kultur, identitet og livstolkning. Studenten skal arbeide med tre ulike «lesemåter» av kulturelle uttrykk: Semiotikk, retorikk og narratologi.
Emnet bygger på kunnskap om ungdomskultur og populærkultur fra SAM1030/RP115.
 
 
 

Studiepoengreduksjon

Det er 3 studiepoengs overlapp mellom TEOL2740 Teologi og populærkultur og RL1030 Religion og kristendommens historie.
 
 
 

Studiekrav

ha godkjent fremmøte i undervisningen (minst 75 prosent)
 • bestå en kortprøve (1 ½ time) relatert til det faste pensum. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • få godkjent en øvingsoppgave (1000-1500 ord) over et oppgitt tema der en anvender enten semiotikk, retorikk eller narratologi levert innen en fastsatt frist
 • få godkjent et utkast til en individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord), en analyse av en selvvalgt roman, film, musikkvideo, tegneserie eller sangtekst, levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
 

Avsluttende vurdering

TEOL2740 har individuell skriftlig oppgave som eksamensform. For at den individuelle skriftlige oppgaven (den store analyseoppgaven) skal kunne leveres inn, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven. Studenter som ikke får ståkarakter kan levere en bearbeidet oppgave innen en nærmere angitt frist.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om aspekter ved humanistisk kulturteori, med vekt på samspillet mellom kultur, identitet og livstolkning
 • god kunnskap om forskjellige tilnærmingsmåter (semiotikk, retorikk og narratologi) for å tolke kulturelle uttrykk
 • kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom tro, teologi og kultur
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisertmåte
 • knytte faglige innsikter til aktuelle temaer i trosopplæring for barn og ungdom
 • tolke kulturelle uttrykk i lys av teologiske problemstillinger
 • bruke kulturanalyse til å tolke ulike kulturelle utrykk i møte med kristen livstolkning

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til det faste pensumet kommer det en pensumdel som er variabel, og som kan endres for hvert semester. Det variable pensum kommer primært til å være av skjønnlitterær/filmatisk art og tilsvarer ca. 250 sider (vel 3 studiepoeng). Se emneheftet.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. utg., s. 113-229). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 119-135. Bibliotek (Kompendium).
 • Lynch, G. (2005). Understanding theology and popular culture (s. 1-194). Malden, Mass.: Blackwell. Bibliotek
 • Lövheim, M. (2011). Mediatisation of religion: A critical appraisal. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 153-166. Bibliotek (Kompendium).
 • Lövheim, M. & Lynch, G. (2011). The mediatisation of religion debate: An introduction. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 111-117. Bibliotek (Kompendium).
 • Morgan, D. (2011). Mediation or mediatisation: The history of media in the study of religion. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), s. 137-152. Bibliotek (Kompendium).
 • Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (Red.) (2006). Et utvalg (Innledningskapittel). I Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift