I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2610: Misjon, global kristendom og religionsdialog

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Marion Grau (Marion.Grau@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi

Generell informasjon

Emnet TEOL2610 vil gi studentene kunnskap om kirken som en global størrelse. En av forutsetningene for dens globale karakter er at kirken er misjonal og bærer i seg et ønske og en vilje til å formidle sitt budskap både lokalt og global, både gjennom diakoni og forkynnelse. Gjennom emnet vil vi gi et bidrag til forståelsen av hva det vil si å være en misjonal kirke.
Et annet kjennetegn på at kirken er global er den mangfoldighet av teologiske perspektiver som er vokst frem i de ulike kontekster kirken er en del av. Studentene vil gjennom emnet få en innføring i de mest sentrale tilnærminger til kontekstuell teologi.
Både globalt og nasjonalt må kirken forholde seg til mange ulike religioner. En grunnleggende innføring i religionsteologi og religionsdialog er derfor viktig. I tillegg til en teoretisk tilnærming vil det bli gitt konkrete eksempler på hvordan religionsdialogen har fungert i Norge.
TEOL2610 er delt opp i 4 delemner: A - misjonshistorie (2 stp), B - global kristendom (3 stp), C - misjonal kirke (2 stp) og D - religionsdialog (3 stp).
Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.


Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.


Studiekrav

Studenten skal, for å få avsluttende vurdering,

 • skrive en faglig oppgave innenfor et av de fire delemnene på 2000-2500 ord
 • delta i evaluering av studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).


Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2610 har 8 timers hjemmeeksamen med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. 
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).


Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

 • god kunnskap om, og god evne til å drøfte, hva det vil si å være en misjonal kirke både i en lokal og en global sammenheng.
 • god kunnskap om, og god evne til å drøfte, kristendommens budskap i forhold til andre religioner.
 • god kunnskap om kirkens globale karakter og om hvordan teologi er blitt utformet innenfor ulike kontekster.
 • kunnskap om, og evne til å drøfte, misjonens teologiske basis.
 • kunnskap om misjonens historie med vekt på tidsrommet etter 1800.
 • evne til å delta i kirkens og samfunnets debatt om misjonens relevans.
Arbeidsform
Emnet vil ha følgende arbeidsformer: seminarer, forelesning og studentfremlegg


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Berentsen, J.-M., Engelsviken, T. & Jørgensen, K. (Red.) (2004). Missiologi i dag (2. utg., s. 75-186, 198-261, 369-380). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Norseth, K. (2008). Kvinner på misjonsmarken. I K. O. Sannes & E. Grandhagen (Red.), Med Kristus til jordens ender: Festskrift til Tormod Engelsviken (s. 101-112). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Berentsen, J.-M., Engelsviken, T. & Jørgensen, K. (Red.) (2004). Missiologi i dag (2. utg., s. 15-19, 37-74). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Hauge, A. (2008). Feministteologi. I S. J. Kristiansen & S. Rise (Red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer (s. 599-613). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, T. (2007). Jordens barn, solens barn, vindens barn: Kristen tro i et samisk landskap (s. 31-49, 140-157). [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • Kim, S. C. H. & Kim, K. (2008). Christianity as a world religion. London: Continuum. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Bach Nikolajsen, J. (Red.) (2015). Missional kirke i et pluralistisk samfund ([2.] utg., s. 7-67, 109-182). Fredericia: Kolon. Bibliotek
 • Bach Nikolajsen, J. (2015). Menighedens liv med Bibelen: Menigheden som hermeneutisk fællesskab ifølge John Howard Yoder. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 42(1), s. 5-17. Bibliotek (Kompendium).
 • Bach Nikolajsen, J. (2015). The formative power of liturgy: The Church as a liturgical community in a post-Christendom society. European journal of theology, 23(2), s. 161-168. Bibliotek (Kompendium).
 • Engelsviken, T. (2003). Missio Dei: Understanding and misunderstanding of a theological concept in European churches and missiology. International review of mission, 92(367), s. 481-497. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Hegstad, H. (2004). Misjonerende folkekirke: Selvmotsigelse eller mulighet?. Norsk tidsskrift for misjon, 58(4), s. 213-224. Bibliotek (Kompendium).
 • Henriksen, J.-O. (2011). Multifaced Christianity and the postmodern condition: Reflections on the challenges to churches in the Northern hemisphere. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 3-21). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)
 • Kirk, J. A. (2011). The post-modern conditions and the churches' (co-)mission. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Red.), Mission and postmodernities (s. 22-35). Oxford: Regnum Books. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE D LITTERATUR

 • Knitter, P. F. (2002). Introducing theologies of religions. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek
 • Leirvik, O. (2010). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge (s. 10-108). Oslo: Pax. Bibliotek


> PDF-versjon for utskrift