I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2540: Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet TEOL2540: Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis er et kjerneemne i studieprogrammet Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring. Emnet er organisert i tre delemner: A. Kristen forkynnelse (3,5 stp), B. Gudstjenesteliv (3,5 stp) og C. Praksis i menighet (3 stp). Delemnene A og B studeres integrert med delemne C, og hele emnet gir til sammen 10 studiepoeng.
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i PED1640, TEOL1540 og PED1030, eller ha tilsvarende kompetanse.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Ta kontakt med studieveileder.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen
 • delta i praktisk-teologisk gruppe
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist
 • ha bestått praksis (se Informasjonshefte for praksis ved UKT)
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis, levert innen en fastsatt frist
 • bestå en kortprøve (1 1/2 time) relatert til pensumlitteratur. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve en gang
 • levere inn og få godkjent en preken/andakt holdt under praksis med et refleksjonsnotat (1000-1200 ord) der studielitteraturen brukes, skrevet etter gjennomføringen
 • delta i planlegging av en gudstjeneste, og levere inn og få godkjent gudstjenesteagenda med et refleksjonsnotat (1000-1200 ord) der studielitteraturen brukes, etter gjennomført gudstjeneste. Enten prekenen/andakten eller gudstjenesten skal være knyttet til et trosopplæringstiltak
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2540 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".
 

Mål

DELEMNE A. PRAKSIS I MENIGHET (3 stp)
Praksis i UKT inngår i TEOL1640, TEOL1540 , TEOL2540 og TEOL2542 og har sin forankring i disse emnene. Studentene skal være i veiledet praksis 6 timer i uka over fire semestre. Praksis skal foregå i et ungdomsarbeid i en menighet i Den norske kirke, eller i et annet kirkesamfunn eller organisasjon etter søknad fra studenten. Studenten får veiledning én gang per måned av en av de som er ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet i praksismenigheten. Studenten skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i ungdomsarbeidet, med spesielt fokus på egen rolle som ungdomsleder, samt menighetens profil og kontekst. I løpet av praksisperioden er deltagelse i PT-gruppe på MF obligatorisk.
Se for øvrig «Informasjonshefte i UKT praksis».
 

DELEMNE B. KRISTEN FORKYNNELSE (3,5 stp)
Dette delemnet gir en innføring i forkynnelsens teologi, oppdrag og funksjon. Delemnet fokuserer videre på utfordringer ved det å forkynne i vår tid innenfor ulike kontekster og spesielt overfor ungdom. Det blir også lagt vekt på oppøvelse av ferdigheter i forkynnelse, og evne til å reflektere over hvilken betydning forkynneren har som person.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha

 • god kunnskap om forkynnelsens teologi, oppdrag og funksjon
 • evne til å reflektere over den betydning forkynneren har som person
 • innsikt i utfordringer som forkynnelsen møter i samtiden, og særlig overfor ungdom
 • innsikt i metodikk for prekenforberedelse
 • ferdigheter i praktisk forkynnelse, inkludert forkynnelse i team

DELEMNE C. GUDSTJENESTELIV
Dette delemnet fokuserer på gudstjenesteliv for ungdom. Det skal både bevisstgjøre studentene på hva gudstjenesten er, og hjelpe dem til å utvikle ferdigheter til å kunne lede gudstjenester og møter. Studentene skal reflektere over egne gudstjenesteerfaringer. De skal også utvikle evne til å foreta liturgiske og strategiske valg for å kunne bygge opp et varig gudstjenestearbeid for og med ungdom. Gjennom semesteret skal studenten delta på tre øvingsdager og stemmeøvelse.
 
MÅL
Studenten skal etter fullført emne ha

 • innsikt i liturgiens teologi og intensjon i samspill mellom tradisjon og fornyelse i Den norske kirke
 • evne til å reflektere over bruk av rom, kropp, tekst og musikk i utforming av gudstjenester - særlig for og sammen med ungdom
 • evne til å reflektere over betydningen av personlige ressurser i arbeidet med gudstjeneste og liturgi
 • evne til å reflektere over sammenhenger, muligheter og utfordringer i møtet mellom ungdomsarbeid, trosopplæring og gudstjenesteliv
 • kunnskap om og ferdigheter i hvordan en kan bygge opp og lede et kontinuerlig gudstjenestearbeid for og sammen med ungdom (medarbeiderutvikling)
 • kunnskap om gudstjenestens dramaturgi og oppsett av gudstjenesteagenda
 • kunnskap om og ferdighet i gudstjeneste- og møteledelse
 • evne til å arbeide med gudstjenesten og trosopplæringstiltak
 • kunnskap om universell utforming av trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med vekt på gudstjenesten

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Graff-Kallevåg, K. (2018). "det handler kanskje om min egen troshistorie...". I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Oslo: IKO Forlag. (Se Fronter)
 • Graff-Kallevåg, K. & Henriksen, J.-O. (2018). Jesus og kaptein Sabeltann. (Se Fronter)
 • Kaufman, T. S. & Mosdøl, H. O. (2018). Forskjellen som (ut)gjør en forskjell. (Se Fronter)
 • Mosdøl, H. O. (2018). Manus som aktør: En studie av manusbruk i forkynnelsen som inngår i trosopplæringstiltak. (Se Fronter)
 • Rystad, L. S. (2018). Kanskje Jesus ikke var så dum likevel?: Bibelske fortellinger, drama og medierende verktøy i bruk i prekenhendelsen. (Se Fronter).
 • Saxegaard, F. (2018).. (Se Fronter)

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Nielsen, J. C. (2013). Åpne dører. [Oslo]: Verbum. Bibliotek

Eller:

 • Ørum, J. (2017). Mens du er ung: 31 tekster - 31 dager. Oslo: Verbum. Bibliotek

Eller:

 • Skippervold, P. (2013). Fenomenet Bibelen. Oslo: IKO-forl. Bibliotek

Eller:

 • Tveitereid, K. (2012). En helt overkommelig bibel (2. utg.). [Oslo]: Verbum. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2013). Norsk bønnebok: 2013. Stavanger: Eide forl. Bibliotek
 • Cherry, C. M. (2010). The worship architect: A blueprint for designing culturally relevant and biblically faithful services (s. 151-177, 205-218). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, J. T. (2015). Sammen for Guds ansikt: Gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet. I A. H. Balsnes, S. Christensen, J. T. Christoffersen & H. O. Mosdøl (Red.), Gudstjeneste à la carte: Liturgireformen i Den norske kirke (s. 24-45). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Christoffersen, J. T. (2017). Kirkeåret. (Se Fronter)
 • Duck, R. C. (2013). Worship for the whole people of God: Vital worship for the 21st century (s. 57-76). Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Johnsen, E. T. (Red.) (2017). Gudstjenester med konfirmanter: En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde (s. 40-73). Oslo: IKO-forl. Bibliotek/9788282493185 (Kompendium)
 • Kaufman, T. S. (2008). Bærekraftig lovsang?: Om lovsangen i den kristne ungdomskulturen som et uttrykk for kristen spiritualitet. Halvårsskrift for praktisk teologi, 25(2), s. 15-26. Bibliotek (Kompendium).
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde...": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Red.), Spiritualitet i kirkens trosopplæring. Oslo: IKO Forlag. (Se Fronter)
 • Modéus, M. (2007). Menneskelig gudstjeneste: Om gudstjenesten som relation og ritual (s. 71-82, 128-158, 273-286). København: Alfa. Bibliotek
 • Mosdøl, H. O. (2015). Strategier for involvering i gudstjenesten: En casestudie av to menigheter. I A. H. Balsnes, S. Christensen, J. T. Christoffersen & H. O. Mosdøl (Red.), Gudstjeneste à la carte: Liturgireformen i Den norske kirke (s. 155-172). Oslo: Verbum akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier (2. utg., s. 68-85). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Thomassen, M. & Lomheim, S. (2013). Når dere ber: Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten (s. 31-40, 71-81). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Øierud, G. L. (2014). Inkluderende gudstjenestekommunikasjon. I G. Hellemo (Red.), Gudstjeneste på ny (s. 180-193). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift