I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2450: Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelor studium - Religion, kultur og samfunn
Bachelor studium - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

Det engelske uttrykket "Christian initiation" refererer til et teologisk felt som har med tilegnelsen av frelsen og begynnelsen av det kristne liv å gjøre. Begrep som omvendelse, gjenfødelse, tro, dåp og åndsdåp hører hjemme her. I nyere tid har spesielt pinsebevegelsen satt spørsmålet om dåpen i Den Hellige Ånd og dens kjennetegn på kirkens og teologiens dagsorden. Dette tverrfaglige fordypningsemnet aktualiserer spørsmål om det som hører med til "Christian initiation" og forholdet mellom bl.a. tro, dåp og åndsdåp. Det tar opp hvordan disse spørsmålene behandles i Skriften, i oldkirken og fram til vår egen tid. Det presenterer ulike syn innen pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse og drøfter forholdet mellom dem og andre teologiske hovedtradisjoner. Også erfaringsdimensjonen ved Åndens gjerning i frelsestilegnelsen vil bli drøftet og satt i forhold til de teoretiske perspektivene.
 
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1020 og K1030, eller ha tilsvarende kompetanse.
 
Arbeidsform: Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut på Fronter.

Studiekrav

Delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2450 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike kirkelige tradisjoners syn på forholdet mellom troen, dåpen og Ånden
 • kunnskap om hvordan kristen initiasjon ble forstått og praktisert i tidlig kristen historie
 • kunnskap om de mest sentrale nytestamentlige tekstene som relateres til de elementer som inngår i den kristne initiasjonsprosessen
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere og vurdere de ulike kirkenes fortolkninger av forholdet mellom troen, dåpen og Ånden
 • anvende den faglige kunnskapen til å argumentere på en reflektert, saklig og kritisk måte
 • reflektere over egne erfaringer i lys av de innsikter som faget gir

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Ambrosius, . (1999). Om mysteriene: En dåpskatekese. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Asheim, I. (1995). Kan spedbarn være medlem av de troendes fellesskap?. I D. Rian, V. L. Haanes & B. T. Oftestad (Red.), Kirkens skole - statens kirke: Festskrift til professor dr. philos. Brynjar Haraldsø på 70-årsdagen 29. september 1995 (s. 187-203). Trondheim: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Atkinson, W. (1995). Pentecostal responses to Dunn's Baptism in The Holy Spirit. Journal of pentecostal theology, (6 og 7), 87-131 og 49-72. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com search.ebscohost.com
 • Engelsviken, T. (1981). The gift of the spirit: An analysis and evaluation of the charismatic movement from a Lutheran theological perspective (s. 1-85, 411-494, 562-571). Dubuque, Iowa: T. Engelsviken?. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Halldorf, P. (2003). Drikk dypt av Ånden: Den Hellige Ånds nærvær og gaver i den kristnes personlige liv (s. 101-150). Oslo: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Larsson, E. (1982). "Åndsdåp" og "Åndens fylde" i nytestamentlig perspektiv. I L. Østnor (Red.), Jeg tror på den Hellige Ånd: Vår lutherske kirke i møte med den karismatiske utfordring (s. 57-77). Oslo: Land og Kirke/Gyldendal. Bibliotek (Kompendium)
 • Lederle, H. I. (1988). Treasures old and new: Interpretations of "spirit-baptism" in the charismatic renewal movement (s. 37-103, 124-163, 213-240). Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Macchia, F. D. (1998). Groans too deep for words: Towards a theology of tongues as initial evidence. Asian journal of pentecostal studies, 1(2), ikke angitt. Bibliotek. Hentet fra www.apts.edu
 • McGowan, A. B. (2014). Ancient Christian worship: Early church practices in social, historical and theological perspective (s. 135-182). Grand Rapids, Mich: Baker Academic. Bibliotek (Kompendium)
 • Menzies, R. P. (1998). Evidential tongues: An essay on theological method. Asian journal of pentecostal studies, 1(2), s. 111-123. Bibliotek. Hentet fra www.apts.edu
 • Ottosen, E. (1998). Åndsdåplæren i trosbevegelsen: Et sentralt og integrert lærepunkt?. Tidsskrift for teologi og kirke, 69(2), s. 116-130. Bibliotek (Kompendium).
 • Sannes, K. O. (1978). Dåpen og dens plass i kirkens liv (s. 81-96). Oslo: Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Stronstad, R. (2012). The charismatic theology of St. Luke: Trajectories from the Old Testament to Luke-Acts (2. utg.). Grand Rapids, Mich: BakerAcademic. Bibliotek
 • Turner, M. (1998). The Holy Spirit and spiritual gifts in the New Testament Church and today (Rev. utg., s. 36-56, 150-168). Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek (Kompendium)
 • Wyckoff, J. W. (1995). The Baptism in the Holy Spirit. I S. M. Horton (Red.), Systematic theology (rev. utg., s. 423-455). Springfield, Mo.: Logion Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift