I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2410: Luthersk teologi i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Harald Hegstad (Harald.Hegstad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2017-05-23 23. mai 20172017-05-01 1. mai 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. juni 2017
Godkjente studiekrav2017-05-23 23. mai 20172017-05-01 1. mai 2017
Skriftlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017

Generell informasjon

Emnets faglige tilhørighet er den systematiske teologi. Det bygger på den generelle innføring i dogmatikk og etikk som er gitt i K1030. Emnet gir en fordypning i dogmatiske og etiske tema som er særlig relevant i forhold til forståelsen av luthersk teologi. Emnet drøfter hva som særkjenner luthersk teologi i et historisk og aktuelt perspektiv, og drøfter forholdet mellom det lutherske og det økumeniske. Det arbeides med tekster fra de lutherske bekjennelsesskrifter, tekster av Luther, nyere økumeniske dokumenter og systematiskteologisk litteratur. Særlige innholdsmessige fokuspunkter er menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken og sakramentene, og sosialetikk. Emnet gir studentene trening i å skrive oppgave innen systematisk teologi.
Studieprogramtilhørlighet
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi. Emnet kan inngå som valgemne i master i teologi og master kristendom.
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1030 eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Studenter som tidligere har tatt emner, eller tar emnet samtidig med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 

 • Med K2020 Luthersk reformasjon og bekjennelse reduseres emnet med 5 stp


Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:

 • få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Studentene velger oppgave fra en foreliggende oppgaveliste.
 • Delta i felles fagdager sammen med TEOL2310 og TEOL2510, dersom studenten også tar disse emner.
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.


Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering for emnet er en individuell skriftlig oppgave (2500-3000 ord) og 4-timers skriftlig eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten oppfylle oppgitte studiekrav innen angitt frist. Til skriftlig eksamen kan det gis oppgave fra hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og skriftlig eksamen (50 %).
Tillatte hjelpemidler: Liste I.


Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

 • god kunnskap om sentrale punkter i luthersk teologi, med særlig vekt på menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken og sakramentene og sosialetikk, og evne til å drøfte disse systematisk-teologisk
 • god evne til å drøfte relevansen av luthersk teologi i en postkristen og multikulturell kontekst
 • god evne til å drøfte forholdet mellom konfesjonell identitet og økumenisk grunnholdning
 • godt kjennskap til de lutherske bekjennelsesskrifter og evne til å tolke disse i en aktuell kontekst


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR

 • (1994). §§ 14-38.. I Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Bibliotek. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Bibliotek
 • (1997). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (s. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Red.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (s. 89-107, 119-203, 269-303, 401-549). Stavanger: Eide forl. Bibliotek
 • Gassmann, G. & Hendrix, S. H. (1999). Fortress introduction to the Lutheran confessions (s. 33-192). Minneapolis: Fortress Press. Bibliotek
 • Grenholm, C. H. (2014). Law and Gospel in Lutheran Ethics. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Justification in a Post-Christian Society (s. 91-106). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek
 • Hegstad, H. (2010). Fra konfesjonalisme til differensiert konsensus: Refleksjoner om luthersk teologi i en økumenisk kontekst. I T. Austad, T. Engelsviken & L. Østnor (Red.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv (s. 199-209). Trondheim: Tapir akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2011). Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 11-27). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (publiseres 2017 ). Dåpen som tegn. 15 s. (Se Fronter).
 • Kurtén, T. (2013). Political theology in a Nordic post-secular setting. Studia thelogica, 67(2), s. 90-109. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Mæland, J. O. & Berg, A. (Red.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 26-59, 277-291, 303-308, 343-351, 365-382, 388-389). Oslo: Lunde. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Peterson, C. M. (2014). Healing as an Image for the Atonement: A Lutheran Consideration. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Justification in a Post-Christian Society (s. 72-87). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek
 • Peura, S. (1998). Christ as Favor and Gift (donum): The Challenge of Luther's Understanding of Justification. I C. E. Braaten & R. W. Jenson (Red.), Union with Christ: The New Finnish Interpretation of Luther (s. 42-69). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Bibliotek (Kompendium)
 • Sannes, K. O. (2008). Dogmatikken i kirkens rom. I Troens kart - Guds landskap: Grunnlagsspørsmål i dogmatikken (s. 133-163). Oslo: Luther. Bibliotek (Kompendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Red.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (s. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Schwöbel, C. (2014). Promise and Trust: Lutheran Identity in a Multicultural Society. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Red.), Justification in a Post-Christian Society (s. 15-35). Eugene, Or: Pickwick. Bibliotek


> PDF-versjon for utskrift