I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2210: Innføring i arbeidet med Det nye testamente, Johannesevangeliet og Paulinsk teologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste d

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2017-05-19 19. mai 20172017-05-01 1. mai 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. juni 2017
Individuell skriftlig oppgave2017-05-23 23. mai 20172017-05-01 1. mai 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. juni 2017
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.
TEOL2210 innleder et grunnspråklig studium av Det nye testamente. Emnet presenterer metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til det å forstå en historisk tekst som Det nye testamente på dette nivå. Innsikt i datidens kultur, historie og samfunn er en viktig del av dette. Utvalgte tekster fra Johannesevangeliet studeres på grunnlag av gresk tekst, særlig med fokus på skriftet som fortelling. Emnet gir også en samlet fremstilling av Paulus' teologi.
Emnet er delt inn i delemnene A. Metode (2 stp) B. Kulturkunnskap (2 stp), C. Johannesevangeliet (3 stp) og D. Paulinsk teologi (3 stp).
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1210, K1010 og K1020, eller tilsvarende.
Undervisningsform er forelesninger.


Studiepoengreduksjon

Studenter som tidligere har tatt emner, eller tar emnet samtidig med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 

 • Med TEOL2710 Bibelfaglig metode, antropologi og paulinsk teologi, reduseres TEOL2210 med 5 studiepoeng
 • Med TEOL2215 Kulturkunnskap og Johannesevangeliet, reduseres TEOL2210 med 5 studiepoeng
 • Med NT513 Det nye testamentet ¿ bibelteologi, reduseres TEOL2210 med 6 studiepoeng.
 • Med BIB511 Bibelteologi, reduseres TEOL2210 med 3 studiepoeng.


Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:

 • levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (2000-3000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Gjennomføre og bestå en faglig samtale med faglærer (ca. 30 minutter).
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 


Avsluttende vurdering

Emnet TEOL2210 har individuell skriftlig oppgave og skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering må studenten levere oppgave innen angitt frist. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
Til skriftlig eksamen kan det gis oppgave fra hele pensum. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (40%) og skriftlig eksamen (60%).


Mål

DELEMNE A: METODE (2 STP)
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • kunnskap om ulike metodiske tilnærminger til tekster i Det nye testamente og grunnleggende ferdighet i tekstkritikk - grundig kunnskap om hermeneutiske spørsmål knyttet til teksttolkning
 

DELEMNE B: KULTURKUNNSKAP (2 STP)
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • grundig kunnskap om den jødisk-hellenistiske kultur som Det nye testamente er en del av

DELEMNE C: JOHANNESEVANGELIET (3 STP)
Studenten skal etter fullført emne ha

 • god kjennskap til hele Johannesevangeliet basert på en norsk oversettelse av teksten
 • god kunnskap om sentrale temaer, begreper og symboler i Johannesevangeliet ut fra en litterær og teologisk lesning
 • god evne til å tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: 1,1-3,21; 4,1-42; 7,37-39; 10,7-21; 13,1-20; 14,1-31; 20.

DELEMNE D PAULINSK TEOLOGI (3 STP)
 
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • god kunnskap om apostelen Paulus' teologi, og de metodiske spørsmål knyttet til fremstillingen av denne.


Merknad til litteraturlisten

Til delemne C: Til de tekster som skal studeres på grunnlag av den greske tekst, anbefales følgende kommentar: enten Francis J. Moloney eller Andrew T. Lincoln.


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Synnes, M. (2008). Hvordan arbeide med nytestamentlige tekster: Innføring i bibelfaglig metode (Rev. og utv. utg.). [Høvik]: Kolofon. Bibliotek
 • Tate, W. R. (2008). Biblical interpretation: An integrated approach (3. utg., kap. 5 leses ikke). Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
 • Trobisch, D. (2013). A user's guide to the Nestle-Aland 28 Greek New Testament (nr. no 9, s. 27-39, 59-68). Atlanta, Ga.: Society of Biblical Literature. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Seland, T. (2004). Paulus i Polis: Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og forkynnelse (s. 1-218). Trondheim: Tapir. Bibliotek
 • Skarsaune, O. (2002). In the shadow of the temple: Jewish influences on early Christianity (s. 23-132). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Koester, C. R. (2008). The word of life: A theology of John's gospel (s. 25-214). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Pub. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Moloney, F. J. (2005). The Gospel of John (Rev. utg.). Collegeville, Minn.: Liturgical Press. Bibliotek

Eller:

 • Lincoln, A. T. (2005). The Gospel according to Saint John. Peabody, Mass. London: Hendrickson : Continuum. Bibliotek

DELEMNE D LITTERATUR

 • Sandnes, K. O. (1996). I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Bibliotek. Hentet fra urn.nb.no


> PDF-versjon for utskrift