I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL2110: Innføring i arbeidet med Det gamle testamentet, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Kristin Joachimsen (Kristin.Joachimsen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste d

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad. TEOL2110 innleder et grunnspråklig studium av Det gamle testamentet. Emnet gir en innføring i metodiske og hermeneutiske problemstillinger knyttet til å forstå en historisk tekst som Det gamle testamentet og gir anledning til å arbeide spesielt med Deuteronomium (5 Mosebok) og GT-litteratur som er særskilt influert av Deuteronomium. Utvalgte tekster fra Deuteronomium og den deuteronomistiske litteraturen studeres på grunnlag av hebraisk tekst. 
Studenten må ha avlagt K1010 og K1020 eller tilsvarende. Videre må studenten ha avlagt første semester hebraisk, TEOL1110. Emnet er delt inn i delemne A Innføring i arbeidet med Det gamle testamentet (3 stp), delemne B Deuteronomium (4 stp) og delemne C Deuteronomistisk litteratur (3 stp).
 
Undervisningsform: Forelesninger/seminarer og selvstudium. Studentene kan gi et forberedt muntlig fremlegg i forelesningene/seminarene.


Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 

 • Med TEOL2110 versjon 2008V-2016V reduseres dette emnet med 3 stp
 • Med emnet TEOL2115 reduseres dette emnet med 5 stp


Studiekrav

For å få avsluttende vurdering skal studenten

 • ha godkjent fremmøte i undervisningen tilhørende delemne A: Innføring i arbeidet med Det gamle testamente (75 prosent).
 • levere og få godkjent utkast til faglig essay (minimum 1000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten arbeider på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.


Avsluttende vurdering

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt alle studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven og skriftlig eksamen. Den individuelle skriftlige oppgaven teller 1/3 og skriftlig eksamen 2/3.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).


Mål

DELEMNE A: INNFØRING I ARBEIDET MED DET GAMLE TESTAMENTET (3 STP)
Arbeidet med Det gamle testamentet stiller oss overfor mange ulike utfordringer: arbeid med hebraisk språk og tekstkritikk, spørsmål om hvilke metodisk grep vi skal/kan benytte når vi leser en valgt tekst, spørsmål om forholdet mellom hvordan teksten ble lest og forstått i sin samtid, hvordan den har blitt lest og forstått videre i historien, og hvordan den leses og forstås i dag. Dette delemnet tar sikte på å gi en innføring i ulike metodiske tilnærminger for arbeid med gammeltestamentlige tekster. Dette konkretiseres gjennom arbeid med utvalgte hebraiske tekster. Videre tar delemnet sikte på å gi grunnlag for videre hermeneutisk og teologisk refleksjon over arbeidet med Det gamle testamentet.
Studenten skal ha

 • grundig kunnskap om ulike metodiske tilnærminger for arbeid med gammeltestamentlige tekster
 • ferdigheter i å benytte disse metodene i konkret arbeid med tekst
 • grunnlag for hermeneutisk og teologisk refleksjon over arbeidet med Det gamle testamentet
 • grunnleggende ferdigheter i å bruke elektroniske hjelpemidler, som Bibleworks, Accordance eller Logos Bible Software

DELEMNE B: DEUTERONOMIUM (4 STP)
Deuteronomium gir viktige bidrag til flere sentrale teologiske emner, som for eksempel gudsbegrepet, menneskesynet, loven (tora) og Guds utvelgelse av Israel som Guds folk. Deuteronomiums teologi har også preget innholdet i og redigeringen av andre bøker og samlinger av bøker i GT, blant annet Pentateuken, Det deuteronomistiske historieverk, profetbøker og salmer. Et studium i Deuteronomium kan videre bidra til å avklare likheter og forskjeller mellom jødiske og kristne tradisjoner i det første århundre etter Kristus, og berører også en vesentlig side ved religionsdialogen mellom jøder og kristne i dag.
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • kunnskap om Deuteronomiums tilblivelse, innhold og sluttform samt den betydning boken har for andre gammeltestamentlige skrifters tilblivelse, teologi og sluttform
 • kunnskap om Deuteronomiums egenart som lovsamling og paktsdokument sammenlignet med Paktsboken, Hellighetsloven og for-orientalske paktstraktater
 • kjennskap til Deuteronomiums videre bruk og aktualitet innenfor jødisk og kristen tradisjon
 • ferdigheter i å eksegere følgende tekster på grunnlag av Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): 5 Mos 5,1-22; 6,4-9; 7,1-11; 12,1-7; 16,1-17; 18,15-18; 22,1-12

DELEMNE C: DEUTERONOMISTISK LITTERATUR (3 STP)
 
I bibelforskningen betegner Det deuteronomistiske historieverket (DtrH) et litterært verk eller «bibliotek» (Josva, Dommerne, 1-2 Samuelsbok, 1-2 Kongebok) som etter manges oppfatning er preget av Deuteronomiums språk, teologi og historiesyn. Verket omhandler Israels historie fra ørkenvandringen, via landnåmet og frem til slutten av kongetiden. DtrH er kjennetegnet av en rekke typiske ord og formuleringer. En rekke av enkeltfortellingene relaterer seg til hverandre innbyrdes i verket/biblioteket. Dessuten byr DtrH på en enhetlig kronologisk ramme.
 
DtrH er en kilde til Israels historie og religions- og teologihistorie. Samtidig har DtrH vært en deltaker i denne historien, dels i sin egen samtid da det fikk sin form (trolig omkring midten av det første årtusen fvt.), og dels ved å ha vært en sentral bidragsyter til de historiske og teologiske paradigmene som ettertiden har tolket Israels historie innenfor.
 
Studenten skal ha

 • kunnskap om teorier om det deuteronomistiske historieverkets bakgrunn og tilblivelse og om dets oppbygging
 • kunnskap om deuteronomistisk språk, teologi og historiesyn
 • kunnskap om innholdet i GT-tekster som er preget av deuteronomistisk teologi: Jer 1,4-10 (studert på grunnlag av den hebraiske teksten)
 • ferdighet i å eksegere følgende tekster på grunnlag av Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): Jos 1,1-11; 1 Sam 12,1-25; 2 Sam 7,4-16; 1 Kong 8,23-30; 2 Kong 17,7-23; 23,1-7.21-23


Merknad til litteraturlisten

Litteratur (under) uten sidehenvisning er å anse som referanselitteratur. Det betyr: I
kommentarer studeres innledningsdelen og de sidene som kommenterer bibeltekstene omtalt i
målformuleringene.


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR

 • Hauge, E. H. (2008). Trendy eller nødvendig?: Begrepet "intertekstualitet" i bibelforskningen. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 196-212. Bibliotek (Kjøpes på Vivo bokhandel). Hentet 2010-01-29 fra www.idunn.no
 • Løland, H. (2008). Connecting the Dots: Om lesere og lesning i Reader response criticism. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 164-181. Bibliotek (Kjøpes på Vivo bokhandel). Hentet 2010-01-29 fra www.idunn.no
 • Saxegaard, K. M. (2008). Bibelsk narratologi: Metode til lesning av bibelske fortellinger. Tidsskrift for teologi og kirke, 79(3/4), s. 182-195. Bibliotek (Kjøpes på Vivo bokhandel). Hentet 2010-01-29 fra www.idunn.no
 • Steck, O. H. (1998). Old Testament exegesis: A guide to the methodology. (s. 121-149). Atlanta, Ga.: Scholars Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Tov, E. (2012). Textual criticism of the Hebrew Bible (3. utg., s. 1-22). Minneapolis, Minn.: Fortress Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Hayes, J. H. & Holladay, C. R. (2007). Biblical exegesis: A beginner's handbook (3. utg.). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek

Eller:

 • Barton, J. (1996). Reading the Old Testament: Method in biblical study (s. 1-60, 77-129, 140-157). London: Darton, Longman and Todd. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Blenkinsopp, J. (2002). Isaiah 40-55: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek
 • Blenkinsopp, J. (2000). Isaiah 1-39: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek
 • Blenkinsopp, J. (2003). Isaiah 56-66: A new translation with introduction and commentary. New York: Doubleday. Bibliotek
 • Childs, B. S. (2001). Isaiah. Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek
 • Petersen, D. L. (2002). The prophetic literature: An introduction (s. 1-135, 169-181, 184-189, 215-238). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek
 • Sawyer, J. F. A. (1996). The fifth gospel: Isaiah in the history of Christianity (s. 1-41, 100-125, 177-219). New York: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Tull, P. K. (2012). Isaiah. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 255-266). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Watts, J. D. (2005). Isaiah 1-33 (Rev. utg.). Nashville, Tenn.: Nelson Reference & Electronic.
 • Watts, J. D. (2005). Isaiah 34-66 (Rev. utg.). Nashville, Tenn.: Nelson Reference & Electronic.


> PDF-versjon for utskrift