I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1220: Gresk 2: Tekstarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste c

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad, og forutsetter innføringsemnet i gresk, TEOL1210.
Emnet arbeider videre med nytestamentlig gresk grammatikk og med opparbeidelsen av et sentralt ordforråd. Dette skjer i rammen av lesning av tekster fra forskjelllige nytestamentlige litteraturturtyper: evangelielitteratur (Johannes- og Lukasevangeliet), apokalyptisk litteratur (Johannes´ åpenbaring), og paulinsk brevlitteratur (1. Korinterbrev).
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Tekstutvalget i TEOL1220 (sammen med tekstene fra TEOL1210) er derfor identisk med de tekstene som inngår i de nytestamentlige emnene TEOL5210 og TEOL5220, og TEOL1220 (samt TEOL1210) representerer språkstudiedelen til dette nytestamentlige tekstemnet.
Emnet gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket også i annen sammenheng, for eksempel historie, idehistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med NT511-04V Det nye testamente med gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR151-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR159-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med TEOL1221 Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp

Studiekrav

 • gjennomføre og bestå minst 3 av 4 oppgaver i løpet av semesteret. Disse vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet (TEOL1220) har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Dersom studenten ikke har bestått studiekravene, kan han/hun etter søknad (senest 2 uker før skriftlig eksamenn) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, dvs. en 6 timers skriftlig eksamen.
 
Skriftlig eksamen vurderes med karakter (A-F).
Tillatte hjelpemidler: Liste C

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
 • grundig kunnskap om skriftsystemet og god kjennskap til elementene i den greske grammatikk,
 • kjennskap til et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord som forekommer 10 ganger eller mer i NT (ca. 1000 ord),
 • evne til å lese og oversette nytestamentlige tekster med gjennomsnittlig vanskelighetsgrad, representert ved de fleste av de tekster som inngår i det eksegetiske pensum i emnene TEOL5210 og TEOL5215/5220. Det vil si:Joh 7,37-39; 10,7-21; 13,1-20; 14,1-31; 20Luk 1,1-4; 1,26-56; 2,1-21; 3,1-22; 4,1-44; 6,20-7,23; 7,36-8,25; 22,1-24,53 1 Kor 8-14Joh åp 5; 12-13; 20,1-21,8; 22,1-7

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg., 3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Kjøpes på Vivo bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Vivo bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes på Vivo bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet.

Enten:

 • Aland, B. (Red.) (1993). The Greek New Testament (4. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

Eller:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift