I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1210: Innføring i nytestamentlig gresk

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste c

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Emnet gir en innføring i de grunnleggende elementene i nytestamentlig gresk grammatikk og gir et første møte med nytestamentlig tekst, dvs. Johannesevangeliet. Emnet legger grunnlaget for det videregående arbeid med gresk tekst og grammatikk i TEOL1220.
Emnet gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket i annen sammenheng, for eksempel historie, idéhistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.


Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med NT511-04V Det nye testamente med gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR151-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR159-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med TEOL1221 Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp


Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:

 • bestå 75 % av ukeprøvene i løpet av semesteret. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av Studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.


Avsluttende vurdering

Emnet har to vurderingsalternativ:
Alternativ 1: Emnet TEOL1210 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
Hvis studenten ikke består en avsluttende godkjenning av studiekrav, kan han/hun etter søknad (senest 1 uke før skriftlig eksamen) gis anledning til å skifte til sekundær eksamensform, dvs. en 2 timers skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamenen vurderes med «A-F»
Altnernativ 2: Når emnet ikke undervises og det samtidig er gitt anledning til å avlegge eksamen, vurderes emnet med skriftlig eksamen (2 timer). Den skriftlige eksamenen vurderes med «A-F»
Hjelpemidler: Ved skriftlig eksamen anvendes hjelpemidlene beskrevet i Vedlegg 1, Liste C.
 


Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

 • grundig kunnskap om skriftsystemet og god kjennskap til grunnelementene i den greske grammatikk
 • kjennskap til et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord i Johannesevangeliet kap. 1-4 som forekommer 10 ganger eller mer i NT (329 ord)
 • evne til å lese og oversette nytestamentlig tekster med enklere vanskelighetsgrad (Johannesevangeliet) representert ved hoveddelen av de tekstene som inngår i det eksegetiske pensum i emnet TEOL2210/2215, dvs. Joh 1-4.  


Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR

 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg., 3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes på Vivo bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Kjøpes på Vivo bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Vivo bokhandel)

Enten:

 • Aland, B. (Red.) (1993). The Greek New Testament (4. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

Eller:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek


> PDF-versjon for utskrift