I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1210: Gresk 1: Grunnelementer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste c

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2017-12-05 5. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018

Generell informasjon

Det nye testamente ble opprinnelig skrevet på gresk. I ønsket om å nå ut med Jesus-budskapet til så mange mennesker som mulig, tok de nytestamentlige forfatterne i bruk det språket som var datidens internasjonale hovedspråk - gresk. Emnet TEOL1210 gir en innføring i de grunnleggende elementene i nytestamentlig gresk grammatikk og gir også et første møte med nytestamentlig tekst, nærmere bestemt Johannesevangeliet. Emnet legger grunnlaget for det videregående arbeid med gresk tekst og grammatikk i TEOL1220.
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Emnet gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket i annen sammenheng, for eksempel historie, idéhistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med KSEMGR-1 Semesteremne i koinégresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med NT511-04V Det nye testamente med gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR151-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med GR159-04V Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp
Med TEOL1221 Gresk... reduseres dette emnet med 10 stp

Studiekrav

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • bestå 75 % av ukeprøvene. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av Studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester

Avsluttende vurdering

Når emnet undervises, er primært vurderingsalternativ avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
 
Dersom studenten ikke består avsluttende studiekrav kan han/hun etter søknad til studieveileder (senest én uke før den skriftlige eksamenen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (2 timer). Prøven vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnelementene i den greske grammatikk, med særlig fokus på verbal- og nominalsystemet
 • kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord i Johannesevangeliet kap. 1-4 som forekommer 10 ganger eller mer i NT (329 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese og gjennomføre en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med enklere vanskelighetsgrad (Johannesevangeliet) representert ved hoveddelen av de tekstene som inngår i det eksegetiske pensum i emnet TEOL2210, dvs. Joh 1-4
 • oversette til norsk de tekstene som er nevnt over
 • sammenligne og vurdere forskjellige oversettelser av det greske nytestamentet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny utg., 3. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Kjøpes på Bok og Media bokhandel)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet.

Enten:

 • Aland, B. (Red.) (1993). The Greek New Testament (4. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

Eller:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift