I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1120: Hebraisk 2: Tekstarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste a

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018

Generell informasjon

Emnet er eit kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.
Emnet takast normalt saman med TEOL2110/TEOL2115 Innføring i arbeidet med Det gamle Testamente og er språkstudiedelen i eit samla gammaltestamentleg studium. Emnet byggjer på TEOL1110 Bibelhebraiske grunnelement (10 stp) som må være gjennomført før ein kan melde seg opp til eksamen i TEOL1120. I TEOL1120 held studenten fram med sitt studium av bibelhebraisk språk ved m.a. å arbeide språkleg med ca. 20 sider bibeltekst henta frå tekststudiedelane i TEOL2110/2115 og TEOL5110/5115. Tekstane står på emnearket.

Studiepoengreduksjon

Studentar som tek emnet saman med emne som heilt eller delvis overlappar, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjonar:
Med GT511 04V Det gamle testamente med hebraisk reduserast dette emnet med 10 stp
Med HE159 04V Bibelhebraisk reduserast dette emnet med 10 sp
Med TEOL1121 Bibelhebraisk reduserast dette emnet med 10 sp

Studiekrav

Studenten skal i samband med seminarundervisninga:
  • få godkjent 75% av dei utleverte tekstoppgåvene,
  • delta i evaluering av studietilboda, dersom tilbodet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL1120 har munnleg prøve (inntil 15 minutter) og mappeinnlevering som avsluttande vurdering. For å få avsluttande vurdering, må studenten innan fastsette fristar ha oppfylt studiekrava. Mappa skal inneholde 75% av utleverte tekstoppgåver (jf. studiekrava). Karakteren (A-F) setjast på grunnlag av den munnlege prøven (75%) og mappa (25%).
 
Studierettleiar kan etter skriftleg melding frå studenten innvilge sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (6 timar). Dersom studenten ikkje får oppfylt studiekrava kan han (seinast 2 veke før skriftlig eksamen) gjevast høve til å skifte til sekundært vurderingsalternativ.
 
Karakteren (A-F) setjast på grunnlag av skriftlig eksamen eller på grunnlag av den munnlege prøven (75%) og mappa (25%).

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
  • god kunnskap om dei viktigaste elementa i hebraisk grammatikk
  • eit gammaltestamentleg basis-ordtilfang som svarer til alle ord som finst 50 eller fleire gongor i BHS (752)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • arbeide med ei vitskapeleg tekstutgåve av Det gamle testamentet,
  • bruke leksikon og eksegetisk programvare
  • lese og omsetje hebraiske tekstar som inngår i den bibelfaglege undervisninga

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
  • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Bibliotek
  • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift