I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL1110: Hebraisk 1: Grunnelementer

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste a

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017

Generell informasjon

Emnet er eit kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.
For å studere Det gamle testamente må ein gjere bruk av hebraisk språk. Gjennom arbeid med språket blir ein meir fortruleg med den livsverda og dei tenkjemåtane tekstane sprang ut av og talte inn i. Arbeidet gjev også innsikt i problem og utfordringar knytte til det å omsetje og tolke bibeltekstar. Gjennom kjennskap til ei vitskapeleg utgåve av Det gamle testamente får ein vidare innsikt i den historiske overleveringa bak tekstane og den karakteren desse har. Tekstane i hebraiskpensumet er valde ut blant anna med sikte på bibel- og GT-studiet. Hebraisk blir studert med omfattande bruk av nyare informasjonsteknologi. Læringsmåla i faget tek utgangspunkt i at denne teknologien er tilgjengeleg både under språkstudiet og i seinare arbeid med bibeltekstar.
I dette emnet opparbeider studenten eit grunnlag for hebraiskspråkleg tekstarbeid.

Studiepoengreduksjon

Studentar som tek emnet saman med emne som heilt eller delvis overlappar, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjonar:
Med HE159 04V Bibelhebraisk reduserast dette emnet med 10 sp
Med TEOL1121 1 Bibelhebraisk reduserast dette emnet med 10 sp

Studiekrav

  • bestå 75 % av vekeprøvene, som kan omfatte gloser og/eller grammatikkstoff som vurderes med godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Når emnet undervisast, er primært vurderingsalternativ avsluttande godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderast til «bestått» / «ikkje bestått».
 
Studierettleiar kan etter grunngjeven søknad innvilge sekundært vurderingsalternativ, som er skriftleg eksamen (2 timar). Prøven vurderast til «bestått» / «ikkje bestått». Dersom studenten ikkje får bestått avsluttande godkjenning av oppfylte studiekrav kan han/ho etter søknad (seinast 1 veke før den skriftlege eksamenen) gjevast høve til å skifte til sekundært vurderingsalternativ.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal ha
  • evne til å lese hebraisk tekst, samt kjennskap til hebraisk skrift og transkripsjon,
  • kjennskap til dei viktigaste elementa i hebraisk grammatikk,
  • evne til å arbeide med ei vitskapeleg tekstutgåve av Det gamle testamente,
  • kjennskap til bruk av leksikon og eksegetisk programvare og
  • eit grunnleggjande ordtilfang på 103 gloser.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek
  • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Bibliotek
  • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift