I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL1010: Religionsvitenskap

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudium - Kristendom/KRLE
Bachelor studium - Religion, kultur og samfunn
Bachelor studium - Teologi
Bachelor studium - Ungdom, kultur og trosopplæring
Mastergrad iht §4, 5 år - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudium, høyere grad - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudium, høyere grad - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudium, høyere grad - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudium, høyere grad - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Årsstudium Kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Lektorprogrammet, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi. Emnet kan inngå som ett av tre emner i emnekombinasjonen K-RLE1110 eller K-RLE1115 (for lektorstudenter), som har mappevurdering og en annen eksamensdato. Se emnebeskrivelsene for disse emnene for hvilke studiekrav som da gjelder.
RL1010 er et innføringsemne i religionsvitenskap som skal gjøre studentene kjent med begrep, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen. Studiets hovedfokus er en beskrivelse av de fire verdensreligionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, med vekt på deres særpreg når det gjelder historisk bakgrunn, tro og kultus, og deres plass i dagens flerkulturelle samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. De enkelte religionene behandles både ut fra sin egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk.
På bakgrunn av innføringen i verdensreligionene skal studentene også tilegne seg kunnskap om religiøst mangfold og nyreligiøse strømninger.
Emnet består av tre delemner: A. Religion som kulturelt og menneskelig fenomen (3 stp), B.
Religionshistorie (5 stp) og C. Religion i dagens samfunn (2 stp).

Studiepoengreduksjon

 Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.

Studiekrav

For studenter på alle studieprogram utenom Lektorprogrammet:
 • delta på ekskursjon (til moske, synagoge eller tempel) og få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 600-800 ord), levert innen en fastsatt frist. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjonen, må i stedet skrive et bokreferat etter en oppgitt mal
 • lytte til informasjonsforelesning i Fronter og besvare et spørsmålsark i Fronter etter forelesningen. Informasjonsforelesningen legges ut 1. september, og besvarelsen skal leveres senest 8. september
 • delta i evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres dette semesteret
 
For studenter på Lektorprogrammet:
 • delta på ekskursjonene (til moske, synagoge og tempel)
 • få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 600-800 ord) etter én av ekskursjonene, levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres dette semesteret.
Nærmere informasjon om studiekravene gis på semesterarket (i Fronter).
 
For studenter som tar emnet som del av emnekombinasjonen K-RLE1110 eller K-RLE1115, gjelder andre studiekrav. Se egne semesterhefter for disse emnene.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL1010 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver.
For å kunne få gå opp til eksamen, må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Gjennom dette emnet i religionsvitenskap skal studentene bli kjent med begrep, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen. Studiets hovedfokus er en beskrivelse av de fire verdensreligionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme med vekt på deres særpreg når det gjelder historisk bakgrunn, tro og kultus, og deres plass i dagens flerkulturelle samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. De enkelte religionene behandles både ut fra sin egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk.
På bakgrunn av innføringen i verdensreligionene skal studentene også tilegne seg kunnskap om religiøst mangfold og nyreligiøse strømninger i dagens samfunn.
 
DELEMNE A: RELIGION SOM KULTURELT OG MENNESKELIG FENOMEN (3 STP)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om religionsvitenskapelige begreper, metoder og problemstillinger knyttet til studiet av religion som fenomen
 
FERDIGHET
Studenten kan
 • reflektere over religion som fenomen
 
DELEMNE B: RELIGIONSHISTORIE (5 STP)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, med vekt på historisk bakgrunn, hellige tekster, lære og etikk
 • kunnskap om religiøs praksis, høytider, symboler og arkitektur i disse religionene
 • kjennskap til samisk religion
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • sammenligne ulike religioner
 • skille mellom utenfra- og innenfraperspektiv på religion
 • bruke kildetekster for å belyse religioner
 
DELEMNE C: RELIGION I DAGENS SAMFUNN (2 STP)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til det norske religiøse landskapet og religiøs endring
 • kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i Norge
 • kjennskap til nyreligiøse strømninger
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over religiøst mangfold i Norge og religiøse endringsprosesser
 
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff på emnet
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Eliade, M. (2002/2008). Det hellige og det profane (3. utg., s. 7-70, 88-94). Oslo: Gyldendal. Bibliotek
 • Eliade, M. & Thomassen, E. (2003). Det hellige og det profane og andre skrifter (Rev. utg., IX-XXXVI). Oslo: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. (2009). Hva er religion i dag?: Religionsbegrep og religionsvitenskap. I A. Brunvoll, H. Bringeland, N. Gilje & G. Skirbekk (Red.), Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale (s. 19-31). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (2012). Nytt blikk på religion (s. 34-161). Oslo: Pax. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2011). Tanak: 1. Mos. 12-17; 2. Mos. 10-15, 19-20, 34; 3. Mos. 19-20. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamentet. Oslo: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-57, 87-193). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78, 133-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Verdens levende religioner (s. 316-325, 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 119-136). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Havnevik, H. (2011). Bokkult i buddhismen: Buddhistiske teksters magiske og rituelle funksjoner i Tibet, Mongolia og Himalaya. I S.-A. Naguib & B. Rogan (Red.), Materiell kultur & kulturens materialitet (s. 233-253). Oslo: Novus forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 62-71). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-136, 146-272, 283-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Opsal, J. (2013). Nye rom for gamle bønner. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Red.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (s. 195-210). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 220-229, 238-258, 280-291). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Thorbjørnsrud, B. (Red.) (2012). Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 7-25). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2011). Verdensreligioner i Norge (3. utg., s. 13-73, 88-114, 136-163, 185-207). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Romarheim, A. (2011). Begrepsavklaringer i møte med nyreligiøsiteten, med særlig tanke på en fruktbar definisjon av "religiøsitet". Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap = Norwegian journal of missiology, 22(3-4), s. 168-186. Bibliotek. Hentet fra www.egede.no

> PDF-versjon for utskrift