I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

MET5910: Metode: tekster og historie (GT, NT, KH)

Show in English | Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Merknad til litteraturlisten | Litteratur | PENSUM 

Emneansvarlig:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Masternivå - Praktisk-teologisk utdanning
2-årige masterprogrammer - Kyrkjeleg undervisning
2-årige masterprogrammer - Diakoni
2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Dette emnet har som mål å sette studentene i gang med forberedende arbeid frem mot skriving av masteroppgave basert på historiske tekster elle gjenstander i vid mening (GT, NT, KH). For å bli ferdig på normert tid er det avgjørende å komme i gang tidlig. I dette emnet skal studentene lære om relevant metode; finne problemstilling, veileder, lage en prosjektbeskrivelse, og delta på skrive- og søkekurs. Studentene får legge opp deler av pensum med selvvalgt litteratur (ca.300 sider), som kan knyttes direkte til masteroppgaven som skal skrives.
 
ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
Emnet består av følgende deler:
 • Søke og skrivekurs
 • Kurs i vitenskapsteori
 • Design
 • Prosjektbeskrivelse
 • Kortprøve
 • Selvstudium
 
Emnet har som studiekrav at studentene skal melde inn et tema de er interessert i å jobbe med, og sette opp ønsket veileder (to navn). Dette gjøres i metodekursets fronterrom, og her kan man også skrive om man har hatt kontakt med eller fått avtale med veileder. Denne registreringen er obligatorisk, men ikke bindende for din masteroppgave. Registreringen kan redigeres frem til tildeling av veileder er foretatt.
 
Prosjektbeskrivelsen bør utarbeides i samarbeid med veileder. Følgende er anbefalt disposisjon:
1) Problemstilling med begrunnelse
2) Materiale, inkl. avgrensning og begrunnelse
3) Metode
4) Struktur for avhandlingen
5) Oppgavens målsetting.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tidligere har tatt emner, eller tar emnet samtidig med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 
 

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • registrere tema for avhandling (100-300 ord)
 • gjennomføre obligatorisk søkekurs
 • gjennomføre obligatorisk skrivekurs
 • Levere prosjektbeskrivelse inkl. oversikt over ca 300 sider selvvalgt litteratur (ca 2000 ord)
 • skrive veilederkontrakt
 • bestå kortprøve
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Avsluttende vurdering

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".
 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til arbeid med historiske kilder og hvordan disse har relevans i arbeider med bibeltekster og kirkens historie
 • god kunnskap om disiplinenes metoder, faghistorie og hermeneutiske rammer
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave på 500/5000-nivå.

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til oppsatt litteratur velger studenten i samråd med veileder/emneansvarlig et pensum med relevans for oppgaven (ca. 300 s.).
 
 
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

Enten:

 • Barton, J. (1996). Reading the Old Testament: Method in biblical study. London: Darton, Longman and Todd. Bibliotek

Eller:

 • Green, J. B. (Red.) (2010). Hearing the New Testament: Strategies for interpretation (2. utg.). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

Eller:

 • Andresen, A., Rosland, S., Teemu, R. & Skålevåg, S. (2015). Å gripe fortida: Innføring i historisk forståing og metode (2. utg.). Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Hovland, T. H. (1997). Kirkehistorie og universalhistorie: Kirkehistoriske grunnlagsproblemer sett i lys av nyere historieteologi. Tidsskrift for teologi og kirke, (3), s. 183-203. Bibliotek (Kompendium).
 • McCutcheon, R. T. (Red.) (1999). The Insider/outsider problem in the study of religion: A reader (s. 1-22). London: Cassell. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift