I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

MET508: Metodelære: Deltid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Sverre Dag Mogstad (Sverre.D.Mogstad@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - KRLE/Religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk.
MET508 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å innføring i vitenskapelig skrivemåte og hjelp til å søke etter relevant avhandlingslitteratur. Emnet gir også innføring i relevante metoder for eget avhandlingsarbeid.
Emnet består av to delemner: A: Fellesdel (2 sp) og B: Metodespesifikk del (3 sp).
 

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med MET501 Metodelære: Bibelfaglig variant, GT, reduseres dette emnet med 4 sp
Med MET502 Metodelære: Bibelfaglig variant, NT, reduseres dette emnet med 4 sp
Med MET503 Metodelære: Kirkehistorisk variant, reduseres dette emnet med 4 sp
Med MET504 Metodelære: ST/hermeneutisk, reduseres dette emnet med 4 sp
Med MET505 Metodelære: ST/empirisk, reduseres dette emnet med 4 sp
Med MET506 Methodology, reduseres dette emnet med 4 sp

Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til undervisningen:
 • delta i et obligatorisk skrivekurs
 • delta i et obligatorisk søkekurs
 • levere et notat ved starten av kurset om avhandlingens tema (400-600 ord)
 • delta i et obligatorisk seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave over oppgitt emne (inntil 2000 ord) i vitenskapsteori/metodeteori.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
Ved utsatt prøve (etter legeerklæring) settes det ny innleveringsfrist for oppgaven. Det arrangeres ingen ny eksamen ved stryk, individuell skriftlig oppgave må da leveres til neste ordinære prøving.

Avsluttende vurdering

Emnet MET508 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal ha
 • utvikle evne til å skrive og arbeide med en avhandlingstekst
 • ha evne til å finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek
 • starte arbeidet med avgrensingen av eget avhandlingsprosjekt
 • ha innsikt i relevante metoder for egen avhandling
 
I tillegg til den oppsatte felleslitteraturen, under, skal det velges ca. 250 sider metodelitteratur i samråd med emneansvarlig eller veileder.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift