I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K1030: Kristen livstolkning i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2018

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Årsstudium Kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, kultur og tro, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Lektorprogrammet, Bachelor i teologi, Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi.
Fagstoffet i emnet inngår også i emnene K-RLE1120 (20 stp) og K-RLE1125 (20 stp), som har mappevurdering som vurderingsform.
Emnet består av tre delemner: A. Kristen troslære (4,5 stp), B. Kristen etikk (3,5 stp) og C. Konfesjonskunnskap (2 stp).

Studiepoengreduksjon

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studieveileder.

Studiekrav

For studenter på alle studieprogram utenom Lektorprogrammet:
 • Enten: delta på ekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 600-800 ord), levert innen en fastsatt frist. Se semesterark
 • Eller: få godkjent et bokreferat (900-1200 ord), levert innen en fastsatt frist. Se semesterark
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
For studenter på Lektorprogrammet:
 • delta på ekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 600-800 ord), levert innen en fastsatt frist. Se semesterark
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
Nærmere informasjon om studiekravene gis på semesterarket (se Fronter). For studenter som tar K-RLE1120 eller K-RLE1125, gjelder andre studiekrav.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.
 

Avsluttende vurdering

Emnet K1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne få gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Hjelpemidler: Liste i.

Mål

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (4,5 stp)
 
Dette delemnet omfatter et studium og en drøfting av sentrale tema i kristen troslære/dogmatikk. Delemnet gir oversikt over kristen tro som livstolkning og reiser spørsmål om kristendommens relevans og gyldighet for mennesker i dag og kristendommens relasjon til andre religioner og livssyn. Sentralt i delemnet står studiet av en luthersk kristendomsforståelse, men de dogmatiske temaene behandles også ut fra et bredere økumenisk perspektiv.
 
I emnet inngår også arbeid med de oldkirkelige trosbekjennelsene, Luthers lille katekisme og den augsburgske bekjennelse.
 
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om bruk av Bibelen i dogmatikken, om kristen forståelse av allmenn og spesiell åpenbaring, om skapelse og frelse, og om forholdet mellom kristen tro og andre religioner og livssyn
 • kjennskap til den apostoliske trosbekjennelse, den nikenske trosbekjennelse, Luthers lille katekisme og den augsburgske bekjennelse, og disse bekjennelsenes betydning for kristen dogmatikk
 • god kunnskap om sentrale emner fra troslæren knyttet til første, andre og tredje trosartikkel
 • kjennskap til kristen tro som livstolkning
 • evne til å drøfte og plassere emner fra troslæren både i en allmenn, økumenisk og flerreligiøs sammenheng

DELEMNE B: KRISTEN ETIKK (3,5 stp)
 
I dette delemnet behandles utvalgte grunnlagsspørsmål i kristen etikk og etisk argumentasjon relatert til konkrete etiske emner. Etikken studeres med utgangspunkt i en luthersk kristendomsforståelse.
 
Studenten skal etter fullført emne ha

 • god kunnskap om grunnlaget for kristen etikk og om forholdet mellom kristen og annen etikk
 • kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i etikken og om etisk metode
 • god kunnskap om utvalgte emner fra områdeetikken
 • evne til å bruke etisk metode i arbeid med emner fra områdeetikken

DELEMNE C: KONFESJONSKUNNSKAP (2 stp)
 
I dette delemnet fokuseres det på de viktigste kristne kirkesamfunnene: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. De ulike kirkene behandles både ut fra sin egen selvforståelse, med et faglig utenfrablikk og i et sammenlignende perspektiv.
 
Konfesjonskunnskapen skal bidra til et økumenisk perspektiv på studiet av den kristne tro og lære i dag.
 
Studenten skal etter fullført emne ha

 • kjennskap til sentrale kristne kirkesamfunn og deres historiske bakgrunn
 • kjennskap til kirkesamfunnenes lære som ulike varianter av kristen livstolkning
 • kjennskap til de ulike kirkesamfunnenes organisering og trosuttrykk
 • evne til å sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2013). Salme nr. 197, 520, 381, 233, 136. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet fra kirken.no
 • Rian, D. (1999). Verdensreligioner i undervisningen (s. 71-89, 102-110). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Brunvoll, A. (Red.) (1972). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Den Norske kirkes bekjennelsesskrifter: Ny oversettelse med innledning og noter (s. 17-60, 86-96, 98-148 ). Oslo: Lunde. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

Eller:

 • Mæland, J. O. (Red.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE B LITTERATUR

 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Sødal, H. K. (Red.) (2002). Det kristne Norge: Innføring i konfesjonskunnskap (s. 9-134, 155-190, 199-210, 219-241, 255-297). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift