I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K1020: Bibelfag og kristendommens historie

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2018

Generell informasjon

Emnet er obligatorisk innenfor de kirkelige utdanningsløpene. Det er et kjerneemne i Bachelor i Ungdom, kultur og tro, Bachelor i teologi, Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi. Emnet kan inngå i Årsstudium i Kristendom/KRLE og Bachelor i religion, kultur og samfunn. Studenter på disse programmene velger om de legger opp K1020 eller RL1030 Religion og kristendommens historie.
 
Fagstoffet i emnet inngår også i emnet K-RLE1120 (20 stp) som har mappevurdering som eksamensform. Se emnebeskrivelsen for K-RLE1120 for hvilke studiekrav som da gjelder.
 
K1020 består av to delemner: A. Bibelfag (2 studiepoeng Det gamle testamentet og 3 studiepoeng Det nye testamentet) og B. Kristendommens historie (5 studiepoeng). Emnet bygger på innføringsemnet K1010 Bibelfag, og man bør ha tatt dette før man tar K1020.

Studiepoengreduksjon

Det er 5 studiepoengs overlapp mellom K1020 og emnet RL1030 Religion og kristendommens historie.

Studiekrav

For studenter på alle studieprogram utenom Profesjonsstudium i teologi:
 • få godkjent et bokreferat (900-1200 ord) levert innen en fastsatt frist. Se semesterark
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
For studenter på Profesjonsstudium i teologi:
 • få godkjent et bokreferat (900-1200 ord) levert innen en fastsatt frist. Se semesterark
 • delta på profesjonsrettet undervisningsopplegg. Se semesterark.
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
For studenter som tar mappeemnet K-RLE1120, gjelder andre studiekrav. Se semesterarket for nærmere informasjon om studiekravene
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.

Avsluttende vurdering

Emnet K1020 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til eksamen i emnet må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Hjelpemidler: Liste i.

Læringsutbytte etter fullført emne


Mål

DELEMNE A: BIBELFAG (5 stp)
 
Delemnet består av to deler: Det gamle testamentet (2 stp) og Det nye testamentet (3 stp).
I Det gamle testamentet skal studentene arbeide med Salmenes bok og sentrale salmer, og med profetlitteratur og tekster fra Jesajaboken.
I Det nye testamentet skal studentene arbeide med Lukasevangeliet og utvalgte lignelser i dette evangeliet, og med Johannesevangeliet og tekster og tematikk i dette evangeliet.
Emnet skal også gi kjennskap til bibelteksters virkningshistorie og evne til å reflektere over anvendelse av bibeltekster i kirkelig sammenheng.
 
 
Det gamle testamentet (2 stp)
 
Studenten skal etter fullført emne ha
 
 • god kunnskap om Salmenes bok og teologiske hovedlinjer i dette skriftet
 • kjennskap til profeti og profetlitteratur i Den gamle Orienten, i Det gamle testamentet og i Qumran
 • god kunnskap om Jesajaboken og sentral tematikk i denne boken
 • evne til historisk orientert analyse av Jes 6; 7,1-17; 40,1-11; 52,13-53,12; Sal 8; 22; 46; 110
 • kjennskap til GT-teksters virkningshistorie i senere bibellitteratur og i vestlig teologi og fromhetsliv, og evne til å reflektere over relevansen av det gammeltestamentlige materialet for kristne kirker i dag
 
Det nye testamentet (3 stp)
 
Studenten skal etter fullført emne ha
 
 • god kunnskap om Lukasevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kjennskap til spørsmål knyttet til tolkning av lignelser
 • god kunnskap om Johannesevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • evne til historisk orientert analyse av Luk 10,25-42; 12,13-21; 15,1-32; 18,9-14; Joh 1,1-18; 2,1-12; 4,3-26; 13,1-17; 19,17-37
 • kjennskap til NT-teksters virkningshistorie i vestlig teologi, fromhetsliv og kunst, og evne til å reflektere over bruk av NT-tekster i kristen forkynnelse og trosopplæring

DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)
 
I dette delemnet skal studentene arbeide med den kristne kirkes opprinnelse og første århundrer, kristendommens videre historie i Europa frem til 1700-tallet, og norsk kirkehistorie fram til ca. 1945. Studiet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.
 
Studenten skal etter fullført emne ha
 

 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa i antikken, middelalderen og tidlig nytid
 • kjennskap til kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til de ulike perioder av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og konge i middelalderen
 • kjennskap til reformasjonen i Norge og forholdet mellom kirke og stat (1500-tallet)
 • kjennskap til ortodoksien og pietismen i Norge (1600- og 1700-tallet)
 • kjennskap til forholdet mellom kirke, øvrighet og modernisering i Norge (1800-tallet)
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier (1900-tallet)
 • evne til å redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Fronter)
 • Anderson, G. (2013). 5. Interpreting the parables. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Red.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 utg., s. 660-662). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Brooke, G. J. (2006). Prophecy and prophets in the Dead Sea Scrolls: Looking backwards and forwards. I M. H. Floyd & R. D. Haak (Red.), Prophets, prophecy, and prophetic texts in Second Temple Judaism (nr. 427, s. 151-165). New York: T&T Clark. Bibliotek (Kompendium)
 • Donahue, J. R. (1990). The gospel in parable: Metaphor, narrative, and theology in the Synoptic Gospels (s. 126-138, 146-162, 174-180, 187-193). [Phialdelphia, Penn.]: Fortress Press. Bibliotek
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 153-166). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 107-118, 138-151, 222-245). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Kartveit, M. (Red.) (2003). Det Gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (3. utg., s. 294-341, 359-377). Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Keener, C. S. (2013). 3. Johannine theology. I J. B. Green, J. K. Brown & N. Perrin (Red.), Dictionary of Jesus and the Gospels (2 utg., s. 428-434). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Kysar, R. (1986). John (s. 27-34, 44-47, 61-68, 206-212, 286-293). Minneapolis, Minn.: Augsburg. Bibliotek (Kompendium)
 • Lindström, F. (2000). De bibelske salmer som bibelsk teologi. I S. Pedersen (Red.), Bibelsk teologi (s. 75-96). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Nogalski, J. (2011). The book of the Twelve: Hosea--Jonah (s. 259-271, 273-290, 313-326, 353-361). Macon, GA: Smyth & Helwys Pub. Bibliotek (Kompendium)
 • de Claissé-Walford, N. L. (2012). Psalms. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Rev. and updated. utg., s. 221-231). Louisville, Ky: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2013). Salme nr. 2, 38, 50, 158, 190, 232, 248, 278, 336, 488, 490, 691, 799. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Danbolt, G. & Kjerschow, M. (1996). Billedspor: Kunst- og kulturhistorie (Vol. 1, s. 137-144). Vollen: Tell. Bibliotek (Kompendium)
 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. utg., s. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. utg., s. 60-306, 371-374). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift