I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K-RLE1110: K/RLE grunnstudier høst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudium - Kristendom/KRLE
Bachelor studium - Religion, kultur og samfunn
Bachelor studium - Teologi
Bachelor studium - Ungdom, kultur og trosopplæring
Mastergrad iht §4, 5 år - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudium, høyere grad - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudium, høyere grad - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudium, høyere grad - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

K-RLE1110 (30 studiepoeng) et kjerneemne i Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi. Det består av fagstoffet i enkeltemnene K1010, RL1010 og RL1020. Emnet har en kombinasjon av mappevurdering og avsluttende skriftlig eksamen. Lektorstudenter tar i stedet for dette emnet K-RLE1115 Grunnstudier - lektorprogrammet.
Oppbygningen av K-RLE1110 er slik:
K1010 Bibelfag
A. Generell innføring (2 stp)
B. Det gamle testamentet (4 stp)
C. Det nye testamentet (4 stp)
RL1010 Religionsvitenskap
A. Religion som kulturelt og menneskelig fenomen (3 stp)
B. Religionshistorie (5 stp)
C. Religion i dagens samfunn (2 stp)
RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk
A. Livssynskunnskap (5 stp)
B. Religionspedagogikk (3 stp)
og enten
C. Religions- og livssynsdidaktikk (skolevariant) (2 stp)
eller
D. Menighetspedagogikk (kirkevariant) (2 stp)
Det er ulike varianter av RL1020 Livssynskunnskap og religionskunnskap:
Studenter på kirkelige studieprogram (Profesjonsstudiet i teologi, Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Master i teologi og konfesjonelle program) skal legge opp delemne RL1020D Menighetspedagogikk (kirkevariant). De må velge dette når de melder seg opp i K-RLE1110 i Studentweb.
Studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE og Bachelor i religion, kultur og samfunn kan velge om de vil legge opp RL1020C Religionsdidaktikk (skolevariant) eller RL1020D Menighetspedagogikk (kirkevariant). De må angi hva de velger, når de melder seg opp i K-RLE1110 i Studentweb.
 
Studiepoengreduksjon
Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.

Studiepoengreduksjon

 Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.

Studiekrav

For å kunne levere inn mappe og gå opp til avsluttende skriftlig eksamen, må studenten underveis i semesteret oppfylle følgende studiekrav:
  • bestå en skriftlig prøve i tilknytning til et bibelkunnskapskurs. Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve én gang
  • ha godkjent fremmøte i skrivekurs (en må være til stede i begge dobbelttimene, fritak kan gis etter søknad til emneansvarlig)
  • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i seminarrekkene i Det gamle testamentet, Det nye testamentet og Religionsvitenskap
  • delta på ekskursjon (til moske, synagoge eller tempel) og få godkjent en ekskursjonsrapport (600-800 ord), levert innen en fastsatt frist.
  • få godkjent utkast til to faglige oppgaver (hver på 2000-2500 ord), levert innen fastsatte frister.
  • delta i Fronter-evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres i Fronter dette semesteret.
Oppgaver, ekskursjonsrapport og eventuell evaluering leveres gjennom læringsplattformen Fronter.
Nærmere orientering om studiekravene for K-RLE1110 gis i semesterheftet og i forbindelse med undervisningen. Dersom studiekravene underveis i semesteret ikke oppfylles, har studenten anledning til å melde overgang til enkeltemnene K1010, RL1010 og RL1020 og gå opp til eksamen i hvert av disse. Studenten må selv kontakte studieveileder for å få dette ordnet. Merk at det er studiekrav også på disse emnene. For studenter som allerede har oppfylt noen studiekrav som mappestudenter, kan det gis fritak fra studiekrav på enkeltemner (se semesterheftet for detaljer).
Studenter som ikke oppfyller studiekravene og ikke benytter seg av muligheten til å melde overgang til enkeltemnene, kan ikke gå opp til eksamen. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet K-RLE1110 har som eksamensform to deleksamener: mappeinnlevering og skriftlig eksamen (4 timer). For at mappen skal kunne leveres inn og eksamen gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene og ikke benytter seg av muligheten til å melde overgang til enkeltemnene, kan ikke gå opp til eksamen. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
Mappen skal inneholde de to faglige oppgavene (hver på 2000-2500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av mappen og eksamenen. Mappen vektes 3/5 og eksamen 2/5.
Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen: Hjelpemidlene som er listet opp i hjelpemiddellisten, liste i.
Dersom studenten får karakteren F på mappen eller eksamenen, har han/hun anledning til et nytt forsøk på denne eller disse: levere inn bearbeidet mappe innen en nærmere angitt frist og/eller gå opp til ny skriftlig eksamen på det tidspunktet som blir fastsatt. Det gis kun én mulighet til kontinuasjon per deleksamen per semester. Studenter som fortsatt ikke består deleksamenen, må melde seg opp i emnet i et senere høstsemester og gjennomføre den da. Oppfylte studiekrav og eventuell godkjent deleksamen blir da overført.

Læringsutbytte etter fullført emne

Læringsutbytte etter fullført emne
Se kunnskapsmål og ferdighetsmål i emnebeskrivelsene for K1010, RL1010 og RL1020. K-RLE1110 består av fagstoffet i disse emnene.
I tillegg følgende ferdighetsmål:
Studenten kan
  • skrive faglige oppgaver ved hjelp av pensumlitteraturen og andre relevante kilder
  • bruke kildene på en selvstendig måte i oppgaveskrivingen
  • henvise til kildene på en standardisert måte underveis i teksten og i en kildeliste til slutt
Nettsider som kildekompasset.no og sokogskriv.no gir nyttige tips om det å skrive akademiske oppgaver, inkludert veiledning i kildebruk og hvordan en skal henvise til kilder.
Litteraturliste
Se litteraturlistene i emnene K1010, RL1010 og RL1020.

> PDF-versjon for utskrift