I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K-RLE1110: K/RLE grunnstudier høst

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorutdanning i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

K-RLE1110 (30 studiepoeng) et kjerneemne i Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Bachelor i teologi, Profesjonsstudiet i teologi og Master i teologi. Det består av fagstoffet i enkeltemnene K1010, RL1010 og RL1020. Emnet har en kombinasjon av mappevurdering og avsluttende skriftlig eksamen. Lektorstudenter tar i stedet for dette emnet K-RLE1115 Grunnstudier - lektorprogrammet.
 
Oppbygningen av K-RLE1110 er slik:
 
K1010 Bibelfag
A. Generell innføring (3 stp)
B. Det gamle testamentet (3,5 stp)
C. Det nye testamentet (3,5 stp)
 
RL1010 Religionsvitenskap
A. Religion som kulturelt og menneskelig fenomen (3 stp)
B. Religionshistorie (5 stp)
C. Religion i dagens samfunn, (2 stp)
 
RL1020 Livssynskunnskap og religionspedagogikk
A. Livssynskunnskap (5 stp)
B. Religionspedagogikk (3 stp)
og enten
C. Religionsdidaktikk (skolevariant) (2 stp)
eller
D. Menighetspedagogikk (kirkevariant) (2 stp)
 
Studenter på kirkelige studieprogram (Profesjonsstudiet i teologi, Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i teologi, Master i teologi og konfesjonelle program) skal legge opp delemne RL1020D Menighetspedagogikk (kirkevariant). De må velge dette når de melder seg opp i K-RLE1110 i Studentweb. Studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE og Bachelor i religion, kultur og samfunn velger fritt om de vil legge opp RL1020C Religionsdidaktikk (skolevariant) eller RL1020D Menighetspedagogikk (kirkevariant). De må angi hva de velger når de melder seg opp i K-RLE1110 i Studentweb.


Studiepoengreduksjon

 
Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.


Studiekrav

For å kunne levere inn mappe og gå opp til avsluttende skriftlig eksamen, må studenten underveis i semesteret oppfylle følgende studiekrav:

  • bestå en skriftlig prøve i tilknytning til et bibelkunnskapskurs. Prøven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan studenten gå opp til ny prøve én gang
  • ha godkjent fremmøte i skrivekurs (en må være til stede i begge dobbelttimene, fritak kan gis etter søknad til emneansvarlig)
  • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i seminarrekkene i Det gamle testamentet, Det nye testamentet og Religionsvitenskap
  • delta på ekskursjon (til moske, synagoge e.l.) og få godkjent en ekskursjonsrapport (600-800 ord), levert innen en fastsatt frist.
  • få godkjent utkast til to faglige oppgaver (hver på 2000-2500 ord), levert innen fastsatte frister.
  • delta i Fronter evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres i Fronter dette semesteret.
 
Oppgaver, ekskursjonsrapport og eventuell evaluering leveres gjennom læringsplattformen Fronter.
 
Nærmere orientering om studiekravene for K-RLE1110 gis i semesterheftet og i forbindelse med undervisningen. Dersom studiekravene underveis i semesteret ikke oppfylles, har studenten anledning til å melde overgang til enkeltemnene K1010, RL1010 og RL1020 og gå opp til eksamen i hvert av disse. Studenten må selv kontakte studieveileder for å få dette ordnet. Merk at det er studiekrav også på disse emnene. For studenter som allerede har oppfylt noen studiekrav som mappestudenter, kan det gis fritak fra studiekrav på enkeltemner (se semesterheftet for detaljer).
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene og ikke benytter seg av muligheten til å melde overgang til enkeltemnene, kan ikke gå opp til eksamen. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.


Avsluttende vurdering

Emnet K-RLE1110 har som eksamensform to deleksamener: mappeinnlevering og skriftlig eksamen (4 timer). For at mappen skal kunne leveres inn og eksamen gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene og ikke benytter seg av muligheten til å melde overgang til enkeltemnene, kan ikke gå opp til eksamen. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
Mappen skal inneholde de to faglige oppgavene (hver på 2000-2500 ord). Sammen med mappen skal det leveres en erklæring om selvstendig arbeid (se skjema på MFs nettsider).
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av mappen og eksamenen. Mappen vektes 3/5 og eksamen 2/5.
   
Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen: Hjelpemidlene som er listet opp i hjelpemiddellisten, liste i.
 
Dersom studenten får karakteren F på mappen eller eksamenen, har han/hun anledning til et nytt forsøk på denne eller disse: levere inn bearbeidet mappe innen en nærmere angitt frist og/eller gå opp til ny skriftlig eksamen på det tidspunktet som blir fastsatt. Det gis kun én mulighet til kontinuasjon per deleksamen per semester. Studenter som fortsatt ikke består deleksamenen, må melde seg opp i emnet i et senere høstsemester og gjennomføre den da. Oppfylte studiekrav og eventuell godkjent deleksamen blir da overført.


Læringsutbytte etter fullført emne

Se Mål og innhold i emnebeskrivelsene for K1010, RL1010 og RL1020, som til sammen utgjør K-RLE1110. I emnebeskrivelsene finner du også litteraturlister.
Se dessuten nettsiden SØK og SKRIV (sokogskriv.no) for nyttige tips om det å skrive akademiske oppgaver, inkludert veiledning i kildebruk og referanser.


> PDF-versjon for utskrift