I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

EX1010: Examen philosophicum

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Årsstudier - Samfunnsfag
Bachelorprogrammer - Religion, kultur og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, kultur og trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - lavere grad
Profesjonsstudier - Katolsk presteutdanning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i Bachelor i kultur og samfunnsfag, Bachelor i teologi, Profesjonsstudiet i teologi, Master i teologi og Bachelor i Ungdom, kultur og tro.
Emnet består av to delemner: A. Filosofi- og vitenskapshistorie (5 sp), og B. Etikk (5 sp).

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

 På dette emnet er det valgfri vurderingsform/eksamensform:
 • Alternativ 1: Individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (2 timer)
 • Alternativ 2: Skriftlig eksamen (4 timer).
Studentene må angi hvilken vurderingsform de velger når de melder seg opp i Studweb.
 
For studenter som velger alternativ 1 (Individuell skriftlig oppgave og skriftlig eksamen), må følgende studiekrav oppfylles for at en skal kunne gå opp til den avsluttende prøven:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 %) i seminarsamlingene
 • få godkjent liten skriftlig oppgave (900-1200 ord), levert innen en fastsatt frist.
 • få godkjent utkast til en oppgave (2000-2500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av studietilbud dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Se emneheftet for nærmere informasjon om studiekravene.
 
For studenter som velger alternativ 2 (skriftlig eksamen), må følgende studiekrav oppfylles for at en skal kunne gå opp til den avsluttende prøven:
 • delta i evaluering av studietilbud dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Undervisningen er organisert som forelesninger og seminargrupper. Alle studenter har mulighet til å være med i seminargruppe. For studenter som velger alternativ 1, er det et studiekrav å følge minst 75 % av seminarundervisningen. Studenter som velger alternativ 2, men ønsker å følge seminarundervisning, forventes å være fast til stede i undervisningen (minimum 75 %).
 
Påmelding til seminargruppe skjer ved oppmelding i studweb. Timeplanen på MFs nettsider viser når de forskjellige gruppene har sin undervisning.
 

Avsluttende vurdering

Emnet (EX1010) har valgfri eksamensform:
Alternativ 1: Individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (2 timer). For at den individuelle skriftlige oppgaven skal kunne leveres inn og skriftlig eksamen gjennomføres, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den individuelle skriftlige oppgaven og skriftlig eksamen. Oppgaven vektes 2/3 og skriftlig eksamen 1/3.
Begge deler må være bestått for at det samlet sett skal kunne gis ståkarakter. Dersom studenten får karakteren A-E på den avsluttende eksamen, men den individuelle skriftlige oppgaven vurderes til karakteren F, har han/hun mulighet til å levere en bearbeidet oppgave innen en nærmere angitt frist. Dersom studenten får karakteren A-E på oppgaven, men F på den skriftlige eksamen, har han/hun mulighet til å gå opp til ny (2 timers) eksamen.
 
Alternativ 2: skriftlig eksamen (4 timer). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt.
 

Læringsutbytte etter fullført emne

Gjennom arbeidet med exphil skal studentene
 • gjøre seg kjent med sentrale problemstillinger fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • utvikle en viss evne til å forstå filosofiske og vitenskapelige teorier som alternative løsninger på foreliggende problemer
 • få erfaring med problemorientert lesing av originaltekster
 • gjøre seg kjent med grunnleggende etiske begreper og teorier, og kunne anvende dem i arbeid med etiske spørsmål fra fag, forskning og samfunnsliv
 • utvikle sin evne til selvstendig refleksjon og kritisk tenkning
 • kvalifisere seg for videre studier

Mål

DELEMNE A. FILOSOFI- OG VITENSKAPSHISTORIE
I delemne A skal studentene arbeide med sentrale tenkere fra filosofihistorien og med noen viktige tradisjoner fra vitenskapshistorien. Lesing av sekundærlitteratur kombineres med studium av et utvalg originaltekster. Studiet skal være problemorientert. Det skal bidra til å identifisere problemer og til å forstå ulike teorier som forskjellige forsøk på å løse problemer. Studiet skal også ha et visst fokus på hvordan problemer og teorier kan ha teologisk relevans. Arbeidet skal gi trening i å begrunne egne tolkninger.
Studenten skal kunne
 • gjøre rede for sentrale tenkere og tradisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • gjøre rede for ulike teorier som forsøk på å løse problemer
 • bruke originaltekster til å belyse problemer og teorier
 • begrunne egne tolkninger og reflektere kritisk over problemer og posisjoner fra filosofi- og vitenskapshistorien
 • reflektere over hvordan teorier og problemer kan ha teologisk relevans

DELEMNE B. ETIKK
Mens delemne A er historisk orientert, har delemnet i etikk (B) i hovedsak et systematisk preg. Studentene skal legge hovedvekt på sentrale etiske teorier, og få trening i å anvende begreper og teorier i drøfting av konkrete etiske spørsmål knyttet til vitenskap og forskning og til samfunnsliv og yrkesliv forøvrig. Studiet vil ta utgangspunkt i dagliglivets etiske argumentasjon. Studentene skal også arbeide med meta-etiske spørsmål som kan gi perspektiver på forståelsen av etiske teorier og moral. Det legges særlig vekt på å drøfte etiske spørsmål av betydning for fagstudier.
Studenten skal kunne

 • gjøre rede for sentrale etiske teorier, for etisk argumentasjon og for meta-etiske spørsmål
 • anvende etiske begreper, etiske teorier og etisk argumentasjon i arbeid med spørsmål fra forskningsetikk og yrkesetikk
 • reflektere kritisk og begrunne egne standpunkter i etiske spørsmål

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Skarsaune, O. (2002). Der tro og tanke møtes: Glimt fra den "naturlige" teologis historie (s. 7-44, 52-84, 93-104). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet. (Kompendium)
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 19-252, 265-287, 308-396). Oslo: Pax. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), . (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hentet 2016-05-30 fra www.etikkom.no
 • Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A. J. (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker (3. utg., Kap. 3-5, 7, 9 og 11-19). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' fotspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 253-264, 290-307). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Thommessen, B. & Wetlesen, J. (1996). Etisk tenkning: En historisk og systematisk innføring (s. 213-281). Oslo: Ad notam Gyldendal. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift