I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

AVH5060: Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Studiepoeng:50
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Masteroppgave2017-12-15 15. des. 20172017-10-15 15. okt. 2017

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad. Emnet gjennomføres over to semestre. Normalt tas metodekurs samtidig med masteroppgavens første semester. Tilsvarende emnet tilbys også i en 30-poengsvariant (AVH5065).
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Arbeidet med masteroppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring i metode og forskning. En masteroppgave kan være en individuell og selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være en frittstående og selvstendig del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for profesjonsstudiet i teologi. Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold). Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for masteroppgaven. Tildeling av veileder skjer normalt som en del av metodeemnet.
Studenten må normalt ha bestått eksamen i MET5910, MET5920 eller ha tilsvarende kompetanse for å kunne melde seg til emnet.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.

Studiekrav

Studenten skal for å levere masteroppgave til avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
  • levere melding om når masteroppgaven planlegges levert og levere oppgaven i henhold til prosedyre for innlevering (se utfyllende bestemmelser for masteroppgave under).
  • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner emnet for masteroppgaven
 
 
 
Utfyllende bestemmelser
  • Emnet for masteroppgaven velges av studenten i samråd med veileder. Veileders godkjenning av emne innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en masteroppgave. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonen.
  • Når masteroppgaven leveres, skal den leveres både elektronisk og i 3 eksemplarer i studieresepsjonen på MF (se Fronter for prosedyre).
  • Egenerklæring om selvstendig arbeid skal leveres elektronisk i Fronter.
  • Eventuell beskjed om utlånsklausul (dvs. at oppgaven bare kan lånes ut og brukes med forfatterens samtykke) må gis på eget skjema sammen med tittel på oppgaven (hovedmål og engelsk, evt. sidemål) ved innleveringen.
  • Innen 3-6 uker etter innlevering skal det gis beskjed til studenten om oppgaven er godkjent.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5060 har eksamensformen innlevering av masteroppgave (25.000-40.000 ord). Studiekravene må være oppfylt før oppgaven kan leveres. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
Masteroppgaven skal inneholde et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres. Sammendraget plasseres før innholdsfortegnelsen.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av masteroppgaven.
 
 
For AVH5060 er det én fast innleveringsfrist hvert semester:
Høstsemesteret: 15. desember
Vårsemesteret: 15. juni

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal etter fullført emne ha:
  • dokumentert evne til å arbeide selvstendig med et større vitenskapelig arbeid,
  • utviklet og vist evne til forståelse, refleksjon og faglig modenhet.

> PDF-versjon for utskrift