Eksamen

Eksamen
Fakta: 

Kontakt:
Før du tar kontakt, se om du finner informasjonen du leter etter på disse nettsidene.

Studieresepsjonen:

22 59 06 24

Eksamenskontoret:
eksamen@mf.no
22 59 05 00 (kl.08:15-14:00)

Tips: Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Eksamen

Eksamensmelding
Hvert semester må du bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften. Dette gjør du i StudentWeb.  Fristen  er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Husk at du bør kontrollere at du er meldt til eksamen i emner som du planlegger å ta eksamen i dette semesteret. Dette gjør du ved å gå inn i StudentWeb og velge fanen «Aktive emner». Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom det er en eventuell feil på vurderingsmeldingen din.

Eksamensformer
Hvilken eksamensform som gjelder for ditt emne og hvor lang tid du har til disposisjon, finner du i emnebeskrivelsen. Her finner du også informasjon om en eksamensform skal brukes alene eller i kombinasjon med andre eksamensformer. Eksamensformene angis nærmere i Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet (se under Forskrifter og regelverk i menyen til venstre).

Trekkfrist/eksamensforsøk
Du har rett til tre eksamensforsøk i hvert emne. Hvis du ikke møter til eksamen gjelder det som et eksamensforsøk. Det er derfor viktig at du trekker deg fra eksamener du er meldt opp til, som du ikke skal ta. Du trekker deg fra eksamen på StudentWeb, ved å velge fanen «Aktive emner». Marker det aktuelle faget, trykk på knappen «Trekk fra vurdering» og følg instruksjonene videre. Dersom du ikke består studiekrav i et emne vil det også gjelde som ett eksamensforsøk.

Eksamensoppgaver
Tidligere eksamensoppgaver blir lagt ut i Eksamensinformasjons-rommet i Fronter.

Målform og eksamensspråk
Du har rett til å velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering. Målformen du har valgt gjelder inntil du eventuelt endrer målform igjen.

I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk eller et annet språk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester.

Før eksamen skal du sette deg inn i eksamensinstruksen (PDF).

Eksamenslokalet og kandidatnummer blir normalt sett offentliggjort 3 dager før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Huskeliste for skriftlig eksamen

 • Du må møte frem senest 15 minutter før eksamen begynner. Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 9.00.
 • Du må ha med skrivesaker (blå kulepenn) og gyldig legitimasjon (for eksempel studiekort eller bankkort med bilde).
 • Du må selv ha med tillatte hjelpemidler og du må på forhånd orientere seg om hvilke hjelpemidler som er tillatt benyttet ved den enkelte eksamen. Dette skal fremgå av emnebeskrivelsen.
 • Du bør ev. ta med mat og drikke.
 • Før eksamen starter skal mobiltelefoner, klokker og tilsvarende utstyr være slått av og plassert bort på anvist plass sammen med vesker, armbåndsur og yttertøy.
 • Luftepauser og toalettbesøk kan du ta når du ønsker det, men ikke før etter én time. Rekk opp hånden og vent på eksamensinspektørene.
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene under eksamen. Les mer om fusk.
 • Spørsmål til eksamensoppgaven kan rettes til faglærer som vanligvis kommer i løpet av den første timen av eksamen.
 • Trekk under eksamen regnes som et eksamensforsøk. Du kan tidligst levere besvarelsen én time etter at eksamen er i gang.
 • Det er egne regler for trekk under eksamen på grunn av sykdom. Les mer.
 • Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Tillatte hjelpemidler

Ved skriftlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Det blir utdelt bibler i eksamenslokalet i emner hvor bibler er tillatt hjelpemiddel. De fleste andre hjelpemidler må du sørge for å ta med selv. Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen. Understrekinger (men ikke notater) i hjelpemidlene er tillatt. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet vil det bli behandlet som forsøk på fusk.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk kan du søke om å få bruke ordbok og bibel på ditt morsmål. Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsfrister finner du her.

Husk at du må ha med deg lånekort hvis du skal låne tillatte hjelpemidler fra biblioteket.

Se Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (pdf) for mer informasjon.

Innlevering

Innlevering

NB! Informasjon på denne siden gjelder kun for eksamensinnleveringer, ikke for studiekravinnleveringer. Hvis du er i tvil om innleveringen er eksamen eller studiekrav, kan du søke opp ditt emne i emnekatalogen og se nærmere på emnebeskrivelsen.

Generell informasjon

 • Eksamensdatoer og innleveringsfrister finner du på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» eller i emnekatalogen.
 • Innleveringssiden for skriftlige oppgaver eller mappeeksamener åpnes senest tre dager før fristen. Emnet blir da synlig i WISEflow. Det sendes ut en e-post når det er mulig å levere.

 

WISEflow som innleveringsystem

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserene Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.

 

Om innleveringen

 • Besvarelser i WISEflow kan kun leveres i PDF. Du finner en engelsk hjelpeside for å konvertere filer til pdf her.
 • Besvarelsen skal være anonym. Ikke bruk navnet ditt i besvarelsen eller filnavnet.
 • I WISEflow trenger du ikke merke besvarelsen med kandidatnummer, siden systemet identifiserer deg.
 • Du vil bli bedt om å godta erklæring om akademisk arbeid etter at du har lastet opp besvarelsen. Du trenger ikke sende inn eget skjema for egenerklæring (slik som tidligere semestre).
 • Sensor vil ha tilgang til en plagiatkontroll av din besvarelse. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under.

 

Formelle krav til innleveringen

Oppgaveteksten bør skrives med skrivestilen Times New Roman, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12 (størrelse 10 i fotnoter), og ha normalt margoppsett og konsekvent bruk av overskrifter. Besvarelsen bør også inneholde informasjon om:

 • Antall ord (ekskludert forside, ev. innholdsfortegnelse og litteraturliste. Fotnoter teller i utgangspunktet med. Dersom du har forholdt deg til annen informasjon gitt tidligere dette semesteret, kan du velge å ikke la dem telle med.)
 • Sidetall på første side (og løpende i topp- eller bunnteksten)
 • Tittel/problemstilling/oppgaveordlyd på oppgaven
 • Eventuelle merknader du har blitt bedt om å oppgi, f.eks fagdisiplin

Vi anbefaler at du bruker forsidemalen (bokmål, nynorsk) for å sikre at disse formelle kravene blir oppfylt.

 

Ressurser for akademisk skriving

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester. Vær imidlertid forberedt på at noen endringer kan forekomme, i tilfelle sykdom hos eksaminator eller lignende.

Eksamenslokalet og nøyaktig tidspunkt for muntlig blir senest offentliggjort 3 dager før eksamen, men som oftest minst én uke før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.
 

Muntlig eksamen kan enten være en selvstendig prøve eller en prøve som justerer den midlertidige karakteren som er satt på et skriftlig arbeide. Hvis det er en justerende prøve, vil det være oppgitt i emnebeskrivelsen.

Ved noen muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. Hjelpemidlene vil være tilgjengelige i eksamenslokalet. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Trekk fra eksamen

Trekk fra eksamen

Du kan trekke deg før en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle faget og trykk på knappen «Trekk fra vurdering».

Trekk før eksamen må skje innen kunngjort trekkfrist for eksamen. Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. Det er derfor viktig at du trekker deg hvis du er meldt opp til en eksamen du ikke skal ta.

Fristen for å trekke seg er:

 • 1. nov/1.mai for eksamener avholdt i hovedeksamensperioden: 15. nov–15. des (høstsemester) og 15. mai–15 juni (vårsemester).
 • 14 dager før eksamensdatoen for ordinære eksamener avholdt utenfor hovedeksamensperioden. Hjemmeeksamen: 14 dager før utlevering. Oppgaveinnlevering: 14 dager før innlevering. 
 • Ved utsatt eksamen gjelder egne frister.

NB: Vær klar over forskjellen mellom trekk før eksamen og trekk under eksamen. Trekk før eksamen teller ikke som et eksamensforsøk, men gir ikke rett til ny/utsatt eksamen. Trekk under eksamen er i praksis det samme som å stryke. Du vil da bruke ett eksamensforsøk, men ha samme rettigheter til å melde deg opp til ny/utsatt eksamen. Les mer om ny/utsatt eksamen her.

 

Sykdom og fravær

Sykdom og fravær

Sykdom, begravelser, eller sammenfallende eksamensdatoer på MF regnes normalt som gyldige grunner for fravær. Du må levere dokumentasjon for fraværsgrunnen. Andre tvingende fraværsgrunner kan også bli godkjent som gyldig fravær. Ved gyldig fravær bruker du ikke et eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen.

Sykdom
Hvis du blir syk før, på eller under eksamen, må fraværet dokumenteres med legeattest datert senest på eksamensdagen.

 • Hvis du blir syk før eksamen, ta kontakt med lege hvis du tror sykdommen vil vare til eksamen. Lever legeattest til eksamenskontoret.
 • Hvis du blir syk under skoleeksamen, ta kontakt med eksamensinspektøren i eksamenslokalet. Du skal ikke levere inn besvarelsen, siden det da vil telle som et eksamensforsøk. Ta kontakt med lege samme dag og lever legeattest til eksamenskontoret snarest.
 • Hvis du blir syk under en lengre hjemmeeksamen eller ved eksamensinnleveringer, kan det i spesielle tilfeller være mulig å få innvilget utvidet tid. Kontakt lege for legeattest og ta kontakt med eksamenskontoret. 

Legeattesten må opplyse om:
a) At du ikke kan gjennomføre eksamen på MF på grunn av sykdom/akutt sykdom
b) Hvilke tidsperiode/dato attesten gjelder for
c) Hvilke emne(r) attesten gjelder for
d) Legens signatur og stempel

Legeattesten må være poststemplet eller levert senest 3 dager etter den første eksamen den gjelder for. Du kan enten levere legeattesten i Studieresepsjonen i 3. etg. på MF eller sende den per post til følgende adresse:​

Det teologiske menighetsfakultet
Eksamenskontoret,
Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

 

Dødsfall/begravelse
Dødsfall eller begravelse i nær familie må dokumenteres for at dette skal bli godkjent som gyldig fravær i forbindelse med eksamen. Det samme gjelder også utsatt frist for studiekravsinnleveringer.  Eksempel på dokumentasjon kan være dødsattest, dødsannonse eller tilsvarende dokumentasjon hvor slektskap fremgår.

Sammenfallende eksamensdatoer
Har du sammenfallende eksamensdatoer på MF, vennligst ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@mf.no

Tilrettelegging

Tilrettelegging

All informasjon om tilrettelegging ved eksamen finner du her

Eksamensresultater

Eksamensresultater

Eksamensresultater blir offentliggjort i StudentWeb, i fanen «Resultater», innen kl. 15.00 dagen sensuren faller.

Kunngjøringsfrist er normalt tre uker etter eksamen. For masteroppgaver er fristen inntil 6 uker etter innlevering. Vær oppmerksom på at fristen kan utvides i forbindelse med julen og ferieavvikling i juli.

Hvis du lurer på hva karakterene betyr, finner du en forklaring i de nivåspesifikke karakterbeskrivelsene (PDF).

Karakterutskrift bestiller du i Studentweb (velg «mer» og deretter «bestillinger»). Utskriften vil da bli sendt til den semesteradressen du har registrert på StudentWeb. Du kan alternativt få karakterutskrift ved å henvende deg i studieresepsjonen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Fristen for å be om begrunnelse er innen en uke fra karakteren er kunngjort i StudentWeb. Dersom du har en muntlig eller praktisk eksamen, må du kreve begrunnelse umiddelbart etter at du har fått karakteren din.

Behandlingstid
Du vil normalt motta begrunnelsen innen to uker fra du har bedt om den. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Begrunnelsen vil redegjøre for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurdering av studentenes prestasjon.

Krav til forespørsel om begrunnelse
Henvendelser om begrunnelser rettes til . Alle henvendelser om begrunnelse skal inneholde navn, kandidatnummer og hvilken eksamen det gjelder. Kandidatnummer er tilgjengelig i resultatfanen på StudentWeb.

Klage på eksamenskarakter
Før du sender inn klage på karakter, er det vanlig å be om begrunnelse for karakterfastsettingen. Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen, behandles anonymt for den enkelte kandidat. Klagen behandles av to nye sensorer, og kan gi en ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. De nye sensorene får tilsendt eksamensbesvarelsen din, oppgaveteksten og eventuelle generelle retningslinjer for sensuren. De får ikke tilsendt den opprinnelige karakteren din eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren erstatter den opprinnelige uansett utfall. Du kan ikke påklage den nye karakteren, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse.

Behandlingstid
Fristen for å klage er innen tre uker etter at karakteren er kunngjort i StudentWeb. Dersom du har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra det tidspunkt som du har fått begrunnelsen eller avgjørelsen av klage. Klager blir vanlegvis behandlet innen tre uker.

Dersom resultatet etter en klagesensur ikke er mottatt innen fristen for å melde deg opp til ny/utsatt eksamen og du har rett til å melde deg opp grunnet stryk, anmodes du om å melde deg opp til ny eksamen i det emnet som du venter på klagesensur i.

Klageskjema

Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen må skje skriftlig. Du fyller ut  et eget skjema for dette: klageskjema for sensur ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Klagen sendes til Det teologiske Menighetsfakultet eller leveres til Studieresepsjonen på MF. Du vil få skriftlig beskjed om resultatet av klagen.

E-post: eksamen@mf.no

Postadresse:
Det teologiske Menighetsfakultet
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse:
Gydasvei 4, Majorstuen
Oslo

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen

Tilgang til ny/utsatt eksamen

 • Hvis du har gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Se Sykdom og fravær.
 • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, eller trekker deg under en skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen, har du rett til ny prøve etter de reglene som er gitt i Utfyllende reglement for eksamen §6 dersom ikke annet er bestemt i emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet.
 • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis, ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, kan du melde deg til utsatt eksamen.
 • Ikke møtt til eksamen gjelder ikke som stryk, og gir ikke rett til ny eksamen.
 • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
 • Hvis du ønsker å forbedre karakter i et emne du allerede har bestått, kan du melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at dette koster 1500 kroner. 

 

Hvordan melde seg til ny og utsatt eksamen

Du må melde deg til ny og utsatt eksamen i StudentWeb. Merk at du ikke registrere deg før sensuren i emnet er kunngjort på Studentweb. Dette gjelder også hvis du har fått gyldig fravær.

 • Logg deg inn på Studentweb og velg fanen «Resultater». Klikk på knappen «Ta emnet på nytt». Et nytt vindu kommer opp.
 • Steg 1 Undervisning, klikk knappen «Videre» (det vil si ikke meld deg til undervisning)
 • Steg 2 Vurdering, velg aktuell eksamen fra «Velg fra lista» (06/12 kont)
 • Klikk på knappen «Fullfør»
 • Det er også mulig å melde seg til ny/utsatt eksamen fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle emnet fra ved hjelp av søkefeltet (og fullfør deretter steg 1 og steg 2 over).

Får du problemer med dette, må du ta kontakt med studieresepsjonen slik at du får ordnet det innen fristen. Hvis du er enkeltemnestudent må du sende e-post til eksamen@mf.no for å få registrert deg til ny/utsatt.

 

Ny og utsatt eksamen høstsemesteret 2017

 • Fristen for å melde seg til ny og utsatt eksamen er mandag 8. januar.
 • Skriftlig eksamener gjennomføres 15. - 22. januar.
 • Hjemmeeksamener gjennomføres 15. - 23. januar.
 • Frist for innlevering av individuelle skriftlige oppgaver og mappeinnlevering er mandag 22. januar innen kl. 12.00.
 • Datoer for muntlig eksamen blir klart fortløpende.

Nøyaktige eksamensdatoer er tilgjengelig i emnebeskrivelsen.

Masteroppgaven

Masteroppgaven

 

 

Viktig informasjon om de praktiske sidene ved å levere en masteroppgave er samlet i dette dokumentet:

Informasjon om masteroppgaven (pdf)

Forsidemal, veiledningskontrakt m.m. er tilgjengelig i masteroppgaverommet i Fronter.

 

De ordinære fristene det kan leveres til er:

- mandag 16. oktober kl. 12.00 (sensur innen 20. november)

- onsdag 15. november kl. 12.00 (sensur innen 13. desember)

- mandag 8. januar kl. 12.00 (sensur innen 19. februar). Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 15. desember.

- Masteroppgave i profesjonsstudiet i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist: 15. desember i høstsemesteret (15. juni i vårsemesteret), med mulighet for utsettelse til 8. januar (starten av august for vårsemesteret).

- Masteroppgave i diakoni (AVH5070) kan kun levere masteroppgave til fristene 15. mai og 15. november.

Det vil være mulig å levere fra og med to uker før fristen.

Fristene det kan leveres masteroppgave til neste semester er 15. mars, 15. mai og 20.august.

 

Muntlig eksamen

Det er kun studenten på master i kirkelig undervisning (AVH5040) som har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her (lenke).

Fusk

Fusk

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler, og som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet i eksamensbesvarelser og innleveringer. Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen er oppført i emnebeskrivelsen. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet, blir det behandlet som forsøk på fusk. MF ser svært alvorlig på fusk, da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor institusjonen MF.

Det blir benyttet et plagieringsprogram for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter, andre studiekrav og eksamen. Programmet sjekker grad av samsvar mellom innleverte oppgaver og tekster på internett, i ulike tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver.

Konsekvenser for studenten ved fusk/forsøk på fusk framgår i universitets- og høgskoleloven § 4-7 og § 4-8.

Ved alle avsluttende innleveringer skal en erklæring om selvstendig arbeid godtas og leveres sammen med besvarelsen.

For informasjon om kildebruk, se dokumentet «Formelle retningslinjer om oppgaveskriving» (PDF). Mer informasjon er tilgjengelig i rommet «eksamensinformasjon» i Fronter.

 

 

Studiekrav

Studiekrav

Studiekrav er knyttet til gjennomføringen av et emne og vurderes med godkjent/ikke godkjent. Studiekrav må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Eksempler på studiekrav kan være krav til tilstedeværelse, utkast til oppgave, bokrapport, kortprøve, deltagelse i praksis eller lignende.

Studiekravene er angitt i emnebeskrivelsen. Informasjon om frister for oppfyllelse av studiekrav finnes i emneark eller emnehefter for de enkelte emnene.

Husk at hvis du blir syk gjelder de samme regler som ved gyldig fravær til eksamen. Du må levere legeattest eller annen tilsvarende dokumentasjon til studieadministrasjonen om at sykdom har forhindret deg fra deltakelse, innleveringer og liknende.

Husk at det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler. Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet i obligatoriske innleveringer. Det blir blant annet bruket et plagiatavdekkingsprogram for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter og andre studiekrav. Mer informasjon om fusk her.

Fjerde eksamensforsøk

Fjerde eksamensforsøk

særlige tilfeller kan et utvalg oppnevnt av rektor gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.
(Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske menighetsfakultet § 17.2​)

Fyll ut dette skjemaet for å søke om et fjerde eksamensforsøk.​
Svar søknaden vil bli sendt til den epostadressen du oppgir her.