Pentekostale studier

Pentekostale studier

Pentekostale studier

TEOL2450: Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden

Det engelske uttrykket "Christian initiation" refererer til et teologisk felt som har med tilegnelsen av frelsen og begynnelsen av det kristne liv å gjøre. Begrep som omvendelse, gjenfødelse, tro, dåp og åndsdåp hører hjemme her. I nyere tid har spesielt pinsebevegelsen satt spørsmålet om dåpen i Den Hellige Ånd og dens kjennetegn på kirkens og teologiens dagsorden. Dette tverrfaglige fordypningsemnet aktualiserer spørsmål om det som hører med til "Christian initiation" og forholdet mellom bl.a. tro, dåp og åndsdåp. Emnet tar opp hvordan disse spørsmålene behandles i Skriften, i oldkirken og fram til vår egen tid. Det presenterer ulike syn innen pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse og drøfter forholdet mellom dem og andre teologiske hovedtradisjoner. Også erfaringsdimensjonen ved Åndens gjerning i frelsestilegnelsen vil bli drøftet og satt i forhold til de teoretiske perspektivene.

Krav: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1020 Bibelfag og kirkehistorie, og K1030 Kristen livstolkning i dag, eller ha tilsvarende kompetanse.

Arbeidsform: Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut på Fronter.

 

Studieveiledning
Ta kontakt med en studieveileder på epost: teologi@mf.no

Opptakskrav
For emner på bachelornivå kreves det generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. For emner på masternivå kreves det normalt fullført bachelorgrad (80-gruppe i kristendom/teologi), eventuelt kan man tas opp på grunnlag av realkompetanse. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

Søknadsfrister
Søknader registreres via SøknadsWeb innen 1. juni/1. desember. Etter dette er det løpende opptak etter kapasitet frem til studiestart. > Her er nærmere informasjon om studier og opptak.

Søknadsweb 
Søk elektronisk på SøknadsWeb

Studieavgift
Vanlig semesteravgift.