Konfesjonelle studier

Konfesjonelle studier

Konfesjonelle studier

Katolske studier

Ønsker du en faglig fordypning i katolsk tro? Det teologiske menighetsfakultet (MF) tilbyr flere emner innenfor katolske studier. 
Les mer

Pentekostale studier

Ønsker du en faglig fordypning i pentekostale studier? Det teologiske menighetsfakultet (MF) tilbyr disse emnene.
> Les mer

 

Pentekostale studier

Pentekostale studier

Pentekostale studier

TEOL2450: Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden

Det engelske uttrykket "Christian initiation" refererer til et teologisk felt som har med tilegnelsen av frelsen og begynnelsen av det kristne liv å gjøre. Begrep som omvendelse, gjenfødelse, tro, dåp og åndsdåp hører hjemme her. I nyere tid har spesielt pinsebevegelsen satt spørsmålet om dåpen i Den Hellige Ånd og dens kjennetegn på kirkens og teologiens dagsorden. Dette tverrfaglige fordypningsemnet aktualiserer spørsmål om det som hører med til "Christian initiation" og forholdet mellom bl.a. tro, dåp og åndsdåp. Emnet tar opp hvordan disse spørsmålene behandles i Skriften, i oldkirken og fram til vår egen tid. Det presenterer ulike syn innen pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse og drøfter forholdet mellom dem og andre teologiske hovedtradisjoner. Også erfaringsdimensjonen ved Åndens gjerning i frelsestilegnelsen vil bli drøftet og satt i forhold til de teoretiske perspektivene.

Krav: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1020 Bibelfag og kirkehistorie, og K1030 Kristen livstolkning i dag, eller ha tilsvarende kompetanse.

Emnet tilbys normalt hvert høstsemester. Emnet kan tas som enkeltemne eller som del av bachelor i teologi. 

Søknad og søknadssfrist
Søknader registreres via SøknadsWeb innen 1. juni/1. desember. Her er nærmere informasjon om studier og opptak.

Studieveiledning
Ta kontakt med studieveileder på teologi@mf.no

 

Katolske studier

katolske studier
Fakta: 

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål om studier eller opptak.
E-post: teologi@mf.no 
Telefon: 22 59 05 64
 

Katolske studier

Våren 2018

Våren 2018 vil MF tilby følgende kurs:

FIL2010 De store spørsmålene (10 stp)
FIL5010 De store spørsmålene (10 stp)

  • Hva er de best begrunnede argumenter for og mot Guds eksistens?
  • Hva er det best begrunnede svaret på det ondes problem?
  • Taler vitenskapen mot religion?
  • Er det rasjonelle grunner til å tro på et liv etter døden?
  • Kan bare én religion være sann?

Det er mulig å ta emnet som nettstudium, og det kan tas både på bachelor- og masternivå.

Om du ikke har aktiv studierett ved MF, må du søke opptak som enkeltemnestudent ved MF via SøknadsWeb.

Søk på ditt emne i emnekatalogen. Her finner du detaljert informasjon om det enkelte emne.

MF tilbyr også andre emner og program som kan være av interesse. 

Katolske studier ved MF

Katolske studier ved MF

Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon som står overfor mange utfordringer i vår tid, også her i Norge. Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflektere over kristendommens rolle i vår verden, både lokalt og globalt, samt til å tilegne deg kompetanse til å bidra i det kirkelige og akademiske miljøet i Norge og internasjonalt. Kirken trenger engasjerte mennesker med mange evner.

Studieordningen er fleksibel, og du kan bruke de emnene du vil studere på forskjellige måter:

1. Emnene kan inngå i din grad
De ulike katolske emnene kan inngå i ulike sammenhenger. Emnene kan avlegges med tanke på å oppnå en grad. De vil inngå som en del av et studieprogram, sammen med andre av fakultetets emner (bl.a. språk, bibelfag, kirkehistorie). På MF kan emnene inngå i følgende programmer: bachelor i kultur- og samfunnsfagbachelor i teologimaster i kristendomskunnskap og master i teologi. Emner på bachelornivå kan normalt bare inngå i en bachelorgrad.

2. Ta ett enkelt emne
Du kan studere ett enkelt emne, uten å tenke på en hel grad. For enkelte studenter vil det likevel være aktuelt å avlegge emner med tanke på å bruke dem som frie emner i studieprogrammer ved andre universitet og høgskoler. Ta kontakt med oss eller med eget studiested for å forhøre deg om mulighetene.

 

Søknad og opptak

Søknad og opptak

Studieveiledning
Ta kontakt med en studieveileder på epost: teologi@mf.no

Opptakskrav
For emner på bachelornivå kreves det generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. For emner på masternivå kreves det normalt fullført bachelorgrad (80-gruppe i kristendom/teologi), eventuelt kan man tas opp på grunnlag av realkompetanse. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

Søknadsfrister 
Søknader registreres via søknadsweb/EVU-web innen 1. juni/1. desember. Etter dette er det løpende opptak etter kapasitet frem til studiestart.

Søknadsweb 
Søk elektronisk på SøknadsWeb

Studieavgift
Vanlig semesteravgift.