Master

Master studier MF Oslo

Master

Visste du at MF har et av Norges største forskningsmiljø på teologi, religion og samfunn? Vi har også mange engasjerte og dyktige studenter. MF scorer dessuten høyt på studenttrivsel. Kanskje du vil bli en del av MF-miljøet her midt på Majorstua og rett ved Blindern? 

MF tilbyr masterprogrammer på heltid og deltid. Et masterstudium er et toårig fulltidsstudium som bygger på faglig fordypning i bachelorgraden.

Søknad og opptak skjer ved MF.

Kontakt:
E-post: student@mf.no

Teologi

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni for studiestart om høsten (løpende opptak frem til semesterstart).
Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende.

Utveksling
​​Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Teologi

Lektorprogrammet

Lektorutdanningen
Fakta: 

Varighet 
5 år

Søknadsfrist
15. april via Samordna opptak, også hvis du allerede er MF-student (1. mars for spesielle søkergrupper). 
Studenter fra andre studiesteder kan søke om innpassing i programmet.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norskfagene og 4,0 i matematikk.

Forkurs i matematikk
Har du mellom 3 og 4 i matematikk? Da kan du delta på forkurs om sommeren for å oppfylle kravet.

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Skikkethet
Lektorprogrammet er omfattet av skikketsvurdering

Utveksling 
Les mer om
studier i utlandet.

Sahal Hashi vil bli lektor

–​ Lærerne gjør samfunnets viktigste jobb - de utdanner den kommende generasjonen. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn og unge. På MF får jeg fordype meg i religion og samfunnsfag, som er mine favorittfag. Jeg stortrives!

Lektorprogrammet

History of Religions

Fakta: 

Varighet
2 år (120 stp)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Søknadsfrist
1. juni
Ikke-nordiske statsborgere:
1. februar

Søknadsweb åpner 1. april

History of Religions

Masterprogrammet History of Religions: Encounters and Conflict befinner seg i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie. Programmet berører også idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et langt historisk perspektiv, fra antikken til den europeiske renessansen, med særlig vekt på Europa og Midtøsten.

  • Hvorfor er Jerusalem en omstridt by?
  • Hva er årsakene til at grupper som IS (Den islamske stat) systematisk ødelegger kulturminner?
  • Hvordan blir hellige tekster brukt og misbrukt?
  • Hvordan kan religion motivere til både konflikt og dialog?
  • Hvordan har religiøse ideer og gjenstander blitt spredd fra ett kontinent til et annet, og hvilken betydning har dette hatt?

Dette er noen av spørmålene som du vil møte i dette programmet. Masterprogrammet har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad innen religionshistorie, religionsvitenskap, historie, teologi, kunsthistorie, arkeologi eller lignende
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Kontakt
Studierådgiver Marthe Bogen.

Religion, Society and Global Issues

RSGI
Fakta: 

Varighet
2 år (120 stp)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Søknadsfrist
1. juni
Ikke-nordiske statsborgere: 1. feb.

Søknadsweb åpner 1. april

Utveksling
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Religion, Society and Global Issues

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (deltid)
Fakta: 

Varighet
3 år / 90 studiepoeng

Søknadsfrist
15. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Veien videre
Studiet gir en dypere og mer helhetlig forståelse av KRLE/religion- og etikkfaget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt dyktiggjør til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke.

Se brosjyre for masteren her!

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

Knelende konfirmanter
Fakta: 

Varighet
3 år / 90 studiepoeng

Søknadsfrist
15. juni for studiestart om høsten, med løpende opptak frem til semesterstart.
Lokalt opptak via SøknadsWeb. Åpner for søknad 1. april.

Videre muligheter 
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning kvalifiserer for arbeid som kateket i Den norske kirke. Utdannelsen kvalifiserer også til arbeid i kristne organisasjoner, folkehøyskole og annet tilsvarende undervisningsarbeid. 

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

MF tilbyr fra høsten 2018 en ny erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Studiet går over tre år, og kan kombineres med full jobb.

Kateketen er menighetens undervisningsleder. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning bidrar til refleksjon over konkrete problemstillinger som en kateket vil stå overfor i sin tjeneste: praktisk-teologisk, pedagogisk og didaktisk. Studiet gir innsikt i sentrale områder innen kateketikk og teologi, og gjør deg i stand til å undervise og forkynne i en kirkelig ramme. Gjennom faglig fordypning og veiledet praksis dyktiggjøres du i din yrkesutøvelse. Programmet gir en god menighetspedagogisk helhetsforståelse, og utvikler evnen til selvstendig kateketisk refleksjon. 

Studieløpet
Studiet tilbys på deltid, med emner på til sammen 15 studiepoeng pr. semester. Emnene kan også tas som enkeltemner.

Undervisningen i studiet gis som samlinger à 2-4 dager innenfor ett semester. Det vil normalt være 2-3 samlinger per semester. Arbeidsform er forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case, samt nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Studiesamlingene er lagt til MFs lokaler i Oslo.

Studiet forutsetter mye selvstendig arbeid. Det vil være mappeleveringer og de fleste emnene har hjemmeeksamen.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkeserfaring etter avsluttet utdanning. Utdanningen må inneholde minimum 60 stp. KRLE/Kristendom og 30 stp. pedagogikk.
Yrkeserfaring skal være fra arbeid i kirke og/eller organisasjon. MF avgjør hva som er relevant yrkeserfaring.

Innpassing av tidligere studier
Dersom du allerede har tatt studier som du mener dekker innholdet i deler av masterprogrammet, kan du søke om innpass av tidligere studier. Ta kontakt med studierådgiver for religion og pedagogikk, Mona Gulbrandsen Bø

Programmets oppbygning
Programmet vil starte opp høsten 2018 med LED5070: Pedagogisk planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) og et emne i sjelesorg og diakoni (5 stp).

Programmet vil videre bestå av kateketiske studieemner som Kirkerommets teologi og læring, Trosopplæring og gudstjeneste med praksis og Kirken som lærende fellesskap og to bibelteologiske emner; Bibelteologi og formidling av bibeltekster og Dogmatikk og etikk for kirkelig undervisning. Forskningsmetode og avhandling inngår også i studiet.

Mer detaljert programplan kommer.

Diakoni

Diakon i arbeid
Fakta: 

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID (tidl. Diakonhjemmet). 

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Heltidsstudenter søker til MF via SøknadsWeb – mens deltidsstudenter søker til VID.

Utveksling
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Diakoni

Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet:
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Master i kirkelig undervisning vil ha neste oppstart for nye studenter høsten 18.

Opptakskrav:
Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.

 

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)
Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids- og deltidsstudieperioder.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Her finner du håndbok for PKU i Norge​

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Metodistisk presteutdanning

Metodistisk presteutdanning

Praktisk teologi

Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Opptakskrav
Cand. theol.-grad eller tilsvarende, samt minimum to års praksis i prestetjeneste. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Praktisk teologi