Videreutdanning: Kirke

kirke
Fakta: 

Videreutdanning: Kirke

MF tilbyr en rekke videreutdanningstilbud for kirkelig ansatte. I tillegg til kortere programmer og enkeltemner på masternivå, kan du fullføre to ulike mastergrader: 

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er særlig rettet mot prester, og har en fleksibel oppbygning. Diakoner og kateketer kan også ta en del av emnene i dette programmet. 

Master i klinisk sjelesorg er særlig rettet mot prester, diakoner og andre som sikter mot en særlig forypning og kompetanse i kristen sjelesorg. I denne mastergraden inngår tre pastoralkliniske kurs; PKU501, PKU502 og PKU 503.

Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette. 

Pastoral lederutvikling (PLU)

Pastoral lederutvikling (PLU)

Kurset er egnet som fordypning i ledelse for proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar, men også for andre prester som vil utvikle kompetanse innen ledelse.

Kurset tilrettelegges som et læringsfellesskap hvor den enkeltes erfaringsbakgrunn, teoretiske perspektiv og felles refleksjon bidrar til det samlete utbytte. Ved å sette søkelys på de ulike sider av ledelsesfunksjonen vil kurset gi økt kompetanse innen organisasjon, kommunikasjon og ledelse, med særlig oppmerksomhet mot det å møte endringsprosesser i kirke og samfunn.

Prestens lederroller
Prester har en lederrolle i en folkekirke i endring. Rollen er mangesidig, den utøves gjennom ansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger; i samspill med menighetsråd, frivillige og andre ansatte; i møte med mennesker i glede, sorg og krisesituasjoner; men også som offentlig representant for en verdibasert organisasjon med viktige symbolfunksjoner i samfunnet. En hel del prester utøver også ledelse med personalansvar, eventuelt med ansvar for ledelse av staber. Kurset vil utforske ulike typer ledelsesroller og grenseflatene mellom dem. Det vil arbeide med ledelse forstått som tolkning av komplekse organisatoriske sammenhenger der lederen i samspill med andre bidrar til å gi virksomheten forankring og retning. Det vil se på ledelse som forvaltning av gitte verdier, normer og ordninger. Samtidig forstås ledelse som en dypt personlig aktivitet, der lederens historie, tro, reaksjonsmønstre og følelser aldri kan skilles fra ledelsesaktiviteten.

Teoretisk grunnlag
Emnet vil være informert av to teoretiske hovedretninger som vil utfylle hverandre gjensidig, og som vil fokuseres vekselvis i løpet av kurset:

Den ene tar utgangspunkt i nyere psykologisk forskning som legger vekt på emosjonenes betydning i ulike ledelsessituasjoner: Emosjonene er sentrale for all ledelsesutøvelse, de fungerer som informasjonssystemer med en dyp indre logikk, og de transporteres i organisasjoner. Ledelse må ta følelsene i betraktning , det handler om hvordan vi ivaretar oss selv og andre, men også om hvordan vi forholder oss til virksomhetens verdier, mål og visjoner.

På den annen side vil kurset bygge på aktivitetsteori med forskning omkring organisasjoner og dets praksiser. Her settes det mer fokus på ledelse som aktivitet enn på den individuelle lederen. Tilnærmingen gir fruktbare perspektiver på organisatorisk kompleksitet, og den belyser temaer som ofte har vært glemt av tradisjonell ledelsesforskning: Menneskers relasjonalitet og kroppslighet, og betydningen av ting, rutiner og symboler. Lederen er sentralt plassert i praksisen, og har samtidig et ansvar for å være en stifinner og oppdagelsesreisende i grensesonene. Teoriene kaster spennende lys over ledelsesaktiviteten i kirken.

Arbeidsform og tematikk
PLU 18-19 vil ta utgangspunkt i tematikk som vil bli utformet i samspill med perspektiver deltakerne melder inn. Vi kan nevne en rekke aktuelle tema: 

 • Ledelse som tolkning og samhandling
 • Ledelse og læring
 • Kirken som organisasjon
 • Demokrati, ledelse og styring
 • Tro, tradisjon og spiritualitet
 • Strategi, stabilisering og endring
 • Teamarbeid, stab og frivillighet
 • Motivasjon og motstand
 • De krevende sakene
 • Arbeidslivets regler
 • Profesjon, kompetanse og makt
 • Roller og tjenesteteologi
 • Mine og andres kommunikasjonsformer
 • Tilbakemeldingskultur 
 • Forebygging og håndtering av konflikt
 • Mikro og makroperspektiver – handlingsrom og samfunn
 • Fellesskap og frivillighet
 • Drivkrefter og motivasjon
 • Tro og kommunikasjon folkekirkekonteksten
 • Egen myndighet som leder

Kurset vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, samtaler, litteraturstudier, herunder deltakernes refleksjoner over egen praksis i samspill med teoretiske perspektiver. Deltakerne vil inviteres til å reflektere over lederroller, utfordringer og dilemmaer i egen hverdag som prester. Dette krever en villighet til å dele og reflektere over utviklingspotensial i egen lederrolle sammen med andre deltakere i kurset.

Faglig ansvarlige
Ansvarlige for emnet er: Praktikumsleder Fredrik Saxegaard, sammen med førsteamanuensis II i religionspsykologi, Gry Stålsett og EVU-leder Inge Westly. Andre bidragsytere vil trekkes inn der det vil være relevant for tematikken kurset.

Omfang og innretning
PLU 18-19 inngår med 30 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Dette tilsvarer 18-21 ukers fullt arbeid, her fordelt på tre semestre. Vi anbefaler at man søker arbeidsgiver om permisjon i 10 uker eller mer. Det vil bli lagt til rette for å skrive masteroppgave på ytterligere 30 studiepoeng i forlengelse av kurset, for deltakere som ønsker dette.

Kurset består av tre samlinger. Første samling blir i uke 11 i 2018 på Granavolden, andre i uke 42 eller 43 i oktober 2018. Tredje kursuke blir våren 2019.

Økonomi og søknadsfrist
Kursavgift er kr 34.000 inklusive semesteravgift. Første halvpart av beløpet faktureres i 2018 og siste halvpart i 2019. Søknadsfrist til MF er 15. november 2017 (NB!)

Vi minner om at søknadsfunksjonen i Kompetanskartet for prester nå er nedlagt, og at søknad om permisjon og søknad om opptak på kurs nå skjer i atskilte operasjoner.

Prester ansatt i bispedømmer i Den norske kirke må fortsatt søke arbeidsgiver om permisjon og økonomisk støtte med frist som tidligere, 15. september. Søknad til MF om opptak på kurs skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.  

Kontakt
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly, tlf: 22590593

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke.

Informasjon som gjelder alle PKU-studier

Søknad
Etter at søknadsfunksjonen i Kompetansekartet er nedlagt, er det gjort endringer i søknadsprosedyrene:

 1. PKU i Feltprestkorpset (merk: oppdatert informasjon)
  Søknad til PKU ved Feltprestkorpset skjer ved å fylle ut et forenklet skjema på våre nettsider innen søknadsfrist 15. september. Dette skjemaet finnes her.
  Parallelt med dette, og innen samme frist, sendes i tillegg eget utfylt søkadsskjema direkte til kursleder ved prioritert kurssted sammen med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

 2. PKU ved Lovisenberg diakonale sykehus
  Søknad til PKU ved Lovisenberg leveres på MFs EVU-web innen fristen 15. november.
  Parallelt med dette, og innen samme frist, sendes i tillegg eget utfylt søkadsskjema direkte til kursleder ved prioritert kurssted sammen med vedleggene som er oppgitt nedenfor. Dette skjemaet finnes her.
  Dette skjer etter at arbeidsgiver har innvilget permisjon/anbefalt søknaden. (Prester ansatt i bispedømmer i DNK må søke arbeidsgiver om permisjon og økonomisk støtte innen fristen 15. september, som tidligere).

Mer informasjon om PKU og søknadsprosedyre fås ved henvendelse til kursstedet. 

Innhold
PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert.

Mer om studiepoeng 
PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Vedlegg til søknad 
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet etter at arbeidsgiver har støttet søknaden fra sin side: 

Vedl. 1: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
Vedl. 2: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
Vedl 3: En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU og en personlig begrunnelse for søknaden (1-2 sider).
Vedl 4: Navn og telefonnummer på to referansepersoner.

I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503)

Vedl. 5: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
Vedl. 6: En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

MF arrangerer i samarbeid med godkjent kurssted 

PASTORALKLINISK UTDANNING (PKU) - Lovisenberg eller Feltprestkorpset

Høst 2018, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kurset går over 11 sammenhengende uker høsten 2018 ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, og gir 20 studiepoeng.

Tid: 3. september - 16. november 2018
Kursavgift: kr. 32 000.-  
Søknadsfrist: 15. november 2017
Kursledelse: Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i PKU

Læringspraksis: Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Bolig: Det kan være mulighet for hybel på stedet
Adresse: LDS, P.b. 4790 Nydalen, 0440 OSLO

Mer informasjon: Svein Bjarte Mangersnes eller Bergljot Hauglid, tlf. 23 22 50 00

 

Vår 2018, Feltprestkorpset

Kurset foregår på 6 samlinger over 8 uker våren 2018 i Feltprestkorpset, og gir 20 studiepoeng.

Tid: Kursperiode: 22. januar 2018 – 29. juni 2018.
Ukessamlinger:

 • Institutt for Sjelesorg, Modum Bad uke 4, 7, 16 og 26
 • Landstuhl Regional Medical Center (Tyskland) uke 11 og 12, 21 og 22

Kursavgift: kr. 32.000,- + reise- og oppholdsutgifter på LRMC i Tyskland
Søknadsfrist: 15. september 2017
Kursplasser: Totalt 5 kursplasser med plass for inntil 2 sivile søkere
Kursleder: feltprest Kyrre Klevberg, godkjent veileder i PKU.

Læringspraksis: Landstuhl Regional Medical Center, ved egen avdeling/i egen stilling
Gjennomføringssted: Institutt for sjelesorg, Modum Bad og Landstuhl Regional Medical Center, Tyskland.
Bolig: Tilbud om rimelig innlosjering på stedet, kost etter avtale. Ved Landstuhl Regional Medical Center vil kursdeltakerne forlegges på amerikansk militær innkvartering i området.
Annet: Reise og oppholdsutgifter dekkes av kursdeltaker.

Adresse:
Feltprestkorpset v/ kursleder PKU
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

Mer informasjon:
Kyrre Klevberg (faglig), tlf. 990 96 655
Tom Ofrim (adm), tlf. 992 08 617

Sjelesorg (svensk-norsk)

Fakta: 

Søknad (frist: 25. juni)
Elektronisk søknadsskjema

​Vedlegg
​Vitnemål/dokumentert studiekompetanse
Kort begrunnelse for egen motivasjon
Arbeidsgivers anbefaling

 

Sjelesorg (svensk-norsk)

Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg (20 stp)
Emnet tilbys i samarbeid med Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og St. Lukas-stiftelsen i Sverige. Her vektlegges tverrfaglighet og erfaringer på tvers av landegrensene. Utdanningen er beregnet på prester, diakoner og kateketer, og har plass til 24 deltakere, 12 fra Norge og 12 fra Sverige. Arbeid med sjelesørgerisk materiale fra tjenesten (i form av case-studier) vektlegges. Pensumlitteraturen er variert; teologisk, sjelesorgfaglig og skjønnlitterær. Utdanningen sikter mot å øke bevisstheten om de ritualforberedende samtalenes betydning og potensial i menighetens liv.

Temaområde og arbeidsform
Studiet består av én kursuke i halvåret, totalt 4 kursuker (to i Norge og to i Sverige). I kursukene arbeides det hovedsakelig i grupper: Plenumsgruppe, litteraturgruppe, veiledningsgruppe med case og basisgruppe for personlig refleksjon, bearbeiding og fordypning. 

Første og tredje kursuke er på Institutt for Sjelesorg, Modum bad (uke 41 i 2017 og 2018)
Andre og fjerde kursuke er på Marieholm ved Stockholm (uke 11 i 2018 og 2019)

Tema for kursukene:

 • kursuke 1: Ansiktet – sjelesorgens egenart
 • Kursuke 2: Livsrommet – sjelesorgens kulturelle kontekst
 • Kursuke 3: Horisonten – sjelesorgens teologiske grunn
 • Kursuke 4: Kilden – erfaringens språk i sjelesorgen

Disse temaene vil under hver kursuke belyses gjennom en veksling mellom perspektivene ”Omsorg”, ”Besinning”, ”Tolkning” og ”Fordypning”. Mellom kursukene er det en mellomliggende studiedag i de enkelte land. Studiedagene er beregnet for veiledning av kasuistikker sammen med kursledere.

Studiekrav
For å få kurset godkjent (20 stp) må studenten ha avlagt følgende studiekrav:

 • Deltagelse på minimum 75 % av undervisningen
 • Mappelevering (refleksjonsnotat over anvist litteratur)
 • Levert 7 case-beskrivelser 
 • Delta på gruppeprosjekt med fremføring i siste kursuke
 • Skriftlige innleveringer samt gruppeprosjekt vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • ​Delta på evaluering av undervisning/kurs underveis

Økonomi
Semesteravgiften på kr. 35.600 inkluderer kursavgift, kost og losji ifm ukessamlingene, samt avgift til SiO. Reisekostnader og litteratur er ikke inkludert.

Søknadsfrist: 25. juni
Last opp nødvendig dokumentasjon til Mine dokumenter i Søknadweb

Mer informasjon
Institutt for Sjelesorg, tlf 32 74 98 30, e-post , se også www.sjelesorg.no

Kunsten å snekre en preken

Snekre preken

Kunsten å snekre en preken

Kunsten å snekre en preken – med prostiet som verksted, regional tilrettelegging (10 stp)

Periode høsten 2017 - våren 2018.
Kurset lyses ut med søknadsfrist 15. mars 2017.
Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette.

Målsetting

Etter fullført kurs skal den enkelte deltaker ha:

 • god evne til å beskrive prekener ut fra et performativt, retorisk og teologisk perspektiv
 • god evne til å utvikle prekener med vekt på god struktur og frihet fra manus

Metodikk

Kurset gir anledning til å arbeide kreativt med egen prekenprosess. Snarere enn å vurdere kollegers prekener legges det vekt på å analysere prekener ved hjelp av beskrivelsesverktøy, samt utvikle egen muntlig formidlingsevne.

Undervisningsformer: erfaringsrefleksjon, kollokvier, øvelsesgrupper, seminar, forelesninger, workshops, litteraturstudier.

Permisjon

10 studiepoeng tilsvarer normalt 5-6 ukers arbeid. Vi legger til grunn at prostilagssamlingene og noe for- og etterarbeid til disse gjøres innen ordinær arbeidstid. Prost og lokallagsleder må bli enige om hvordan en tar ut permisjons­dager.

Ledelsesutdanning

Lederutdanning for menighetspedagoger
Fakta: 

Ny student?
Søk om opptak 
(åpner 1. mars)
Søknadsfrist 1. juni 2018

Pris: 7500 kr per semester

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Lederutdanningen for ansatte innenfor kirkelig undervisning gjentas fra høsten 2017 og går over tre semestre. Utdanningen har gått en gang før (2013/2014) og var svært vellykket. 
De første emnene ble tilbudt høsten 2017 og våren 2018. Det vil bli mulig å melde seg til det siste emnet, som tilbys på MF høsten 2018.

Enheten består av tre emner:
LED5050 Organisasjon og ledelse (10 stp)
LED5060 Styring, økonomi og samarbeid (10 stp)

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) Emnebeskrivelsen er til revisjon, og vil publiseres i februar.

Undervisningsdager
​Deltid innebærer tre 2-dagers samlinger hvert semester. Undervisningen foregår på MF og VID i Oslo.

LED5050: Organisasjon og ledelse (høst-17)
LED5060: Styring, økonomi og samarbeid (vår-18)
 • uke 6: mandag og tirsdag, 05.-06.02.18
 • uke 13: mandag og tirsdag, 09.-10.04.18
 • uke 21: tirsdag og onsdag, 22.-23.05.18
LED5070: Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (høst-18)
 • 17.-18. september 2018
 • 22.- 23. oktober 2018
 • 5.- 6. november 2018

Studietilbudet er et samarbeid mellom VID og MF, utviklet på oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). 
Mer informasjon finnes i studieplanen.

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) kan innpasses i MFs nye studietilbud: Erfaringsbasert Master i Kirkelig undervisning.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende (omfang 180 studiepoeng) med både
- Teologi/kristendomsfag (min. 30 studiepoeng)
- Pedagogikk (min. 30 studiepoeng)

Emneansvar: Fredrik Saxegaard
Studieveileder: Mona Gulbrandsen Bø

 

Reformasjon nå

Reformasjon nå

Det teologiske menighetsfakultetet, Det teologisk fakultet – UiO, Praktisk-teologisk seminar, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Presteforeningen tilbyr i samarbeid med Bispemøtet:

Reformasjon nå

Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (5 stp/10 stp)

Studiehefte finner du her
Videoressurser finner du her
Registrering av utvidelse til 10 studiepoeng
Essaykonkurranse

 

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres deltakerne til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Finnes det glemte ressurser? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke?  

Periode
Høst 2016 – vår 2017

Kort om kurset
Kurset er en breddesatsning rettet mot prester i Den norske kirke. Prostiet utgjør den primære læringsarena. Kurset går over fem dagssamlinger, som hver er berammet til fire timer. I tillegg blir det arrangert to fagdager i bispedømmet/på regionalt nivå. Kurset er et videreutdanningskurs på 5 stp, som enkelt kan utvides til 10 stp for dem som ønsker det.  Spesialprester kan delta i prostiet eller i egne studiesamlinger.

Kursavgift kr 1800,- per deltaker. Dette inkluderer semesteravgift og innkjøp av antologi. Arbeidsgiver må beregne kostnader til utgifter til samlinger i prostiet, samt gjennomføring av felles fagdager på regionalt plan i bispedømmet.

Les hele kursbeskrivelsen her ...

Informasjon
For nærmere informasjon om kurset, kontakt Bispemøtet v/Rolv Nøtvik Jakobsen rj477@kirken.no

Faglige kontaktpersoner ved fakultet/lærested:

Lær å lese kirkebygg

Nidarosdomens hovedrom

Lær å lese kirkebygg

PED5530 
Kirkebyggets teologi og læring

Emneansvarlig: Prof. Heid Leganger-Krogstad og prof. Sverre D. Mogstad 
Undervisning: Professorene Reidar Hvalvik, Heid Leganger-Krogstad og Sverre D. Mogstad
Studiepoeng: 10
Søknadsfrist: 15. januar 2017
Kostnad: kr. 4500 (inkl. avgift til SiO) Ordinær semesteravgift gjelder dersom du er programstudent

Studieemnet kan inngå i Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk, Master i kirkelig undervisning eller som valgemner i andre masterløp etter søknad til studieveileder.     

Det blir tre mandags-/tirsdagssamlinger våren 2017.

Studiet lærer deg å utvikle et undervisningsopplegg/læringsprosjekt knyttet til ditt lokale kirkebygg, og prøvingen i emnet er knyttet til dette (mappeinnlevering, ingen skoleeksamen). Kirkebyggene har et stort ubrukt potensial for læring i trosopplæring eller i kirkens samarbeid med barnehage/skole. Evne til å lese og tolke ulike tiders utforming av kirkebygg, kirkens arkitektur, inventar, kunst og symboler står sentralt i emnet.

Emnebeskrivelsen kan leses i sin helhet her.

Søk

Det er løpende opptak til studiet, bruk SøknadsWeb.

For spørsmål, kontakt studieveileder Mona Gulbrandsen Bø Tlf: 22 59 05 00 eller send e-post til kirke@mf.no.

Religionsfilosofi

Religionsfilosofi

Religionsfilosofi

De store spørsmålene

 • Hva er de best begrunnede argumenter for og mot Guds eksistens?
 • Hva er det best begrunnede svaret på det ondes problem?
 • Taler vitenskapen mot religion?
 • Er det rasjonelle grunner til å tro på et liv etter døden?
 • Kan bare én religion være sann?

Lærer er professor Atle O. Søvik (doktorgrad i religionsfilosofi).

Undervisning på nett.
Se emnebeskrivelse her.

Emnet FIL2010 har skoleeksamen (6 timer) som eksamensform.

Det er mulig å ta emnet både på bachelor- og masternivå.

For å melde seg på emnet FIL2010 "De store spørsmålene" må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.
Etter opptak melder du deg opp i Studentweb.

Spørsmål kan sendes til: ">

Nettstudium i trosopplæring

Trosopplæring

Nettstudium i trosopplæring

Studiet er et samarbeid mellom VID i Stavanger og MF i Oslo.  
Ta et årsstudium  (60 stp) over 2 år. 

Målgruppen er:
- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en relakompetansevurdering.

Se studiets egne nettside: tro.mf.no

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Fakta: 

Kursledere:

Lars Johan Danbolt
Professor i praktisk teologi

Gry Stålsett
Førsteamanuensis II i rel.psyk

Arne Børresen
Arbeidsveileder

 

Kontaktperson:

Idun Strøm Sefland
​Praksisleder/Universitetslektor i praktisk teologi
Epost: Idun.S.Sefland@mf.no
Tlf: 93043442 / 22590603

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Deltidsstudium

Fra høsten 2016 tilbyr MF Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU). Studiet tilsvarer ett års utdanning på heltid (60 studiepoeng), men er tilrettelagt for et løp over tre år. Studiet er samlings- og nettbasert med en obligatorisk samling på fire dager hvert semester. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Mellom seminarene skal kandidaten drive en arbeidsveiledningsgruppe (ABV-gruppe) over fire semestre. Emnet kan inngå med 60 stp i erfaringsbasert master i praktisk teologi. AVU har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke og andre kirkelige sammenhenger.

Undervisningsinnhold

 • Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle og handlingsorienterte aspekter.
 • Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp.
 • Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.

Undervisningsuker
Kursuke 1:    Tirsdag 1. – fredag 4. november 2016 – MF
Kursuke 2:    Tirsdag 21. mars – fredag 24. mars 2017 – Modum Bad
Kursuke 3:    Tirsdag 24. oktober – fredag 27. oktober 2017 – El Campanario, Spania
Kursuke 4:    Tirsdag 10. april – fredag 13. april 2018 – Modum Bad
Kursuke 5:    Tirsdag 30. oktober - fredag 1. november 2018 – sted uavklart
Kursuke 6:    Tirsdag 12. februar – fredag 15. februar 2019 – Oslo
Kursuke 7:    Tirsdag 11. juni – fredag 14. juni 2019 – Modum Bad

Kursavgift
Kursavgift dekker opphold og måltider. Kursavgiften dekker ikke reise. 10 studiepoeng tilsvarer ca 6 ukers fulltids studium. Det anbefales å søke arbeidsgiver om permisjon for kursukene, samt tid til forberedelse og etterarbeid knyttet til samlingene. I semester 2-4 er det også nødvendig å sette av tid til å drive en ABV-gruppe. Det siste semesteret skal det skrives en oppgave. 

Kurset er nå fulltegnet.

Her finner du hele emnebeskrivelsen.

Presteforeningen om AVU.

Oppstart av kurset forutsetter minimum 15 deltakere.

Folkekirke i lokalsamfunnet

Fakta: 

Påmeldingsfrist var 1. april 2016

Søknad sendes til Borg bispedømme, per e-post til Karianne Hjørnevik Nes

Folkekirke i lokalsamfunnet

Studie på MF våren 2016 – våren 2018 
10 studiepoeng (TEOL8590)

Kurset legges opp parallelt med systematisk arbeid med menighetsutvikling i Borg bispedømme i 2016-2018.

Kursdeltakere vil gjennom undervisning og praksis få innsikt i hvordan folkekirken i Norge arbeider for å videreutvikle og styrke lokalmenigheten. Gjennom undervisning og dialog med andre kursdeltakere, og kontakt med ulike medarbeidere i menigheter vil kursdeltakere reflektere over strategisk utviklingsarbeid. 

Emnet trekker veksler på erfaringer fra MFs arbeid med menighetsutvikling i folkekirken de siste årene. MF gjennomfører dette kurset i samarbeid med Borg bispedømme. Kurset er et element i bispedømmets strategiske arbeid i denne perioden.

Økonomi
For ansatte i menigheter som deltar i et MUV-prosjekt i samarbeid med MF, eller vil bidra som mentor i slike prosjekt, koster kurset kr. 4000 (kr. 2000 pr år). Prisen inkl. undervisningsopplegg og semesteravgift ved MF. Kursavgiften dekker ikke innkjøp av bøker, diett, reiseutgifter og opphold ved kurssamlinger. 

Her kan du laste ned hele emnebeskrivelsen.        
All informasjon om påmelding er her.
Slik organiseres og gjennomføres studiet.    
Her finner du litteraturlisten.

Prest og teolog i praksis

Fakta: 

Påmelding
Påmeldingsfristen har vært.

Prest og teolog i praksis

Kurset arrangeres av Det teologiske Menighetsfakultet i samarbeid med VID, Presteforeningen, Kirkelig Utdanningssenter Nord, Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar. Det administrative ansvaret ligger nå hos Det teologiske fakultet.

«Prest og teolog i praksis» er «fellesemnet» i Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi, rammeverket for presters etter- og videreutdanning. Kurset gir metodiske verktøy til alle kurs som gis i mastergraden, inklusive masteroppgaven.

Studiepoeng
I utgangspunktet er emnet på 10 studiepoeng. I rammen av innføringsprogrammet deles det opp i to 5-poengsemner. Det vil derfor være mulig å ta første del og så hoppe av. Samtidig er det sammenheng mellom de to delene, og vi håper at flest mulig fullfører hele løpet. 

En god investering
Tidligere deltakere har brukt kurset til å bearbeide erfaringer som har vært viktig for dem personlig og profesjonelt. Selv om emnet inngår som en obligatorisk del i masterprogrammet i praktisk teologi, har det vist seg nyttig også for deltakere som ikke vil gjennomføre en mastergrad. Det har også vist seg nyttig for nyansatte prester, og del 1 av kurset vil nå utgjøre del 3 i «Innføringsprogrammet for nye prester».

Kurssamlinger
Emnet gjennomføres med to kurssamlinger:
Tredagerssamling: 26-28 september 2016
Tre til firedagerssamling: april 2017.

Den første samlingen blir «internat» (hotell), den andre «campus» (på MF). 
Les mer om organisering, gjennomføring og søknad her.

Emnet har to tematiske tyngdepunkt:
1) Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
2)
Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer? 

Kontaktperson:
For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med Inge Westly.

Om videreutdanning

Om videreutdanning

 • Kompetansegivende kurs
 • Erfaringsbasert master i Praktisk teologi
 • Ordinære emner

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på mastergradsnivå for prester. Også for kateketer tilbys flere relevante kurs. 

De poenggivende kursene kan tas som enkeltemner, eller de kan for teologenes vedkommende inngå i en Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk teologi. Denne mastergraden er på 90 studiepoeng, og realiseres gjennom et samarbeid mellom Teologisk fakultet (UiO), Misjonshøgskolen og Den norske Kirkes presteforening. Emner innenfor programmet kan samles over lang tid. Det er også mulige å ta ordinære emner ved MF så fremt man har de eventuelle forkunnskaper som kreves. Alle deltidsstudenter innskrives som studenter ved MF, og betaler semesteravgift så lenge man er deltager på et kurs.

MF kan også skreddersy videreutdanningskurs/faglige reiser på lokalt plan (bispedømmer, prostier e.l.). Også denne type kurs vil kunne være poenggivende.

MF legger også til rette for videreutdanning på deltid med sikte på å oppfylle kvalifikasjonskravene for å bli diakon eller kateket. For informasjon, ta kontakt med studieresepsjonen.

Kontakt
E: evu@mf.no  |  T: 22 59 05 00