Videreutdanning: Kirke

kirke

Videreutdanning: Kirke

MF tilbyr en rekke videreutdanningstilbud for kirkelig ansatte. I tillegg til kortere programmer og enkeltemner på masternivå, kan du fullføre to ulike mastergrader: 

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er særlig rettet mot prester, og har en fleksibel oppbygning. Diakoner og kateketer kan også ta en del av emnene i dette programmet. 

Master i klinisk sjelesorg er særlig rettet mot prester, diakoner og andre som sikter mot en særlig forypning og kompetanse i kristen sjelesorg. I denne mastergraden inngår tre pastoralkliniske kurs: PKU501, PKU502 og PKU503.

Kontakt Inge Westly for mer informasjon.

I dialog med Hebreerbrevet

Fakta: 

Omfang:
10 studiepoeng

Kursansvarlige:
førsteamanuensis i praktisk teologi og praktikumsleder Fredrik Saxegaard og postdoktor Ole Jakob Filtvedt.

Opptak:
Søknadsweb for etter- og videreutdanning 
Søknadsfrist 25. april

Kontakt 
Fredrik Saxegaard eller EVU-leder Inge Westly, tlf. 22 59 05 93.

I dialog med Hebreerbrevet

Vi henter inspirasjon direkte fra forskningsfronten og åpner for felles refleksjon, uten at førstkommende søndags preken er samtalens første mål.

Brevet til Hebreerne er berømt for sin prolog, lest sammen med den enda mer kjente Johannesprologen på selveste juledag: «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen». Men hva står i de tretten kapitlene som følger? Hva er de store, gjennomgående temaene? Og hvem var egentlig Melkisedek?

Hebreerbrevet har verken stått sentralt i tekstrekker eller teologistudium, men har spilt en viktig rolle i teologihistorien. Vi ser tekstene i sammenheng med brennbare tema: Hvordan kan vi forstå forsoningen? Hva er forholdet mellom Israel og kirken? Hvordan kan bibelske teksters virkningshistorie – i tekst og kunst – åpne vår tolkning i dag? Hva er forholdet mellom kristen retorikk og kristen mystikk?

Temaer
Utgangspunktet for emnet er en ph.d-avhandling av postdoktor ved MF, Ole Jacob Filtvedt fra 2014, The Identity of Israel and The Paradox of Hebrews. Temaet er hvordan Guds folk fremstilles i brevet, og da særlig forholdet mellom Guds utvalgte folk Israel og det nye gudsfolket.

I tillegg trekker vi inn lærere som har arbeidet spesielt med temaer som aktualiseres av brevet, og som kjenner brevets virkningshistorie. De mest sentrale temaene er:

 • Virkningshistorie: Selv om Hebreerne var marginalisert i luthersk teologi på 1900-tallet, var det et sentralt kildeskrift i den intense debatten mellom protestantisk og romersk-katolsk teologi i århundrene etter Reformasjonen, blant annet til temaet nattverds- og embetsteologi. Professor Kristin B. Aavitsland vil ta opp denne tråden gjennom forelesninger om brevets virkningshistorie. Her belyses tradisjonell teologihistorie så vel som kulturhistorie i kirkekunst, vevtepper osv. Bl.a. vil den gåtefulle Melkisedek utgjøre et viktig motiv.
 • Forsoningsteologi: Førsteamanuensis Asle Eikrem har de siste årene arbeidet mye med forsoningsteologi, og kommer i 2018 med monografien God as Sacrificial Love: A Systematic Exploration of a Controversial Notion. Dette er en systematisk-teologisk studie av forsoningsteologi generelt, men derfor også med klare forbindelseslinjer til hebreerbrevet. Eikrem vil presentere sin kritiske lesning av brevets forsoningsteologi, og invitere til felles refleksjon om denne, relatert til hvordan vi tenker om offer, vold og forsoning i dag.
 • Retorikk: Mange forskere argumenterer for at Hebreerbrevet antakelig har vært en preken, og bør analyseres som det. Dermed kommer retorikken inn som en interessant nøkkel for å forstå brevets funksjon. Praktikumsleder Fredrik Saxegaard innleder til samtale om klassisk og ny retorikk som forståelsesnøkler til hvordan brevet kan leses og anvendes i dag. Hva er forholdet mellom tekst og temaer, mellom overordnet struktur og brudd i flatene, mellom overtalelse og mystikk?

Emnet forutsetter ikke at du har jobbet spesielt med nytestamentlig eksegese eller gresk etter at du var ferdig med studiet. Vi inviterer til et inkluderende og entusiastisk forskningsmiljø der møtet mellom gammel tekst og nye spørsmål er den røde tråden.

Praktisk informasjon
Emnet legges opp med to kurssamlinger, begge lagt til MF på Majorstuen i Oslo. Dato for første samling er onsdag 24.10.18. kl. 12 til fredag 26.10.18. kl. 15. Andre samling blir på vårsemesteret 2019.

Samlingene inneholder forelesninger og seminarer. Studiekravet vil primært være å arbeide med en faglig tekst som leveres etter den andre samlingen. Emnet gir tips og veiledning til å finne tema og disposisjon for oppgaven.

Deltakeravgift er kr. 4.100 pluss kr. 600 i SiO-avgift. Dette dekker kaffe/frukt/lunsj alle dager, samt en åpnings- og en avslutningsmiddag. Litteratur og overnatting må dekkes av deltakerne selv. MF kan formidle hoteller som vi har avtale med. Gjennomføring forutsetter et visst minimumsantall deltakere.

Kurset inngår med 10 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi.

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre – alle kurssteder
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 25. april, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filteret i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25. april, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. mars for ansatte i bispedømmene. 

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

 1. En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
 2. Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
 3. En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
 4. CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner
                                     

  I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):

 5. Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
 6. En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

PKU ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2018-2019

Tid
Kurset går over 6 ukesamlinger i studieåret 2018/2019
Fem kursdager i uke 38, 42, 47, 5, 10, 14, studieåret 2018-2019, til sammen 30 kursdager. Det må påregnes 2 dager til for og etterarbeid til hver kursuke. Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift
kr 32.000,-

Søknadsfrist
Til MF og kurssted: 25. april

Kursleder:
Instituttprest Gunnar Fagerli, godkjent veileder i PKU

Praksis
I hjemmemenighet/egen stilling

Kost og losji
Tilbud om rimelig hybel på stedet, kost etter avtale.

Adresse
Institutt for Sjelesorg
Modum Bad
3370 VIKERSUND

NB: Kurset vil være spesielt tilrettelagt for PKU502 og 503, men også PKU501 kan søkes

For mer informasjon
Gunnar Fagerli, tlf 32 74 98 30, e-post: gunnar.fagerli@sjelesorg.no

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2019

Tid
Kurset går over 11 sammenhengende uker, med oppstart mandag 7. januar (uke 2) og avslutning fredag 29. mars (uke 13).

Kursavgift
kr 32.000,-

Søknadsfrist
Til MF og kurssted: 25. april

Kursledelse
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i PKU eller Bergljot M A Hauglid, godkjent veileder i PKU.

Bolig
Det kan være mulighet for hybel på stedet.

Adresse
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
PB 4790 Nydalen,
0440 Oslo

For mer informasjon
Bergljot M A Hauglid eller Svein Bjarte Mangersnes, epost: SveinBjarte.Mangersnes@lds.no.
Tlf: 23 22 50 00

PKU ved Feltprestkorpset FPK våren 2019

Tid
21. januar 2019 – 12. april 2019. (Pause i uke 9)

Kursavgift
kr. 32.000,- + reise- og oppholdsutgifter på LRMC i Tyskland. Se under annet.

Søknadsfrist 
Til MF og kurssted: 25. april 2018

Kursplasser
Totalt 5 kursplasser med plass for inntil 2 sivile søkere

Kursleder
Feltprest Kyrre Klevberg, godkjent veileder i PKU.

Gjennomføringssted
Landstuhl Regional Medical Center, Tyskland. (Amerikansk militærsykehus)

Læringspraksis
Avdelinger ved Landstuhl Regional Medical Center.

Bolig
Ved Landstuhl Regional Medical Center vil kursdeltakerne forlegges på amerikansk militær innkvartering i området.

Annet
I tillegg til kursavgift må det påregnes kostnader på flyreise T/R til Frankfurt x 2.
Innkvartering militær forlegning (meget god standard) på LRMC estimert til omtrent kr. 3800,- pr uke (7 døgn) + utgifter til kost.

Adresse 
Feltprestkorpset v/ kursleder PKU
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

For mer informasjon
Kyrre Klevberg (faglig), tlf. 990 96 655 eller kklevberg@mil.no
Tom Ofrim (adm), tlf. 992 08 617 eller tofrim@mil.no

Sjelesorg (svensk-norsk)

Fakta: 

Søknad (frist: 25. juni)
Elektronisk søknadsskjema

​Vedlegg
​Vitnemål/dokumentert studiekompetanse
Kort begrunnelse for egen motivasjon
Arbeidsgivers anbefaling

 

Sjelesorg (svensk-norsk)

Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg (20 stp)
Emnet tilbys i samarbeid med Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og St. Lukas-stiftelsen i Sverige. Her vektlegges tverrfaglighet og erfaringer på tvers av landegrensene. Utdanningen er beregnet på prester, diakoner og kateketer, og har plass til 24 deltakere, 12 fra Norge og 12 fra Sverige. Arbeid med sjelesørgerisk materiale fra tjenesten (i form av case-studier) vektlegges. Pensumlitteraturen er variert; teologisk, sjelesorgfaglig og skjønnlitterær. Utdanningen sikter mot å øke bevisstheten om de ritualforberedende samtalenes betydning og potensial i menighetens liv.

Temaområde og arbeidsform
Studiet består av én kursuke i halvåret, totalt 4 kursuker (to i Norge og to i Sverige). I kursukene arbeides det hovedsakelig i grupper: Plenumsgruppe, litteraturgruppe, veiledningsgruppe med case og basisgruppe for personlig refleksjon, bearbeiding og fordypning. 

Første og tredje kursuke er på Institutt for Sjelesorg, Modum bad (uke 41 i 2017 og 2018)
Andre og fjerde kursuke er på Marieholm ved Stockholm (uke 11 i 2018 og 2019)

Tema for kursukene:

 • kursuke 1: Ansiktet – sjelesorgens egenart
 • Kursuke 2: Livsrommet – sjelesorgens kulturelle kontekst
 • Kursuke 3: Horisonten – sjelesorgens teologiske grunn
 • Kursuke 4: Kilden – erfaringens språk i sjelesorgen

Disse temaene vil under hver kursuke belyses gjennom en veksling mellom perspektivene ”Omsorg”, ”Besinning”, ”Tolkning” og ”Fordypning”. Mellom kursukene er det en mellomliggende studiedag i de enkelte land. Studiedagene er beregnet for veiledning av kasuistikker sammen med kursledere.

Studiekrav
For å få kurset godkjent (20 stp) må studenten ha avlagt følgende studiekrav:

 • Deltagelse på minimum 75 % av undervisningen
 • Mappelevering (refleksjonsnotat over anvist litteratur)
 • Levert 7 case-beskrivelser 
 • Delta på gruppeprosjekt med fremføring i siste kursuke
 • Skriftlige innleveringer samt gruppeprosjekt vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • ​Delta på evaluering av undervisning/kurs underveis

Økonomi
Semesteravgiften på kr. 35.600 inkluderer kursavgift, kost og losji ifm ukessamlingene, samt avgift til SiO. Reisekostnader og litteratur er ikke inkludert.

Søknadsfrist: 25. juni
Last opp nødvendig dokumentasjon til Mine dokumenter i Søknadweb

Mer informasjon
Institutt for Sjelesorg, tlf 32 74 98 30, e-post , se også www.sjelesorg.no

Kunsten å snekre en preken

Snekre preken

Kunsten å snekre en preken

Kunsten å snekre en preken – med prostiet som verksted, regional tilrettelegging (10 stp)

Periode høsten 2017 - våren 2018.
Kurset lyses ut med søknadsfrist 15. mars 2017.
Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette.

Målsetting

Etter fullført kurs skal den enkelte deltaker ha:

 • god evne til å beskrive prekener ut fra et performativt, retorisk og teologisk perspektiv
 • god evne til å utvikle prekener med vekt på god struktur og frihet fra manus

Metodikk

Kurset gir anledning til å arbeide kreativt med egen prekenprosess. Snarere enn å vurdere kollegers prekener legges det vekt på å analysere prekener ved hjelp av beskrivelsesverktøy, samt utvikle egen muntlig formidlingsevne.

Undervisningsformer: erfaringsrefleksjon, kollokvier, øvelsesgrupper, seminar, forelesninger, workshops, litteraturstudier.

Permisjon

10 studiepoeng tilsvarer normalt 5-6 ukers arbeid. Vi legger til grunn at prostilagssamlingene og noe for- og etterarbeid til disse gjøres innen ordinær arbeidstid. Prost og lokallagsleder må bli enige om hvordan en tar ut permisjons­dager.
 

Mer informasjon

Kontakt Inge Westly (faglig ansvarlig), tlf. 22 59 05 93

Her finner du mer utfyllende informasjon om kurset.

Pastoral lederutvikling (PLU)

Pastoral lederutvikling (PLU)

Kurset er egnet som fordypning i ledelse for proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar, men også for andre prester som vil utvikle kompetanse innen ledelse.

Kurset tilrettelegges som et læringsfellesskap hvor den enkeltes erfaringsbakgrunn, teoretiske perspektiv og felles refleksjon bidrar til det samlete utbytte. Ved å sette søkelys på de ulike sider av ledelsesfunksjonen vil kurset gi økt kompetanse innen organisasjon, kommunikasjon og ledelse, med særlig oppmerksomhet mot det å møte endringsprosesser i kirke og samfunn.

Prestens lederroller
Prester har en lederrolle i en folkekirke i endring. Rollen er mangesidig, den utøves gjennom ansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger; i samspill med menighetsråd, frivillige og andre ansatte; i møte med mennesker i glede, sorg og krisesituasjoner; men også som offentlig representant for en verdibasert organisasjon med viktige symbolfunksjoner i samfunnet. En hel del prester utøver også ledelse med personalansvar, eventuelt med ansvar for ledelse av staber. Kurset vil utforske ulike typer ledelsesroller og grenseflatene mellom dem. Det vil arbeide med ledelse forstått som tolkning av komplekse organisatoriske sammenhenger der lederen i samspill med andre bidrar til å gi virksomheten forankring og retning. Det vil se på ledelse som forvaltning av gitte verdier, normer og ordninger. Samtidig forstås ledelse som en dypt personlig aktivitet, der lederens historie, tro, reaksjonsmønstre og følelser aldri kan skilles fra ledelsesaktiviteten.

Teoretisk grunnlag
Emnet vil være informert av to teoretiske hovedretninger som vil utfylle hverandre gjensidig, og som vil fokuseres vekselvis i løpet av kurset:

Den ene tar utgangspunkt i nyere psykologisk forskning som legger vekt på emosjonenes betydning i ulike ledelsessituasjoner: Emosjonene er sentrale for all ledelsesutøvelse, de fungerer som informasjonssystemer med en dyp indre logikk, og de transporteres i organisasjoner. Ledelse må ta følelsene i betraktning , det handler om hvordan vi ivaretar oss selv og andre, men også om hvordan vi forholder oss til virksomhetens verdier, mål og visjoner.

På den annen side vil kurset bygge på aktivitetsteori med forskning omkring organisasjoner og dets praksiser. Her settes det mer fokus på ledelse som aktivitet enn på den individuelle lederen. Tilnærmingen gir fruktbare perspektiver på organisatorisk kompleksitet, og den belyser temaer som ofte har vært glemt av tradisjonell ledelsesforskning: Menneskers relasjonalitet og kroppslighet, og betydningen av ting, rutiner og symboler. Lederen er sentralt plassert i praksisen, og har samtidig et ansvar for å være en stifinner og oppdagelsesreisende i grensesonene. Teoriene kaster spennende lys over ledelsesaktiviteten i kirken.

Arbeidsform og tematikk
PLU 18-19 vil ta utgangspunkt i tematikk som vil bli utformet i samspill med perspektiver deltakerne melder inn. Vi kan nevne en rekke aktuelle tema: 

 • Ledelse som tolkning og samhandling
 • Ledelse og læring
 • Kirken som organisasjon
 • Demokrati, ledelse og styring
 • Tro, tradisjon og spiritualitet
 • Strategi, stabilisering og endring
 • Teamarbeid, stab og frivillighet
 • Motivasjon og motstand
 • De krevende sakene
 • Arbeidslivets regler
 • Profesjon, kompetanse og makt
 • Roller og tjenesteteologi
 • Mine og andres kommunikasjonsformer
 • Tilbakemeldingskultur 
 • Forebygging og håndtering av konflikt
 • Mikro og makroperspektiver – handlingsrom og samfunn
 • Fellesskap og frivillighet
 • Drivkrefter og motivasjon
 • Tro og kommunikasjon folkekirkekonteksten
 • Egen myndighet som leder

Kurset vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, samtaler, litteraturstudier, herunder deltakernes refleksjoner over egen praksis i samspill med teoretiske perspektiver. Deltakerne vil inviteres til å reflektere over lederroller, utfordringer og dilemmaer i egen hverdag som prester. Dette krever en villighet til å dele og reflektere over utviklingspotensial i egen lederrolle sammen med andre deltakere i kurset.

Faglig ansvarlige
Ansvarlige for emnet er: Praktikumsleder Fredrik Saxegaard, sammen med førsteamanuensis II i religionspsykologi, Gry Stålsett og EVU-leder Inge Westly. Andre bidragsytere vil trekkes inn der det vil være relevant for tematikken kurset.

Omfang og innretning
PLU 18-19 inngår med 30 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Dette tilsvarer 18-21 ukers fullt arbeid, her fordelt på tre semestre. Vi anbefaler at man søker arbeidsgiver om permisjon i 10 uker eller mer. Det vil bli lagt til rette for å skrive masteroppgave på ytterligere 30 studiepoeng i forlengelse av kurset, for deltakere som ønsker dette.

Kurset består av tre samlinger. Første samling blir i uke 11 i 2018 på Granavolden, andre i uke 42 eller 43 i oktober 2018. Tredje kursuke blir våren 2019.

Økonomi og søknadsfrist
Kursavgift er kr 34.000 inklusive semesteravgift. Første halvpart av beløpet faktureres i 2018 og siste halvpart i 2019. Søknadsfrist til MF er 15. november 2017 (NB!)

Vi minner om at søknadsfunksjonen i Kompetanskartet for prester nå er nedlagt, og at søknad om permisjon og søknad om opptak på kurs nå skjer i atskilte operasjoner.

Prester ansatt i bispedømmer i Den norske kirke må fortsatt søke arbeidsgiver om permisjon og økonomisk støtte med frist som tidligere, 15. september. Søknad til MF om opptak på kurs skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.  

Kontakt
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly, tlf: 22590593

Ledelsesutdanning

Lederutdanning for menighetspedagoger
Fakta: 

Ny student?
Søk om opptak 
(åpner 1. mars)
Søknadsfrist 1. juni 2018

Pris: 7500 kr per semester

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Lederutdanningen for ansatte innenfor kirkelig undervisning gjentas fra høsten 2017 og går over tre semestre. Utdanningen har gått en gang før (2013/2014) og var svært vellykket. 
De første emnene ble tilbudt høsten 2017 og våren 2018. Det vil bli mulig å melde seg til det siste emnet, som tilbys på MF høsten 2018.

Enheten består av tre emner:
LED5050 Organisasjon og ledelse (10 stp)
LED5060 Styring, økonomi og samarbeid (10 stp)

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) 

I Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling drøftes trosopplæringens mulighet til å fungere som drivhjul i menighetens utvikling, med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling av trosopplæringen. Refleksjon over livslang læring, ledelse av planarbeid, ledelse av undervisningsfeltet, rapportering og evaluering står sentralt. Emnet søker å gi trygghet på eget mandat, lederrolle og profesjonsidentitet.
Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling gir teologisk, ledelsesteoretisk og didaktisk teori til forståelsen av arbeidet med å videreutvikle og implementere planer for trosopplæringen i en bestemt lokal kontekst. Emnet gir også en ryddig oversikt over gjeldende lover, rammer og planverk for barnehage og skole. Dessuten drøftes muligheter og utfordringer i kirke-skole-samarbeidet og barnehage-kirke-samarbeidet.

Fullstendig emnebeskrivelse kommer i april.

Undervisningsdager

​Deltid innebærer tre 2-dagers samlinger hvert semester. Undervisningen foregår på MF og VID i Oslo.
LED5060: Styring, økonomi og samarbeid (vår-18)

 • uke 6: mandag og tirsdag, 05.-06.02.18
 • uke 13: mandag og tirsdag, 09.-10.04.18
 • uke 21: tirsdag og onsdag, 22.-23.05.18
LED5070: Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (høst-18)
 • 17.-18. september 2018
 • 22.- 23. oktober 2018
 • 5.- 6. november 2018

Studietilbudet er et samarbeid mellom VID og MF, utviklet på oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). 
Mer informasjon finnes i studieplanen.

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) kan innpasses i MFs nye studietilbud: Erfaringsbasert Master i Kirkelig undervisning.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende (omfang 180 studiepoeng) med både
- Teologi/kristendomsfag (min. 30 studiepoeng)
- Pedagogikk (min. 30 studiepoeng)

Emneansvar: Fredrik Saxegaard
Studieveileder: Mona Gulbrandsen Bø

 

Nettstudium i trosopplæring

Trosopplæring

Nettstudium i trosopplæring

Studiet er et samarbeid mellom VID i Stavanger og MF i Oslo.  
Ta et årsstudium  (60 stp) over 2 år. 

Målgruppen er:
- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en relakompetansevurdering.

Se studiets egne nettside: tro.mf.no

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Fakta: 

Kursledere:

Lars Johan Danbolt
Professor i praktisk teologi

Gry Stålsett
Førsteamanuensis II i rel.psyk

Arne Børresen
Arbeidsveileder

 

Kontaktperson:

Idun Strøm Sefland
​Praksisleder/Universitetslektor i praktisk teologi
Epost: Idun.S.Sefland@mf.no
Tlf: 93043442 / 22590603

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Deltidsstudium

Fra høsten 2016 tilbyr MF Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU). Studiet tilsvarer ett års utdanning på heltid (60 studiepoeng), men er tilrettelagt for et løp over tre år. Studiet er samlings- og nettbasert med en obligatorisk samling på fire dager hvert semester. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Mellom seminarene skal kandidaten drive en arbeidsveiledningsgruppe (ABV-gruppe) over fire semestre. Emnet kan inngå med 60 stp i erfaringsbasert master i praktisk teologi. AVU har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke og andre kirkelige sammenhenger.

Undervisningsinnhold

 • Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle og handlingsorienterte aspekter.
 • Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp.
 • Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.

Undervisningsuker
Kursuke 1:    Tirsdag 1. – fredag 4. november 2016 – MF
Kursuke 2:    Tirsdag 21. mars – fredag 24. mars 2017 – Modum Bad
Kursuke 3:    Tirsdag 24. oktober – fredag 27. oktober 2017 – El Campanario, Spania
Kursuke 4:    Tirsdag 10. april – fredag 13. april 2018 – Modum Bad
Kursuke 5:    Tirsdag 30. oktober - fredag 1. november 2018 – sted uavklart
Kursuke 6:    Tirsdag 12. februar – fredag 15. februar 2019 – Oslo
Kursuke 7:    Tirsdag 11. juni – fredag 14. juni 2019 – Modum Bad

Kursavgift
Kursavgift dekker opphold og måltider. Kursavgiften dekker ikke reise. 10 studiepoeng tilsvarer ca 6 ukers fulltids studium. Det anbefales å søke arbeidsgiver om permisjon for kursukene, samt tid til forberedelse og etterarbeid knyttet til samlingene. I semester 2-4 er det også nødvendig å sette av tid til å drive en ABV-gruppe. Det siste semesteret skal det skrives en oppgave. 

Kurset er nå fulltegnet.

Her finner du hele emnebeskrivelsen.

Presteforeningen om AVU.

Oppstart av kurset forutsetter minimum 15 deltakere.

Folkekirke i lokalsamfunnet

Fakta: 

Påmeldingsfrist var 1. april 2016

Søknad sendes til Borg bispedømme, per e-post til Karianne Hjørnevik Nes

Folkekirke i lokalsamfunnet

Studie på MF våren 2016 – våren 2018 
10 studiepoeng (TEOL8590)

Kurset legges opp parallelt med systematisk arbeid med menighetsutvikling i Borg bispedømme i 2016-2018.

Kursdeltakere vil gjennom undervisning og praksis få innsikt i hvordan folkekirken i Norge arbeider for å videreutvikle og styrke lokalmenigheten. Gjennom undervisning og dialog med andre kursdeltakere, og kontakt med ulike medarbeidere i menigheter vil kursdeltakere reflektere over strategisk utviklingsarbeid. 

Emnet trekker veksler på erfaringer fra MFs arbeid med menighetsutvikling i folkekirken de siste årene. MF gjennomfører dette kurset i samarbeid med Borg bispedømme. Kurset er et element i bispedømmets strategiske arbeid i denne perioden.

Økonomi
For ansatte i menigheter som deltar i et MUV-prosjekt i samarbeid med MF, eller vil bidra som mentor i slike prosjekt, koster kurset kr. 4000 (kr. 2000 pr år). Prisen inkl. undervisningsopplegg og semesteravgift ved MF. Kursavgiften dekker ikke innkjøp av bøker, diett, reiseutgifter og opphold ved kurssamlinger. 

Her kan du laste ned hele emnebeskrivelsen.        
All informasjon om påmelding er her.
Slik organiseres og gjennomføres studiet.    
Her finner du litteraturlisten.

Om videreutdanning

Om videreutdanning

 • Kompetansegivende kurs
 • Erfaringsbasert master i Praktisk teologi
 • Ordinære emner

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på mastergradsnivå for prester. Også for kateketer tilbys flere relevante kurs. 

De poenggivende kursene kan tas som enkeltemner, eller de kan for teologenes vedkommende inngå i en Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk teologi. Denne mastergraden er på 90 studiepoeng, og realiseres gjennom et samarbeid mellom Teologisk fakultet (UiO), VID og Den norske Kirkes presteforening. Emner innenfor programmet kan samles over lang tid. Det er også mulige å ta ordinære emner ved MF så fremt man har de eventuelle forkunnskaper som kreves. Alle deltidsstudenter innskrives som studenter ved MF, og betaler semesteravgift så lenge man er deltager på et kurs.

MF kan også skreddersy videreutdanningskurs/faglige reiser på lokalt plan (bispedømmer, prostier e.l.). Også denne type kurs vil kunne være poenggivende.

MF legger også til rette for videreutdanning på deltid med sikte på å oppfylle kvalifikasjonskravene for å bli diakon eller kateket.

Kontakt
E-post: evu@mf.no  |  Telefon: 22 59 05 00