Forskning på Trosopplæringsreformen

Forskning på Trosopplæringsreformen

Mål:
Formålet med forskningen er å kartlegge, dokumentere, bearbeide og evaluere erfaringer når det gjelder reformens innhold, aktiviteter, organisering, resultater og virkninger. Forskningen skal gi kunnskap om avgjørende faktorer som bidrar til å utvikle og fornye Den norske kirkes tilbud til alle døpte barn og unge.

Prosjektet er organisert innenfor tre tematiske forskningsperspektiver: teologi, profesjon og pedagogikk. Disse perspektivene er viktige fordi de peker på helt sentrale arenaer hvor

a) trosopplæring finner sted, og hvor
b) trosopplæringsfeltet bidrar til endring.

Prosjekt 1: Kartlegging av undervisningsansatte i Den norske kirke
 

 

Prosjekt 1

Prosjekt 1

Ansvarlig leder: Morten Holmqvist

Trosopplæringsfeltet har vært i rask endring, og forskningsbasert kunnskap innenfor dette uoversiktlige landskapet er høyst nødvendig.

Delprosjektet vil gi en bedre oversikt over bemanningen i undervisningsfeltet. Hvem er rekruttert inn? Hvilke faglige bakgrunner har disse, og hvilke kompetansebehov har de?

Studien skal gi kunnskap om de ansattes motivasjon for stillingen, i arbeidshverdagen og i et lengre tidsperspektiv i relasjon til stillingstype og stillingsstørrelse. Studien vil også gi kunnskap om hvilke ønsker de ansatte har for vigsling og motivene bak disse ønskene. Samtidig skal studien gi innsikt i hvilke områder som spiller inn i forhold til rekrutering til undervisningsstillinger i Den norske kirke.

Les rapporten her ...

Forskergruppe: Morten Holmqvist, Heid Leganger-Krogstad, Torgeir Sørensen, Helene Horsfjord og Gunnar Heiene