MFs forskning

MFs forskning

Forskningsutvalgets oppgaver:

 1. Bistå rektor og institusjonens styringsorganer i strategisk planlegging av forskningen og forskerrekrutteringssituasjonen ved MF.
   
 2. Arbeide med strategiske forskningstiltak og ordninger for stimuleringsmidler til faggruppene og lærerne.
   
 3. Oppnevne sakkyndige komiteer ved tilsetting av stipendiater og postdoktorer, og på grunnlag av uttalelse fra sakkyndig komité avgi uttalelse med en samlet rangering av søkerne.
   
 4. Legge til rette for nasjonalt og internasjonalt forsker- og forskningssamarbeid.
   
 5. Ha overordnet ansvar for at de forskningsetiske retningslinjer følges, og at kvalitetssikringen ved institusjonen er tilfredsstillende.
   
 6. Ha oppmerksomheten rettet mot faglig og pedagogisk tilrettelegging av institusjonens ph.d.-programmer.
   
 7. Foreta opptak i ph.d.-programmene.
   
 8. Utarbeide forslag til programplaner på ph.d.-nivå, samt vedta mindre endringer i disse.
   
 9. Fatte vedtak i saker om fritak og innpasning i ph.d.-programmene.

Forskningsutvalgets sammensetning:

Forskningsutvalget oppnevnes av rektor og består av leder (normalt forskningsdekan), nestleder, minst tre fast ansatte lærere med én vararepresentant, og en stipendiat. Funksjonsperioden er to år. 
Bibliotekssjef møter som observatør. Ph.d.-koordinator er sekretær for utvalget.

For høsten 2016 består forskningsutvalget av:

Leder: forskningsdekan Jan-Olav Henriksen
Nestleder: rektor Vidar L. Haanes
professor Geir Afdal 
professor Kristin Bliksrud Aavitsland
professor Karl Olav Sandnes
postdoktor Iselin Frydenlund
stipendiat Matthew Monger
vararepr.: professor Lars Johan Danbolt
observatør: biblioteksjef Elna Strandheim
observatør: rådgiver Bjørn Lyngroth
sekretær: ph.d.-koordinator Nils Aksel Røsæg
vara stipendiat: Nils Hallvard Korsvoll

Forskningsetikk

Forskningsetikk

Det teologiske Menighetsfakultet har sluttet seg til de normer for forskningsfrihet som er nedfelt i retningslinjene til Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og i  og i Europakommisjonens The European Charter for Researchers

Lenker:

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (2006): 
http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer/06

The European Charter for Researchers: The Code of Conduct for Recruitment of Researchers (2005): 
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/am509774CEE_EN_E4.pdf

Kompetansekatalog MFs lærere

Kompetansekatalog MFs lærere

Fagseksjonene ved MF
En oversikt over lærere fordelt på fagseksjoner.

Aktuelle stikkord
Et alfabetisk register over temaer/stikkord som viser til hvilken lærer(e) som har kompetanse på dette feltet, og som dermed kan kontaktes for å svare på spørsmål.

Vitenskaplige publikasjoner

Vitenskaplige publikasjoner

Vitenskapelig og faglig produksjon fra ansatte ved Det teologiske Menighetsfakultet:

- 2015 (pdf)
- 2014 (docx)
2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)
2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)
2005 (pdf)

Publisering av forskningsarbeid er en vesentlig del av virksomheten til MF. MF har fra 2005 vært den institusjonen blant Norges universiteter og høyskoler som har produsert flest publiseringspoeng pr. faglig tilsatt. Det finnes en rekke forskjellige publiseringskanaler (forlag og tidsskrift) av ulik kvalitet. Et viktig kriterium for å kunne regnes som en vitenskapelig publiseringskanal er uavhengig fagfellevurdering. Publiseringspoeng beregnes ut fra hvor mange publikasjoner den enkelte institusjon har i ulike godkjente vitenskapelige tidsskrifter, antall artikler i antologier og antall publiserte monografier på godkjente, akademiske forlag.

Antall oppnådde poeng på hver publikasjon avhenger også av prestisjenivået på publiseringskanalen. Her deler departementet inn i to nivåer, der eksempelvis en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift rangert på nivå 1 vil gi ett poeng, mens publisering på nivå 2 gir 3 poeng. Det er kun de ca. 20 % fremste internasjonale tidsskriftene på et fagområde som plasseres på nivå 2. 

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i UH-sektoren (og instituttsektoren og helsesektoren). Norsk vitenskapsindeks er den del av Forskningsresultatmodulen i Cristin som benyttes av UH-sektoren.