Studentrådet

Studentrådet høst 2017

Studentrådet

SR består av syv ulike verv (og personer). Medlemmene i SR er studentrepresentanter i råd og utvalg på MF, og arrangerer også sosiale, faglige og politiske arrangementer  for studentene på MF.

Lurer du på hva slags politikk vi fører? Våre politiske dokumenter er til en hver tid oppdatert og tilgjengelig i Studentrådets rom på Fronter.

Spørsmål? Send oss gjerne en e-post.
Følg oss og hold deg oppdatert på Facebook og Instagram.

Søk om penger

Søk om penger til en fest

Søk om penger

Har du en idé til et arrangement, en forening, en klubb eller andre tiltak som kan glede mange MF-studenter? Da vil Studentrådet gjerne bistå økonomisk. Som del av en større satsning på frivillighet blant studenter på MF har Studentrådet frigjort 30.000,- av sitt budsjett for 2017 som studenter kan søke på.

Her finner du alt du trenger å vite: Hvem som kan søke, hva man kan søke midler til og hva man ikke kan søke til - og et søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Alle studenter som har betalt semesteravgiften på MF inneværende semester kan søke - det kan være enkeltpersoner, studentforeninger og ad hoc-grupper som søker om støtte. Vi oppfordrer i midlertidig studentforeninger om å først søke støtte fra Kulturstyret.

For nærmere bestemmelser se Studentrådets tildelingskriterier (pdf)

Hva kan man søke om midler til?

Studenter kan søke om:

1) prosjektstøtte til et arrangement, et konsept, et tiltak eller 
2) investeringsstøtte: for eksempel idrettsutstyr (fotballutstyr, bordtennisutstyr, volleyball etc)

Studentrådet prioriterer særlig søknader om breddetiltak som kan få betydning for mange studenter.

Hva gis ikke støtte til?

Studentrådet bevilger normalt ikke tildelingsmidler til søkere som allerede får støtte fra Studentrådets foreliggende budsjett. Søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte negativt forskjellsbehandler studenter kan ikke innvilges støtte. Studentrådet bevilger ikke støtte til søkerens egen reisevirksomhet eller søkere der midlene går til honorar og lønn. Eventuell klage må skje innen 2 uker etter den dato Studentrådets vedtak ble fattet.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist er normalt 7 virkedager før Studentrådets møte. 

Søknadsskjema finner du her!

Hva skal stå i søknaden?

I søknader om prosjektstøtte (et arrangement, et konsept eller et tiltak) skal søknaden inneholde følgende informasjon:

- Søkerens navn, telefonnummer og adresse 
- Kontaktperson for prosjektet med adresse, telefonnummer, e-post og studietilknytning
- Søker og kontaktperson kan være samme person
- Søkerens formål med en begrunnelse av hvordan dette er relevant for MFs studenter
- Presentasjon av prosjektet det søkes støtte til
- Foreløpig budsjett for prosjektet

I søknader om investeringsstøtte skal det i tillegg til de samme opplysninger som ved en søknad om støtte til prosjekter fremkomme opplysninger om:
- Fullstendig og spesifisert budsjett for investeringen
- Beskrivelse av den planlagte investeringen med begrunnelse for behovet for den
- Redegjørelse for hvordan man har innhentet pristilbud og begrunnelse for det tilbudet som er valgt.

Etter gjennomført prosjekt må søker også sende inn en enkel rapport med regnskap. Rapporten må inneholde hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke erfaringer søkeren har gjort seg.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Fyll ut alle feltene i skjemaet under om du vil søke om tildelingsmidler fra Studentrådet.

Gi en kort beskrivelse av arrangementet ditt.
Søknaden skal inneholde: Kontaktinfo til søker og studietilknytning, søkerens formål med en begrunnelse av hvordan dette er relevant for MFs studenter og en presentasjon av prosjektet det søkes støtte til. Søker du om investeringsstøtte, skal søknaden i tillegg inneholde: Beskrivelse av investering og begrunnelse for behovet av den og en redegjørelse for hvordan man har innhentet pristilbud og begrunnelse for det tilbudet som er valgt.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: pdf doc docx.
Last opp ditt budsjett her.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.

Studentpolitikk

Allmøte
Fakta: 

Studentpolitisk ansvarlig
studieåret 2017/2018:
Studentpolitisk ansvarlig
Anna Aas Lindahl

Studentpolitikk

Hva er studentpolitikk?

Som student er du i en helt spesiell situasjon i livet ditt. Du skal dra på forelesning, lese tusenvis av sider fra pensum, manøvrere gjennom emneplaner og timeplaner, og etterhvert ta eksamen.Mens alt dette foregår skal du også bo, være sosial, delta på fritidaktiviteter og kanskje trenge helsehjelp. Alt dette innenfor helt unike økonomiske rammebetingelser sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Hvordan bør utdanningen din være organisert? Hvilke velferdstilbud bør studenter ha tilgang til? Dette er to overordnede studentpolitiske spørsmål som det er viktig at studenter er med på å avgjøre.

Studentrådet jobber for studentenes beste innenfor utdanningskvalitet, økonomi og velferd, læringsmiljø, sosiale tiltak og internasjonalisering, overfor og gjennom ledelsen på MF, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Ekstern organisering

Studentpolitikk regionalt og nasjonalt

Ekstern organisering

Samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO)

Allmøtet på MF er, sammen med studentdemokratiene på de fleste høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter i Norge, medlem i Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er vår felles organisasjon som jobber politisk på vegne av alle medlemslagene opp mot politikere og interesseorganisasjoner, og i tillegg jobber med støtte og utvikling av studentdemokrati lokalt. NSO består av en rekke organer, og mange av de kan du som MF-student stille til valg til hvert år, blant annet faglige komiteer og organisatoriske komiteer. Lurer du på noe kan du ta direkte kontakt med NSO på nso@student.no eller ta en titt på deres hjemmeside.

NSOs nettsider

Økonomisk støtte (regionalt)

Alle universiteter og høyskoler som mottar offentlig støtte må være tilknyttet en studentsamskipnad, som tar for seg studentenes velferdsbehov på lærestedet. MF er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og alle MF-studenter betaler semesteravgift slik at man kan benytte seg av tilbudene som SiO tilbyr sine medlemmer. Tilbudene består blant annet av studentboliger, helse- og rådgivningstjeneste, idrettsanlegg, bokhandelen Akademika, studentbarnehager og kantiner/kafeer. Les mer om SiO på deres nettsider.

Studentvelferd (regionalt)

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon for ca. 40 000 studenter tilknyttet SiO.VT jobber i hovedsak for å bedre studentenes velferdstilbud i studietiden lokalt og nasjonalt, og velger hvert år blant annet et arbeidsutvalg og representanter til Hovedstyret i SiO. I 2017 har MF 3 representanter i Velferdstinget, to av de sitter i Studentrådet. Hvis du kunne tenke deg å engasjere deg innenfor studentvelferd kan du lese mer om VT på deres egne nettsider eller ta kontakt med oss i SR

MFs studentdemokrati

Allmøte

MFs studentdemokrati

Alle studiesteder har forskjellige måter å organisere et studentdemokrati på. Her på MF er det øverste organet Allmøtet, som avholdes én gang pr. semester. Her har alle MF-studenter tale-, stemme- og forslagsrett. På Allmøtet behandler man budsjett, årsmelding, handlingsplan og regnskap. Videre kan vedtektene endres på, valg av representanter til studentorganer skjer og andre saker som berører studentene behandles.

Studentrådet er det organet som er den øverst styrende studentinstansen i det daglige. Studentrådet velges av og blant MFs studenter. Studentrådet er bindeleddet mellom administrasjon, studentene og eksterne studentorganisasjoner, og møtes jevnlig i løpet av et semester. På MF består Studentrådet av leder, nestleder/fagpolitisk ansvarlig, studentpolitisk ansvarlig, miljøansvarlig, teologi- og historiemedlem, religion- og samfunnsmedlem og religion- og pedagogikkmedlem. Studentene blir gjennom Studentrådet representert i alle bestemmende organer på MF, som styret, studieutvalg, læringsmiljøutvalg, avdelingsråd, skikkethetsnemnd og sentral klagenemnd, i tillegg til en rekke ad hoc-utvalg.

Engasjer deg!

Engasjer deg!

Det er mange måter å engasjere seg i studentdemokratiet på. Alt fra å være emnetillitsvalgt til å stille til valg i Norsk studentorganisasjon. Det er altså mye spennende å finne på. Mer om ulike måter å engasjere seg på finner du til venstre i menyen.

Emnetillitsvalgordningen

Fakta: 

Ansvarlig for emnetillitsvalgtordningen er nestleder/fagpolitisk ansvarlig:

Rebekka Opsal

Emnetillitsvalgordningen

Hvert semester tilbyr MF emner innenfor teologi, religion samfunnsfag og pedagogikk. Disse emnene har hver sin emneansvarlig som har som oppgave å gjennomføre emnet, sette opp pensum, oppgaver og eksamen. I tillegg har de ansvar for evaluering av emnet. For å sikre kvaliteten i emnene er studentperspektivet viktig, derfor velges det en emnetillitsvalgt i hvert emne. En emnetillitsvalgt er et mellomledd mellom studentene og emneansvarlig på den ene siden, og Studentrådet på den andre siden:

  • kontaktperson for studentene på emnet; en som kan videreformidle for eksempel spørsmål, klager eller andre henvendelser til emneansvarlig. 
  • ressurs for emneansvarlig; en person emneansvarlig kan forhøre seg med, for eksempel dersom hun eller han ønsker innspill fra studentene. 
  • Studentrådets kontaktperson; en som kan formidle saker og problemstillinger til Studentrådet, og en som Studentrådet kan henvende seg til.

Ulike verv i Studentrådet

Ulike verv i Studentrådet

Lurer du på hva de ulike vervene i Studentrådet går ut på? Da er du på rett sted. Her følger en kort presentasjon av de ulike vervene.

Leder
Leder Studentrådets arbeid, og sitter i MFs styre. Leder forbereder SR sine møter, tar i mot henvendelser fra alle studenter, er daglig leder for SR sine ansatte, har ansvaret for informasjon og promotering av SR sitt arbeid og har hovedansvar for allmøtene for å nevne noe.

Nestleder/fagpolitisk ansvarlig
Nestleder er leder i leders fravær.
Fagpolitisk ansvarlig koordinerer arbeidet med avdelingsråd, har overordnet ansvar for faglige arrangementer og følger opp emneevalueringer. Fagpolitisk ansvarlig har også ansvaret for emnetillitsvalgordningen.

Studentpolitisk ansvarlig
Leder Studentrådets studentpolitiske arbeid. Studentpolitisk ansvarlig er ansvarlig for kontakt med Norsk studentorganisasjon (NSO), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Velferdstinget i Oslo (VT).

Miljøansvarlig

Leder Studentrådets miljøarbeid. Har hovedansvar for Studentrådets tildelingsmidler, kontakt med kantina, og et overordnet ansvar for arrangementer og at det er et godt sosialt miljø på MF.

Internasjonal ansvarlig

Leder Studentrådets arbeid opp mot internasjonale studenter. I dette vervet er det ønskelig at studenten er internasjonal, men ikke et krav. Vervet ble opprettet i 2016 for å kunne integrere nasjonale og internasjonale studenter på en bedre måte. Personen ha ansvar for at alle styringsdokumenter blir oversatt, og at all kommunikasjon ut av er tilgjengelig for alle studenter på MF. I tillegg sitter internasjonal ansvarlig i internasjonalt utvalg på MF.

Teologi og historiemedlem
Representerer teologistudentene og sitter fast i avdelingsrådet for teologi.

Religion og samfunnsmedlem
Representerer religion- og samfunnsfagstudentene og sitter fast i avdelingsrådet for religion og samfunn.

Religion og pedagogikkmedlem
Representerer religion- og pedagogikkstudentene og sitter fast i avdelingsrådet for religion og pedagogikk.

I tillegg til dette deler Studentrdet andre råd og utvalg mellom medlemmene.

Valgkomiteen

Valgkomiteen

Ønsker du eller noen du kjenner kunne tenke deg å stille til valg i Studentrådet? Da vil valgkomitéen gjerne snakke med deg! Valgkomitéen er satt ned av Allmøtet og er alltid på jakt etter kandidater til Studentråds-valgene .
 
Det er valg hvert semester; på høsten velges  nestleder/fagpolitisk ansvarlig, miljøansvarlig, religion og samfunnsmedlem og religion og pedagogikkmedlem, mens på våren er det leder, studentpolitisk ansvarlig , internasjonalt ansvarlig og teologi og historiemedlem som står for tur.

Ta kontakt med valgkomitèen, som høsten 2017 består av:
Fam Karine  Heer Aas  (leder)
Ingeborg T. Bjørneset
Sara Myhrer
Piriant Sivabalachandran

Vil du engasjere deg i menneskerettigheter?

Vil du engasjere deg i menneskerettigheter?

Mange har menneskerettigheter som pensum, men teorien kan være nyttig å omsette til praksis. Som Amnesty-aktivist får du en mulighet til å se hvordan menneskerettighetene fungerer i det virkelige liv. Amnesty har mange studentgrupper ved flere utdanningsinstitusjoner landet rundt, og driver sitt arbeid med god hjelp fra frivillige!

Hvordan jobber Amnesty?
Amnesty er en NGO. Det er en organisasjon som ikke tar imot statsstøtte, utenom til undervisning i menneskerettigheter. Amnesty har i dag 100.000 medlemmer og frivillige. Disse utgjør ryggraden i organisasjonen. Medlemsmassen har stor slagkraft og bidrar i stor grad inn i Amnestys arbeid. Organisasjonen arbeider blant annet med etterforskning for å avdekke menneskerettighetsbrudd og skape oppmerksomhet rundt dette. Det gjøres både gjennom sosiale medier og i pressen. Dette kan bidra til å sette et stort press på et land som bryter menneskerettighetene og i mange tilfeller klarer Amnesty og stoppe myndighetene i å begå alvorlige overgrep. Les mer på amnesty.no.

Hvordan jobber vi som studentaktivister?
Her på MF har vi et mål om å arrangere en aksjon per semester. Det er ulike måter vi kan gjøre dette på. Vi har samlet inn signaturer, og da velger vi en sak som Amnesty har fokus på.  Det kan arrangeres konserter, åpen dag eller foredrag. Vi bestemmer selv hvordan vi ønsker å bidra og hva vi vil engasjere oss i. Vi har muligheten for å søke både Amnesty Region Øst og Studentrådet om økonomisk støtte til arrangementene våre. Vi har møter i gruppa ved semester start der vi diskuterer neste arrangement.

Hvis du ønsker å engasjere deg på andre måter kan du melde deg på Amnesty sitt nyhetsbrev og få tilsendt aksjoner du kan signere og dele med andre på sosiale medier. På amnesty.no finner du også informasjon om medlemsskap!

Hvis du vil melde deg inn i MF Amnesty eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt:

cathrine.andersen@stud.mf.no

">

Studentdemokratiet A-Å

Allmøte

Studentdemokratiet A-Å

Allmøte
Øverste organ for studenter på MF. Alle studenter har møte, tale- og stemmerett. Allmøtet avholdes én gang per semester og vedtar bl.a. handlingsplan og budsjett som Studentrådet skal arbeide etter.

Avdelingsråd
Her bestemmes ting som har med fag og studieprogram å gjøre. Det finnes tre avdelingsråd, henholdvis teologi og historie, religion og samfunn, religion og pedagogikk.;

Emnetillitsvalgt
Velges blant studentene på hvert emne, og er et bindeledd mellom student, foreleser og SR.

Hjelpefondet
40 kr (frivillig) av semesteravgiften går til MF-studentenes hjelpefond. Allmøtet velger nytt prosjekt hver vår.

KK/Kontrollkomiteen
Har øverste myndighet for tolkning av reglementet mellom allmøtene og kontrollerer at allmøte, valg og SR-arbeid går riktig for seg.

LMU/Læringsmiljøutvalget
Lovfestet organ som har ansvar for alt rundt studiemiljøet på MF.

NSO/Norsk studentorganisasjon
Paraplyorganisasjon der de fleste studentdemokrati i landet er medlem. Arbeider for studenters interesser overfor politikere og aktuelle aktører.

SAIH
Står for Studentenes- og akademikernes internasjonale hjelpefond. Solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. 10 kr (frivillig) av semesteravgiften går hit.

SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Skal ta seg av studentenes velferdsbehov, f.eks. treningsmuligheter, studentboliger, studentkafeer og studenthelsetjeneste.

SR/Studentrådet
Det øverste valgte studentorganet mellom allmøtene. Består av åtte verv som velges av og blant studentene for ett år av gangen. Se Valg.

Styret
MFs øverste organ. Her sitter to studenter fra SR; leder og studentpolitisk ansvarlig.

SU/Studieutvalget
Tar overordnede beslutninger når det gjelder studier på MF. Samordner arbeidet som skjer i fagråd og avdelingsråd.

Valg
Hvert semester avholdes valg til Studentrådet. Studenter som har betalt semesteravgift inneværende semester har rett til å stemme og stille som kandidat til de ulike vervene.

VT/Velferdstinget
En interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for ca. 65 000 studenter som er tilknyttet SiO.

Hvem er vi

Hvem er vi

Studentrådet (SR) er det høyeste studentorganet mellom Allmøtene.

Medlemmene i SR høsten 2017 er:

Leder 
Trude-Christina H. Halvorsen
936 32 342

 

 

 

Fagpolitisk ansvarlig/nestleder
Rebekka Opsal
986 18 850

 

 

 

Studentpolitisk ansvarlig
Anna Aas Lindahl
900 91 995

 

 

 

Miljøansvarlig:
Marianne Munz 
952 89 692 ​       

 

 

 

Internasjonal ansvarlig
M. Fethullah Oran​  ​                         

 

 

 

 

Medlem i avdelingsråd for religion og samfunnsfag
Anders Østby

 

 

 

 

Medlem i avdelingsråd for teologi og historie​
Simon Eikill-Moen

 

 

 

 

Medlem i avdelingsråd for religion og pedagogikk
Siv Hanne Kjærland​

 

 

 

 

Redaktør i Ung Teologi
Filip Rasmussen 

                                                                                   

Studentrådets ansatte

Studentrådsekretær:
Marte Birkeland Åsen

 

 

 

 

Regnskapsmedarbeider:
Rebekka Opsal

     

 

 

 

Kontakt

Postadresse
Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet
Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse
Vi har kontor innerst i 4. etasje.
Gydasvei 4, Majorstuen Oslo
Telefon: 22590506
Send oss gjerne en e-post også!

Årets underviser

Årets underviser

Hvert år kårer studentene ved MF Årets underviser. Ifølge vedtektene skal mottakere av prisen  Årets underviser være: "(...) én vitenskapelig ansatt underviser ved MF. Mottaker skal ha demonstrert engasjement for undervisning, faglig tyngde, evne til å skape selvstendig refleksjon bant studentene og ha fremragende evne til formidling."

For å nominere  kandidater til Årets underviser 2017 sender du forslag til underviser på e-post til sr@stud.mf.no sammen med en begrunnelse til hvorfor du mener vedkommende bør vinne prisen Årets underviser.

Vinnere tidligere år:
2016 - Glenn Øystein Wehus 
2015 - Hanne Birgitte Sødal Tveito
2014 -  Arild Romarheim
2013 - Kjetil Fretheim