Begrunnelse og klage

Du har rett til å få en begrunnelse for eksamensresultatet og karakterfastsettingen.

Fristen for å be om begrunnelse er innen en uke fra karakteren er kunngjort i StudentWeb. Dersom du har en muntlig eller praktisk eksamen, må du kreve begrunnelse umiddelbart etter at du har fått karakteren din.

Behandlingstid
Du vil normalt motta begrunnelsen innen to uker fra du har bedt om den. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Begrunnelsen vil redegjøre for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurdering av studentenes prestasjon.

Krav til forespørsel om begrunnelse
Henvendelser om begrunnelser rettes til . Alle henvendelser om begrunnelse skal inneholde navn, kandidatnummer og hvilken eksamen det gjelder. Kandidatnummer er tilgjengelig i resultatfanen på StudentWeb.

Klage på eksamenskarakter
Før du sender inn klage på karakter, er det vanlig å be om begrunnelse for karakterfastsettingen. Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen, behandles anonymt for den enkelte kandidat. Klagen behandles av to nye sensorer, og kan gi en ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. De nye sensorene får tilsendt eksamensbesvarelsen din, oppgaveteksten og eventuelle generelle retningslinjer for sensuren. De får ikke tilsendt den opprinnelige karakteren din eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren erstatter den opprinnelige uansett utfall. Du kan ikke påklage den nye karakteren, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse.

Behandlingstid
Fristen for å klage er innen tre uker etter at karakteren er kunngjort i StudentWeb. Dersom du har bedt om begrunnelse eller klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra det tidspunkt som du har fått begrunnelsen eller avgjørelsen av klage. Klager blir vanlegvis behandlet innen tre uker.

Dersom resultatet etter en klagesensur ikke er mottatt innen fristen for å melde deg opp til ny/utsatt eksamen og du har rett til å melde deg opp grunnet stryk, anmodes du om å melde deg opp til ny eksamen i det emnet som du venter på klagesensur i.

Klageskjema

Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen må skje skriftlig. Du fyller ut  et eget skjema for dette: klageskjema for sensur ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Klagen sendes til Det teologiske Menighetsfakultet eller leveres til Studieresepsjonen på MF. Du vil få skriftlig beskjed om resultatet av klagen.

E-post: eksamen@mf.no

Postadresse:
Det teologiske Menighetsfakultet
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse:
Gydasvei 4, Majorstuen
Oslo